W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zgłoś naruszenie prawa

Ministerstwo wychodzi naprzód wymaganiom stawianym obecnie administracji. W tym celu umożliwiamy swobodne przekazanie informacji o naruszeniach prawa, które zostaną zauważone przez osoby związane z Ministerstwem.

W jaki sposób mogę dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia przyjmujemy:

 1. za pomocą poczty elektronicznej – na adres sygnal@mfipr.gov.pl;
 2. za pomocą dedykowanego formularza internetowego, który dostępny jest tutaj: https://ankieta.mfipr.gov.pl/index.php/278658 ;
 3. telefonicznie pod dedykowanym numerem: 734 119 273;
 4. osobiście w siedzibie Ministerstwa (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania, które odbędzie się w ciągu 7 dni od wystąpienia z taką prośbą);
 5. listownie (na kopercie należy umieścić dopisek: „zgłoszenie sygnalizacyjne”).

Aby ułatwić dokonanie zgłoszenia, przygotowany został formularz, którego druk dostępny jest tutaj: [pobierz plik „formularz zgłoszenia naruszenia”]. Wypełniony formularz można np. załączyć do e-maila lub przesłać listownie.

Kto może zgłosić naruszenie prawa?

Zgodnie z przyjętymi zasadami, zgłoszenia może dokonać dowolna osoba, która posiada ujawni informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą. Należy przez to rozumieć w szczególności:

 1. obecnego lub byłego pracownika Ministerstwa;
 2. kandydata do pracy w Ministerstwie, który uzyskał informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
 3. osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 4. przedsiębiorcę wykonującego usługi na rzecz Ministerstwa;
 5. osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 6. praktykanta, stażystę i wolontariusza.

Kto przyjmie moje zgłoszenie?

Zgłoszenia przyjmuje dedykowany pracownik Departamentu Kontroli, który zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w toku obsługi zgłoszeń. W szczególności zobowiązany jest do nieujawniania informacji, które mogą skutkować ustaleniem Twojej tożsamości, osób pomagających Ci w zgłoszeniu lub osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ujawnienie tych danych jest możliwe tylko w przypadkach określonych przepisami prawa.

W przypadku zgłoszeń dotyczących kierującego Departamentem Kontroli lub pracowników Departamentu Kontroli, zgłoszenia dokonuje się do Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

Jeżeli przekażesz w zgłoszeniu dane osobowe, to są one przetwarzane przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Szczegółowe informacje o celu przetwarzania oraz o podstawie prawnej znajdziesz tutaj: [pobierz plik: „klauzula informacyjna Sygnaliści”]

Czy mogę dokonać zgłoszenia anonimowego?

Tak, zgłoszenia można dokonać anonimowo. W takich przypadkach nie będziemy w stanie udzielić  informacji zwrotnej o wynikach naszego postępowania.

Jakie naruszenia należy zgłaszać?

Możesz przekazać informacje o działaniach lub też zaniechaniu działania, które jest niezgodne z prawem lub które ma na celu obejście prawa w obszarze:

 1. zamówień publicznych;
 2. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 3. ochrony środowiska;
 4. ochrony konsumentów;
 5. ochrony prywatności i danych osobowych;
 6. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 7. interesów finansowych Unii Europejskiej (w tym o nieprawidłowościach w projektach unijnych);
 8. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Zgłaszanie naruszeń w Ministerstwie obejmuje także zagadnienia dotyczące:

 1. zachowań korupcyjnych;
 2. naruszenia zasad etyki;
 3. mobbingu;
 4. dyskryminacji;
 5. molestowania lub molestowania seksualnego;
 6. zachowań niepożądanych w relacjach pracowniczych.

Co się stanie z moim zgłoszeniem?

 • Każde zgłoszenie zostanie szczegółowo przeanalizowane przez wyznaczonych pracowników Departamentu Kontroli.
 • W ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przekazanego na dedykowany adres e-mail, listownie lub za pomocą formularza.
 • Jeżeli zgłoszenie będzie niekompletne, będziemy kontaktować się z Tobą w celu jego uzupełnienia. Zgłoszenie uzupełnij w ciągu 14 dni od otrzymania takiej prośby.
 • Po wstępnej ocenie zgłoszenia Departament Kontroli powoła specjalną Komisję do zbadania Twojego zgłoszenia.
 • Komisja przeprowadzi postępowanie, które zakończy się podjęciem decyzji o zasadności zgłoszenia. W przypadku zgłoszeń zasadnych wyda również rekomendacje o właściwych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie lub jego współpracowników, którzy dopuścili się naruszenia, oraz rekomendację możliwych działań zapobiegawczych, mających na celu wyeliminowanie w przyszłości naruszeń podobnych do opisanych w zgłoszeniu.
 • O wynikach działań podjętych przez Ministerstwo zostaniesz poinformowany tuż po zakończeniu całej procedury badania zgłoszenia. Jeżeli postępowanie nie zakończy się w ciągu 3 miesięcy od Twojego zgłoszenia, wówczas otrzymasz informację o dotychczas podjętych działaniach i planowanym terminie zakończenia całej sprawy.

Jaką mam ochronę, jeżeli dokonam zgłoszenia?

Jeżeli dokonasz zgłoszenia:

  1. za pomocą dedykowanych do tego kanałów oraz
  2. masz uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i są objęte obszarami wskazanymi powyżej

– wówczas podlegasz ochronie i nie możesz być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania takiego zgłoszenia.

W Ministerstwie wprowadzono zakaz podejmowania działań odwetowych wobec:

 • osoby dokonującej zgłoszenia (zgłaszający);
 • osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 • osoby trzeciej, powiązanej ze zgłaszającym, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą (np. współpracownicy lub krewni);
 • podmiotów prawnych, które stanowią własność zgłaszającego, dla których taka osoba pracuje lub które są w inny sposób z nią powiązane w kontekście związanym z pracą,

- przy czym objęcie ochroną osoby dokonującej zgłoszenia, warunkuje objęcie tą ochroną innych podmiotów.

Tym samym, jeżeli osoba dokonująca zgłoszenia nie zostanie zakwalifikowana jako „Zgłaszający” (nie zostanie spełniona choćby jedna z przesłanek) wówczas nie będzie możliwości objęcia ochroną osób i podmiotów z nią powiązanych.

Osoby, które dokonały anonimowego zgłoszenia, a następnie zostały zidentyfikowane i doświadczyły działań odwetowych, kwalifikują się do objęcia ochroną jeżeli spełniają przesłanki objęcia ich ochroną.

Jak zgłosić działania odwetowe prowadzone wobec mnie?

Jeżeli doświadczasz negatywnych działań związanych ze zgłoszeniem, możesz nas o tym poinformować. W tym celu przekaż nam odpowiednie zgłoszenie z wykorzystaniem wzoru formularza. Plik dostępny tutaj [pobierz plik „formularz zgłoszenia działań odwetowych”].

Masz inne pytanie?

Jeżeli rozważasz, czy zgłosić naruszenie? Jeżeli masz jeszcze jakieś pytanie?

Zadzwoń na dedykowany numer lub wyślij e-mail – udzielimy w pełni dyskretnej porady

 

Materiały

Klauzula​_Informacyjna​_RODO​_Sygnaliści
Klauzula​_Informacyjna​_RODO​_Sygnaliści.pdf 0.20MB
Formularz​_zgłoszenia​_naruszenia​_prawa
Formularz​_zgłoszenia​_naruszenia​_prawa.docx 0.03MB
Formularz​_działan​_odwetowych
Formularz​_działan​_odwetowych.docx 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}