W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dalej: decyzja ICP)

Zawieszenie terminów uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ICP).

Informacje:

Na obszarach, gdzie nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: MPZP), decyzja ICP stanowi podstawę formalną do ubiegania się o pozwolenie na budowę inwestycji stanowiącej celu publiczny. Decyzja ICP jest bezterminowa, jednak jest ważna do czasu wykorzystania jej do uzyskania na jej podstawie pozwolenia na budowę lub podziału nieruchomości. Po uchwaleniu MPZP na obszarze, który obejmuje teren decyzji, a lokalizacja celu publicznego ustalona w decyzji nie jest zgodna z ustaleniami planu, decyzja ICP jest wygaszana z urzędu.

 • Wniosek składa się do urzędu gminy / urzędu miasta.
  Formularz wniosku powinien być dostępny na stronie internetowej gminy. Każda gmina może mieć własny formularz, nie ma odgórnych rozwiązań dotyczących formy i układu wniosku. Ustawa ustala wyłącznie podstawową zawartość informacji, jakie są niezbędne dla prawidłowego przygotowania projektu decyzji ICP.

 • Wniosek o wydanie decyzji ICP składają gestorzy sieci i zarządcy dróg, organizacje zajmujące się ochroną zabytków, instytucje publiczne i urzędy, dopuszcza się, aby wniosek składały osoby fizyczne i przedsiębiorcy, którzy na własny koszt realizują inwestycję celu publicznego.

 • Dla każdej inwestycji celu publicznego:

  • Wypełniony wniosek, najczęściej formularz udostępniony jest na stronie internetowej gminy lub w biurze podawczym.
  • Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa katastralna, z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500, 1:1000 lub, dla inwestycji liniowych dopuszcza się 1:2000. Dopuszcza się mapę w postaci cyfrowej.

  Dla inwestycji celu publicznego znacząco oddziaływujących na środowisko:

  • Wypełniony wniosek, najczęściej formularz udostępniony jest na stronie internetowej gminy lub w biurze podawczym.
  • Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa katastralna, z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500, 1:1000 lub, dla inwestycji liniowych dopuszcza się 1:2000.Dopuszcza się mapę w postaci cyfrowej.
  • Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest wydawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283) – wyłącznie dla inwestycji, których wydanie poprzedza wydanie decyzji środowiskowej (zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy).
 • Urząd gminy / urząd miasta.

 • 107 zł.

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2020 16:18

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rozwoju