W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Decyzja o warunkach zabudowy (dalej: decyzja WZ)

Zawieszenie terminów uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (WZ).

Informacje:

Na obszarach, gdzie nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: MPZP), decyzja o warunkach zabudowy stanowi podstawę formalną do ubiegania się o pozwolenie na budowę. Decyzja WZ jest bezterminowa. Po uchwaleniu planu miejscowego na obszarze, który obejmuje teren decyzji, a warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustalone w decyzji nie są zgodne z ustaleniami planu, decyzja WZ jest wygaszana z urzędu.
O decyzję o warunkach zabudowy należy się starać, jeśli dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wymagana jest ona „tylko dla robót budowlanych powodujących zmianę zagospodarowania terenu lub użytkowania obiektu budowlanego w całości lub w części, nawet wtedy, gdy nie wymagają pozwolenia na budowę (ewentualnie zgłoszenia). Wyjątek stanowi tymczasowe zagospodarowanie terenu. Pozostałe zmiany zagospodarowania terenu nie są objęte obowiązkiem wydania decyzji. […] Roboty budowlane niepowodujące zmiany sposobu zagospodarowania terenu lub użytkowania obiektu nie wymagają ustalenia warunków zabudowy” (z komentarza do Ustawy prof. Z. Niewiadomskiego).

 • Wniosek składa się do urzędu gminy / urzędu miasta.
  Formularz wniosku powinien być dostępny na stronie internetowej gminy. Każda gmina może mieć własny formularz, nie ma odgórnych rozwiązań dotyczących formy i układu wniosku. Ustawa ustala wyłącznie podstawową zawartość informacji, jakie są niezbędne dla prawidłowego przygotowania projektu decyzji WZ.

 • Każdy inwestor.

 • Dla każdej inwestycji:

  • Wypełniony wniosek, najczęściej formularz udostępniony jest na stronie internetowej gminy lub w biurze podawczym.
  • Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa katastralna, z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500, 1:1000 lub, dla inwestycji liniowych dopuszcza się 1:2000. Dopuszcza się mapę w postaci cyfrowej.
  • Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest wydawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283) – wyłącznie dla inwestycji, których wydanie poprzedza wydanie decyzji środowiskowej (zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy).
 • Urząd gminy / urząd miasta.

 • 107 zł.

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2020 16:17

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rozwoju