W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Możliwość przedłużenia terminów wyłożenia uchwały krajobrazowej, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Gminy mają możliwość przedłużenia terminów związanych z wyłożeniem do wglądu uchwały krajobrazowej, studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy.

Informacje:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwane również studium (w skrócie SUiKZP), jest dokumentem, w którym gmina ustala swoją politykę przestrzenną. Gmina przyjmuje studium w granicach administracyjnych, to znaczy cała gmina musi być objęta ustaleniami studium. Gmina określa uwarunkowania i wyznacza w studium kierunki rozwoju, np. tereny, na których przewiduje się rozwój zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej lub tereny rolnicze. Są inwestycje, których realizacja wymaga uprzedniego uwzględnienia już na etapie studium. Do takich inwestycji zaliczają się między innymi obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² czy obszary, na których przewiduje się rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z odnawianych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW.
Na etapie sporządzenia projektu studium gmina musi oszacować, czy rozwój demograficzny, ekonomiczny oraz uwarunkowania środowiskowe i przyrodnicze pozwalają na dalszy rozwój terenów przeznaczonych pod zabudowę. Taka ocena zamieszczona jest w bilansie terenów przeznaczonych pod zabudowę.
Studium nie jest prawem miejscowym i wiąże wyłącznie przyszłe ustalenia planu miejscowego. Studium nie podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa.
Procedura sporządzania studium zapewnia partycypację społeczną oraz informowanie społeczeństwa o jej przebiegu.
Studium zapewnia jawność kierunków zagospodarowania gminy oraz pozwala na poznanie gminy w sposób kompleksowy. Nie oznacza to, że samorząd nie może zmienić ustaleń studium, jednak informacja o przystąpieniu do zmiany studium jest ogłaszana publicznie, co pozwala na kontrolę dalszych działań przez społeczeństwo.
 

Ostatnia aktualizacja: 08.04.2020 19:04

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rozwoju

{"register":{"columns":[]}}