W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Projekt Strategii jest w trakcie aktualizacji. Informacje zawarte na tej stronie należy traktować jako archiwalne.

Podmioty grupy rządowej

Bezpłatnymi usługami wsparcia w zakresie wdrażania i eksploatacji EZD RP świadczonymi przez Operatora EZD RP objęte będą jednostki organizacyjne, przy pomocy których wykonują swoje zadania albo są obsługiwane:

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Sejm i Senat,
 • organy administracji rządowej, a w szczególności: Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów i ministrowie – członkowie Rady Ministrów,
 • przewodniczący określonych w ustawach komitetów,
 • wojewodowie,
 • Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Krajowa Izba Odwoławcza, Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowe Biuro Wyborcze oraz sądy powszechne, administracyjne i wojskowe,
 • organy kontroli państwowej i ochrony prawa, w tym: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Najwyższa Izba Kontroli, Narodowy Bank Polski, Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Bank Gospodarstwa Krajowego, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Polska Akademia Nauk, Polska Komisja Akredytacyjna oraz Rada Doskonałości Naukowej,
 • Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych,
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Urząd Zamówień Publicznych oraz Krajowa Izba Odwoławcza,
 • Główny Urząd Statystyczny,
 • Agencje Wykonawcze,
 • jednostki organizacyjne albo organy podległe lub nadzorowane przez organy określone wyżej w oraz jednostki organizacyjne albo organy, dla których wyżej wskazane organy są organami założycielskimi,
 • organy rządowej administracji zespolonej w województwie;
 • organy niezespolonej administracji rządowej, określone w szczególności w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Usługami wsparcia wdrażania i eksploatacji EZD RP świadczonymi przez Operatora EZD RP, objęte będą również urzędy centralne nadzorujące jednostki terenowej administracji zespolonej, a także jednostki organizacyjne służb specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

{"register":{"columns":[]}}