W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw ze środków Funduszu Pracy

Możesz skorzystać z bezzwrotnej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli rodzaj przeważającej działalności oznaczony jest kodem PKD:

 • 56.30.Z,
 • 93.29.A,
 • 93.29.Z

Sprawdź, jak to zrobić.

Informacje:

  • Dotacja może być udzielona jednokrotnie ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371, z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy, co oznacza, że ustawa reguluje kwestie dotyczące dotacji, które nie zostały ujęte w rozporządzeniu.  
  • Dotacji udziela starosta (tj. starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektor odpowiedniego urzędu pracy działający z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta) na podstawie umowy.
 • Przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 

  • posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  • na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanym w § 7a ust. 1 rozporządzenia,
  • działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 31 marca 2021 r.,
  • przychód z działalności uzyskany w  grudniu 2021 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub listopadzie 2021 r.

  Działalności gospodarcze, oznaczone według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności, objęte wsparciem w postaci dotacji znaleźć można w poniższej tabeli:

  L.p.

  Kod PKD

  Nazwa kodu

  1.

  56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
  2. 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
  3. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  Dotacja może być przyznana tylko jeden raz.

 • Zapoznaj się także z Zasadami udzielania dotacji (pdf. 305 KB) oraz z Umową (pdf. 220 KB), która jest automatycznie dołączona do formularza wniosku elektronicznego o udzielenie dotacji.

   

   

 • W terminie od 1 stycznia 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r. 

 • Do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wniosek o dotację może być złożony jedynie w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl

  • bezzwrotną dotację - pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. 

  Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371, z późn. zm.) – rozdział 3,
  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 poz. 2095, z późn. zm.) - art. 15zze4,
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162, 2105) - art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2.

Ostatnia aktualizacja: 13.04.2022 14:34

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

{"register":{"columns":[]}}