W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw ze środków Funduszu Pracy

 

Bezzwrotna dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Informacje:

  • Dotacja może być udzielona ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371, z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy, co oznacza, że ustawa reguluje kwestie dotyczące dotacji, które nie zostały ujęte w rozporządzeniu.  
  • Dotacji udziela starosta (tj. starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektor odpowiedniego urzędu pracy działający z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta) na podstawie umowy.
 • Przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 

  • posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  • na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia,
  • działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 31 marca 2021 r.,
  • przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.,
  • nie przekroczyli liczby uzyskanych dotacji określonych w rozporządzeniu.

  Działalności gospodarcze, oznaczone według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności, objęte wsparciem w postaci dotacji znaleźć można w poniższej tabeli:

  L.p.

  Kod PKD

  Nazwa kodu

  1.

  47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  2. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  3. 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  4. 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  5. 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  6. 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  7. 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  8. 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  9. 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  10. 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  11.

  47.71.Z   Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  12.

  47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  13. 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  14. 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  15. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
  16. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

  17.

  47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

  18.

  49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
  19. 51.10.Z

  Transport lotniczy pasażerski

  20. 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
  21. 55.10.Z

  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

  22. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  23. 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
  24. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  25. 56.10.B 

  Ruchome placówki gastronomiczne

  26.

  56.21.Z  Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
  27. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
  28. 56.30.Z

  Przygotowywanie i podawanie napojów

  29. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

  30.

  59.12.Z  Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

  31.

  59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

  32.

  59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

  33.

  59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

  34.

  74.20.Z Działalność fotograficzna

  35.

  77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
  36. 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
  37. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
  38. 79.11.A

  Działalność agentów turystycznych

  39. 79.12.Z

  Działalność organizatorów turystyki

  40.

  79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  41. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  42.

  82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

  43.

  85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

  44.

  85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

  45.

  85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

  46.

  85.59.A Nauka języków obcych

  47.

  85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  48.

  86.10.Z Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

  49.

  86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

  50.

  86.90.D Działalność paramedyczna

  51.

  90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  52.

  90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  53.

  90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

  54.

  91.02.Z Działalność muzeów

  55.

  93.11.Z Działalność obiektów sportowych

  56.

  93.13.Z  Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

  57.

  93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

  58.

  93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

  59.

  93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

  60.

  93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  61.

  93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  62.

  96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
  63. 96.02.Z

  Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne

  64.

  96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
  65. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dotacja może być przyznana więcej niż jeden raz. Informację o tym, ile razy przedsiębiorca może otrzymać dotację znaleźć można w zamieszczonych w zakładce Co musisz przygotować „Zasadach udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia".

 • Zapoznaj się także z Zasadami udzielania dotacji (pdf. 305 KB) oraz z Umową (pdf. 220 KB), która jest automatycznie dołączona do formularza wniosku elektronicznego o udzielenie dotacji.

   

   

 • Do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wniosek o dotację może być złożony jedynie w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl


   
   

  • bezzwrotną dotację - pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. 

  Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

   

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371, z późn. zm.) – rozdział 3,
  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) - art. 15zze4,
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) - art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2.

Ostatnia aktualizacja: 01.09.2021 00:02

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

{"register":{"columns":[]}}