W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Program InvestEU

07.07.2020

Program InvestEU to nowy instrument inwestycyjny UE, który ma być zasadniczo następcą Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. planu Junckera), w tym Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Polska odniosła duży sukces w EFIS (5. miejsce w UE pod względem wykorzystania), ustępując tylko największym gospodarkom, stąd zasadne jest podjęcie skutecznych działań w celu powtórzenia ww. sukcesu w zakresie InvestEU.

Formularz zgłoszenia potencjalnych projektów do wsparcia w ramach Funduszu InvestEU

Główne założenia Programu InvestEU

Program ma zacząć działać z dniem 1 stycznia 2021 roku. Podobnie jak EFIS, ma on na celu uzupełnienie luki inwestycyjnej i poprawę poziomu inwestycji dzięki zapewnieniu gwarancji UE na akcję kredytową prowadzoną przez EBI, krajowe banki rozwoju (w Polsce – BGK) oraz inne instytucje finansowe. Zapewnienie gwarancji UE ma zmobilizować przede wszystkim prywatne, ale również publiczne, środki na inwestycje o strategicznym znaczeniu dla gospodarki UE. Konstrukcja instrumentu ma pozwalać na łączenie tego źródła finansowania z innymi źródłami (np. dotacjami w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych).

Struktura Programu InvestEU

Na Program InvestEU złożą się 4 filary:

 1. Fundusz InvestEU - fundusz inwestycyjny wzorowany na EFIS, którego celem jest wygenerowanie inwestycji o wartości 1 biliona EUR.
 2. Centrum Doradztwa InvestEU - centrum wsparcia eksperckiego wzorowane na Europejskim Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) w ramach Planu Junckera.
 3. Portal InvestEU  - portal wzorowany na Europejskim Portalu Projektów Inwestycyjnych (EPPI) w ramach Planu Junckera.
 4. Działania łączone – filar odnoszący się do wsparcia na rzecz inwestycji i instrumentów wspieranych jednocześnie przez InvestEU Fund oraz jeden lub więcej z programów UE lub Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU Emissions Trading System).

Kluczowym przedmiotem zainteresowania jest filar 1, czyli Fundusz.

Zasady wsparcia z Funduszu InvestEU

 • Fundusz InvestEU nie będzie instrumentem bezzwrotnym (dotacją). Wsparcie przyjmie postać instrumentu zwrotnego, np. pożyczki, gwarancje i in. (wykup długoterminowych obligacji).
 • Ma wspierać inwestycje o podwyższonym profilu ryzyka, które nie mogłyby liczyć na finansowanie zwrotne od instytucji finansowych.
 • Wsparcie ma być dystrybuowane przez Grupę EBI (75% gwarancji UE) oraz krajowe banki rozwojowe (25% gwarancji UE). O możliwość dystrybucji części z ww. 25% ubiega się BGK.
 • Wsparcie z Funduszu ma mobilizować prywatne (przede wszystkim), ale również publiczne środki na inwestycje o strategicznym znaczeniu dla gospodarki UE.
 • Co do zasady, wsparcie nie będzie stanowiło pomocy publicznej.

Projekty mogące ubiegać się o wsparcie z Funduszu InvestEU

Inwestycje do wsparcia muszą wpisywać się w co najmniej 1 z 5 segmentów:

1. Zrównoważona infrastruktura

 • Transport
 • Energetyka
 • Łączność cyfrowa
 • Odpady

2. Badania naukowe, innowacje i cyfryzacja

 • Transfer wyników badań naukowych
 • Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
 • Wspieranie rozwoju działalności innowacyjnych przedsiębiorstw

3. MŚP

 • Preferencyjne finansowanie zwrotne dla MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji

4. Inwestycje społeczne i umiejętności

 • Kształcenie, szkolenia
 • Infrastruktura społeczna
 • Innowacje społeczne
 • Opieka zdrowotna i opieka długoterminowa

5. Europejskie inwestycje strategiczne - wsparcie dla podmiotów, których działalność ma strategiczne znaczenie dla UE na działania w m.in. następujących obszarach:

 • Służba zdrowia, w tym produkcja leków
 • Infrastruktura o szczególnym znaczeniu (fizyczna, jak i cyfrowa)
 •  Szczególnie ważne innowacje,
 •  Obiekty przeznaczone do masowej produkcji w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Podział gwarancji między segmenty Funduszu InvestEU

 1. Zrównoważona infrastruktura - 20 mld EUR (27%)
 2. Badania naukowe, innowacje i cyfryzacja - 10 mld EUR (13,5%)
 3. MŚP - 10 mld EUR (13,5%)
 4. Inwestycje społeczne i umiejętności - 3,6 mld EUR (5%)
 5. Europejskie inwestycje strategiczne - 31,2 mld EUR. ( 41%)

Pozostałe ok. 500 mln EUR z gwarancji UE ma zostać przeznaczone na wsparcie doradcze.

Status prac legislacyjnych

Prace legislacyjne w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU są obecnie w toku. Projekt jest objęty zwykłą procedurą ustawodawczą