Uzyskaj patronat ministra

W celu ubiegania się o patronat ministra energii organizator przedsięwzięcia powinien:
 

 • na co najmniej 1 miesiąc przed planowanym wydarzeniem skierować do Ministra Energii wniosek w sprawie patronatu;
 • dołączyć do pisma wypełniony kwestionariusz do wniosku o udzielenie patronatu Ministra Energii (pobierz plik .doc).

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne - zawierające pismo przewodnie wraz z kwestionariuszem, podpisane odręcznie przez wnioskodawcę.

Organizator przedsięwzięcia wezwany do uzupełnienia wniosku o wymagany kwestionariusz ma na dostarczenie dokumentu 2 tygodnie. Po upływie wyznaczonego terminu, w sytuacji braku kontaktu ze strony organizatora wniosek nie będzie podlegał rozpatrywaniu.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Ministerstwo Energii
ul. Krucza 36/ Wspólna 6
00-522 Warszawa

lub elektronicznie na adres e-mailowy: me@me.gov.pl.

Informacje dodatkowe:

 • patronat udzielony przez Ministra Energii jest wyrazem poparcia i wyróżnienia działań podejmowanych w ramach danej inicjatywy. Nie oznacza deklaracji osobistego udziału Ministra w wydarzeniu, wsparcia finansowego lub organizacyjnego;
 • w odniesieniu do wydarzeń cyklicznych, patronatem obejmowana jest jedna edycja przedsięwzięcia.

Zestawienie udzielonych patronatów:

2017 r.:

wykaz udzielonych patronatów udzielonych w 2017 r.

2016 r.:

Wykaz patronatów udzielonych w 2016 r. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, iż:

 1. Dane osobowe przekazywane w związku z ubieganiem się o patronat Ministra Energii są przetwarzane przez Ministra Energii z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 36/Wspólna 6 (00-522), który jest administratorem tych danych osobowych. 
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05. 2016, str. 1 ).
 3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z ubieganiem się o patronat Ministra Energii.
 4. Dane osobowe zawarte we wniosku nie będą przetwarzane w innym celu niż określony w pkt 3.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Energii Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego działającego na podstawie obowiązujących przepisów, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).
 11. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi rozpatrzenie petycji.
 12. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (iodo@me.gov.pl).

wykaz udzielonych patronatów w 2018 (stan na 14.05.2018) Pobierz plik: docx wykaz udzielonych patronatów w 2018 (stan na 14.05.2018)

Rozmiar : 0.05MB

wykaz udzielonych patronatów w 2018 (stan na 15.06.2018) Pobierz plik: docx wykaz udzielonych patronatów w 2018 (stan na 15.06.2018)

Rozmiar : 0.05MB

wykaz udzielonych patronatów w 2018 (stan na 31.07.2018) Pobierz plik: docx wykaz udzielonych patronatów w 2018 (stan na 31.07.2018)

Rozmiar : 0.04MB

wykaz udzielonych patronatów w 2018 (stan na 31.08.2018) Pobierz plik: docx wykaz udzielonych patronatów w 2018 (stan na 31.08.2018)

Rozmiar : 0.04MB

Wykaz udzielonych patronatów w 2018 (stan na 30.09.2018) Pobierz plik: docx Wykaz udzielonych patronatów w 2018 (stan na 30.09.2018)

Rozmiar : 0.04MB

Wykaz udzielonych patronatów w 2018 (stan na 02.11.2018) Pobierz plik: docx Wykaz udzielonych patronatów w 2018 (stan na 02.11.2018)

Rozmiar : 0.05MB

PL_Logo ME_pion jedna linia (.jpg) Pobierz plik: jpg PL_Logo ME_pion jedna linia (.jpg)

Rozmiar : 0.14MB

ENG_Logo ME_pion jedna linia (.jpg) Pobierz plik: jpg ENG_Logo ME_pion jedna linia (.jpg)

Rozmiar : 0.13MB

PL_Logo ME_pion jedna linia (.png) Pobierz plik: png PL_Logo ME_pion jedna linia (.png)

Rozmiar : 0.03MB

ENG_Logo ME_pion jedna linia (.png) Pobierz plik: png ENG_Logo ME_pion jedna linia (.png)

Rozmiar : 0.03MB

PL_Logo ME_pion jedna linia (.ai) Pobierz plik: ai PL_Logo ME_pion jedna linia (.ai)

Rozmiar : 0.15MB

ENG_Logo ME_pion jedna linia (.ai) Pobierz plik: ai ENG_Logo ME_pion jedna linia (.ai)

Rozmiar : 0.15MB

PL_Logo ME_pion dwie linie (.jpg) Pobierz plik: jpg PL_Logo ME_pion dwie linie (.jpg)

Rozmiar : 0.14MB

ENG_Logo ME_pion dwie linie (.jpg) Pobierz plik: jpg ENG_Logo ME_pion dwie linie (.jpg)

Rozmiar : 0.14MB

PL_Logo ME_pion dwie linie (.png) Pobierz plik: png PL_Logo ME_pion dwie linie (.png)

Rozmiar : 0.03MB

ENG_Logo ME_pion dwie linie (.png) Pobierz plik: png ENG_Logo ME_pion dwie linie (.png)

Rozmiar : 0.03MB

PL_Logo ME_pion dwie linie (.ai) Pobierz plik: ai PL_Logo ME_pion dwie linie (.ai)

Rozmiar : 0.17MB

ENG_Logo ME_pion dwie linie (.ai) Pobierz plik: ai ENG_Logo ME_pion dwie linie (.ai)

Rozmiar : 0.17MB

PL_Logo ME_poziom wersja pierwsza (.jpg) Pobierz plik: jpg PL_Logo ME_poziom wersja pierwsza (.jpg)

Rozmiar : 0.14MB

ENG_Logo ME_poziom wersja pierwsza (.jpg) Pobierz plik: jpg ENG_Logo ME_poziom wersja pierwsza (.jpg)

Rozmiar : 0.13MB

PL_Logo ME_poziom wersja pierwsza (.png) Pobierz plik: png PL_Logo ME_poziom wersja pierwsza (.png)

Rozmiar : 0.03MB

ENG_Logo ME_poziom wersja pierwsza (.png) Pobierz plik: png ENG_Logo ME_poziom wersja pierwsza (.png)

Rozmiar : 0.03MB

PL_Logo ME_poziom wersja pierwsza (.ai) Pobierz plik: ai PL_Logo ME_poziom wersja pierwsza (.ai)

Rozmiar : 0.15MB

ENG_Logo ME_poziom wersja pierwsza (.ai) Pobierz plik: ai ENG_Logo ME_poziom wersja pierwsza (.ai)

Rozmiar : 0.15MB

PL_Logo ME_poziom wersja druga (.jpg) Pobierz plik: jpg PL_Logo ME_poziom wersja druga (.jpg)

Rozmiar : 0.14MB

ENG_Logo ME_poziom wersja druga (.jpg) Pobierz plik: jpg ENG_Logo ME_poziom wersja druga (.jpg)

Rozmiar : 0.13MB

PL_Logo ME_poziom wersja druga (.png) Pobierz plik: png PL_Logo ME_poziom wersja druga (.png)

Rozmiar : 0.03MB

ENG_Logo ME_poziom wersja druga (.png) Pobierz plik: png ENG_Logo ME_poziom wersja druga (.png)

Rozmiar : 0.03MB

PL_Logo ME_poziom wersja druga (.ai) Pobierz plik: ai PL_Logo ME_poziom wersja druga (.ai)

Rozmiar : 0.15MB

ENG_Logo ME_poziom wersja druga (.ai) Pobierz plik: ai ENG_Logo ME_poziom wersja druga (.ai)

Rozmiar : 0.15MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano:
Osoba publikująca:
Zmodyfikowano: 07.11.2018 12:13
Osoba modyfikująca: Maciej Petkowicz