W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z dofinansowania kosztów zapewnienia opieki w domu w sytuacji utraty możliwości korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej

Jesteś osobą niepełnosprawną? Utraciłeś możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej? Chcesz skorzystać ze wsparcia finansowego? Sprawdź, jak to zrobić.

Złóż wniosek

Informacje:

 • Wsparcie polega na dofinansowaniu kosztów, które związane są z zapewnieniem opieki w warunkach domowych w sytuacji utraty możliwości korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Utrata tej możliwości jest skutkiem wystąpienia sytuacji kryzysowych, które spowodowane są chorobami zakaźnymi. Utrata ta nastąpiła w okresie 9.03.2020–16.11.2020 i trwała przez minimum 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych w określonym miesiącu, na które przysługuje wsparcie. Okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie wynosi maksymalnie 5 miesięcy.

  Wyjaśnienie: „placówka rehabilitacyjna” to placówka, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku).

 • Pomoc skierowana jest do:

  • osób niepełnosprawnych, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
  • dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,

  Wskazane wyżej osoby muszą być:

  1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,
  2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, które funkcjonują na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, które funkcjonują na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
  5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,
  6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
  7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy, które  funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
  8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, które  funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

  Wskazane wyżej osoby – na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi – utraciły w okresie 9.03.2020–16.11.2020 możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Utrata tej możliwości jest skutkiem wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi i występuje w okresie 9.03.2020–16.11.2020 przez minimum 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych w danym miesiącu, za który przysługuje wsparcie.

  Wyjaśnienie:  W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie występują opiekunowie prawni tych osób.

 • Każdy, kto:

  • już otrzymał w tym programie pomoc finansową udzieloną w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych na podstawie odrębnych wniosków dotyczących tego samego okresu,
  • w miesiącach, które obejmuje niniejszy wniosek, otrzymał wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 • Wniosek możesz złożyć:

  • we własnym imieniu,
  • jako rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego dziecka/niepełnoletniego podopiecznego,
  • jako rodzic/opiekun prawny pełnoletniego dziecka/pełnoletniego podopiecznego (dotyczy wyłącznie osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych).
  • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 10.04.2020.
  • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 16.11.2020.

  Aby złożyć lub uzupełnić wniosek po upłynięciu terminu składania wniosków, skontaktuj się w sprawie przywrócenia terminu z samorządem powiatowym w miejscu swojego zamieszkania.

 • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną. Okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, to maksymalnie 5 miesięcy. W każdym z wykazanych we wniosku miesięcy musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

 • Możesz złożyć zarówno jeden wniosek, który obejmuje pięć miesięcy, jak również pięć wniosków, które dotyczą różnych miesięcy.

  Wyjaśnienie: Okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, wynosi maksymalnie 5 miesięcy. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

 • Pamiętaj, że możesz skorzystać z innych form pomocy jednocześnie (o ile spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa), np. z dofinansowania kosztów:

  • turnusu rehabilitacyjnego,
  • przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • oprzyrządowania samochodu,
  • prawa jazdy,
  • sprzętu elektronicznego,
  • szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego,
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
  • protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • serwisu protezy kończyny,
  • wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
  • serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera,
  • pobytu dziecka w żłobku albo przedszkolu,
  • nauki na poziomie wyższym.
 • Zapraszamy do zapoznania się z filmem informacyjno-instruktażowym dla wnioskodawców. Film zawiera krótką instrukcję rejestracji i logowania w systemie SOW oraz pokazuje proces wypełniania wniosku. Obejrzyj film

  Szczegółowe informacje na temat programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi znajdują się w zakładce "Pandemia koronawirusa" portalu informacyjno-edukacyjnym Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Ostatnia aktualizacja: 09.02.2022 22:02

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kontakt: zadzwoń: 0 800 889 777, napisz: programy@pfron.org.pl

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

{"register":{"columns":[]}}