W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Możliwość przedłużenia terminów wyłożenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy mają możliwość przedłużenia terminów związanych z wyłożeniem do wglądu projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Informacje:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, zwany również „planem miejscowym” (w skrócie MPZP) jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego uzyskuje się pozwolenie na budowę. MPZP ustala przeznaczenie terenu oraz zasady jego zagospodarowania. Przykładowo, w planie miejscowym określone grunty mogą być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługową, zagrodową i inne. W ramach zasad zagospodarowania plan miejscowy ustala m.in. intensywność zabudowy, gabaryty obiektów, jak np. dopuszczalną wysokość budynków, liczbę miejsc parkingowych. Wymienione ustalenia są przykładowe, zawartość planu jest bardziej rozbudowana. Na obszarach objętych MPZP można realizować jedynie inwestycje zgodne z jego ustaleniami. Dla obszarów objętych ustaleniami planu miejscowego nie ma możliwości i potrzeby występowania o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Pomimo obowiązującego planu miejscowego może wystąpić potrzeba uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, jak np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu na prowadzenie konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym w toku procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę.
MPZP jest aktem prawa miejscowego co oznacza, że jego ustalenia obowiązują każdego, kto zamierza inwestować na terenie objętym ustaleniami planu. MPZP podlega publikacji w dzienniku urzędowym właściwego województwa. Każdy może sprawdzić treść uchwalonych i ogłoszonych planów. Ustalenia planu miejscowego zaczynają obowiązywać po upływie 14 dni od momentu opublikowania jego treści w dzienniku urzędowym właściwego województwa. Termin ten może być jednak dłuższy – w zależności od ustaleń planu miejscowego.
Procedura planu miejscowego zapewnia partycypację społeczną oraz informowanie o jej przebiegu.
Plan miejscowy zapewnia stabilność zagospodarowania obszaru objętego jego granicami. Nie oznacza to, że samorząd nie może zmienić ustaleń takiego planu, jednak informacja o przystąpieniu do zmiany MPZP jest ogłaszana publicznie, co pozwala na kontrolę dalszych działań przez społeczeństwo.

Ostatnia aktualizacja: 08.04.2020 19:05

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rozwoju

{"register":{"columns":[]}}