W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat w sprawie kontynuacji w 2021 r. wykonywania przez spółkę ACTE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krańcowej 49, na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego, pomiarów średniorocznego stężenia radonu w budynkach

13.10.2021

wnętrze budynku zdjęcie ilustracyjne

Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej[1] nałożono na Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązek[2] prowadzenia działań mających na celu identyfikację terenów, na których poziom średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekroczyć dopuszczalny poziom odniesienia, tj. 300 Bq/m3.

Pomiary średniorocznego stężenia radonu, mające na celu identyfikację terenów, na których poziom średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekroczyć dopuszczalny poziom odniesienia tj. 300 Bq/m3, są realizowane na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego przez ACTE sp. z o.o. w okresie od 2020 r. do 2023 r.

Pomiary wykonywane są w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku m.in. w budynkach użyteczności publicznej tj. szkoły, przedszkola, żłobki oraz budynkach zamieszkania zbiorowego tj. dom dziecka, dom pomocy społecznej, internat, dom studencki. mieszkalnych lub budynkach użyteczności publicznej. Pomiar stężenia radonu przy użyciu detektorów śladowych jest bezpieczny.

W związku z tym, że Państwa placówka została wytypowana jako miejsce wykonania pomiarów średniorocznego stężenia radonu, zwracam się
z uprzejmą prośbą o współpracę z ACTE sp. z o.o. w zakresie przeprowadzenia ww. pomiarów – pomiar powinien trwać co najmniej 30 dni.

Pomiary średniorocznego stężenia radonu w budynkach są finansowane z budżetu Skarbu Państwa, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Głównego Inspektora Sanitarnego przeznaczonych na realizację tego zadania - podmioty, które zostały wytypowane przez Wykonawcę, jako miejsce wykonania pomiarów średniorocznego stężenia radonu nie zostaną w żaden sposób obciążone kosztami finansowymi ich realizacji, bez względu na uzyskany wynik pomiaru.

Więcej informacji o radonie dotyczących m.in.:

  • uwarunkowań występowania radonu na wybranych obszarach Rzeczypospolitej Polskiej,
  • sposobu przedostawania się radonu do budynku,
  • minimalizacji zagrożeń dla zdrowia ludzkiego w związku z podwyższonymi wartościami średniorocznego stężenia radonu w budynku,
  •  wskazania prostych i nisko kosztowych metod zmniejszenia stężenia radonu w pomieszczeniach,

znajduje się w Krajowym planie działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia Krajowego planu działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy[3].

 

[1] Dz. U. z 2019 r. poz. 1593 z poźn. zm.

[2]  Art. 23e ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 623 z późn. zm.)

[3] M.P. poz. 169 oraz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://www.gov.pl/web/gis/krajowy-plan-dzialania-w-przypadku-narazenia-na-radon

{"register":{"columns":[]}}