W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Patronaty

Postanowienia ogólne

GovTech Polska (GT) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z jego zadaniami i działaniami realizowanymi przez nie. Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji GT. 

Patronat GT jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego i/lub osobistego udziału przedstawicieli Centrum GovTech w wydarzeniu. Decyzja o przyznaniu Patronatu Honorowego GT ma charakter uznaniowy. 

Udzielenie Patronatu GovTech Polska nie wiąże się z udzieleniem Patronatu Honorowego Prezesa Rady Ministrów ani Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ani nie uprawnia Organizatora do posługiwania się w jakikolwiek sposób logotypem KPRM. Więcej informacji na temat Patronatów Honorowych Prezesa Rady Ministrów można znaleźć na stronie.

Patronatem mogą być objęte przedsięwzięcia o wysokim poziomie merytorycznym. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej ponadregionalny.  

GT nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być również objęty projekt (inicjatywa) ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować. 

GT nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji; nie udziela również patronatów o charakterze stałym. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję. 

GovTech Polska zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia patronatu przedsięwzięciom będącym na wczesnym etapie realizacji, które nie mają jeszcze dokładnie określonych celów i źródeł finansowania. 

W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym GT może zostać zamieszczona informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym GT, a organizatorom udostępniany jest znak graficzny GT. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej. 

Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu GT oraz umieszczania logotypu GT w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uzyskania patronatu. 

Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu GT oraz umieszczania logotypu GT w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uzyskania patronatu. 

Organizator zobowiązuje się do przedstawienia do akceptacji GovTech Polska wszystkich materiałów opatrzonych logotypem GT.  

GovTech Polska zastrzega sobie prawo do cofnięcia patronatu w każdym momencie, bez podania przyczyny. W takim przypadku GovTech Polska nie pokrywa kosztów związanych z cofnięciem patronatu. 

Tryb przyznawania patronatów:

  1. Kwestia przyznania patronatu GovTech Polska rozważana jest wyłącznie na prośbę organizatora przedsięwzięcia wyrażoną w postaci wypełnionego wniosku elektronicznego na stronie GovTech.
  2. Jednostką GT odpowiedzialną za przyznawanie patronatów jest GovTech Polska.
  3. Organizator ubiegający się o przyznanie patronatu powinien przedstawić elektronicznie wypełniony wniosek oraz szczegółowe jego uzasadnienie, biorące pod uwagę postanowienia przedstawione w pkt. 1; Oprócz wniosku Organizator winien przedstawić szczegółową agendę i/lub regulamin organizowanego przedsięwzięcia wraz z listą zaproszonych, w tym potwierdzonych, gości oraz materiały z poprzedniej edycji, jeśli wydarzenia ma charakter cykliczny. Niezbędne jest także zapoznanie się i akceptacja klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych.
  4. Jeżeli wniosek zawiera prośbę o osobiste uczestnictwo w wydarzeniu członków kierownictwa GovTech Polska musi zawierać szczegółową agendę wydarzenia (z tzw. minutówką). W przypadku braku agendy prośba o uczestnictwo nie będzie rozpatrywana. 
  5. W przypadku przewidzianego udziału przedstawicieli GT organizator ma obowiązek informowania GT o każdej zmianie w agendzie wydarzenia oraz liście uczestników i prelegentów.
  6. Wniosek należy złożyć co najmniej 4 tygodnie przed planowanym terminem przedsięwzięcia poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie GovTech.
  7. Jeśli wniosek zawiera prośbę o osobiste uczestnictwo w wydarzeniu członków kierownictwa GT, należy go złożyć co najmniej 6 tygodni przed planowanym terminem rozpoczęcia przedsięwzięcia.  
  8. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  9. Organizator jest zobowiązany do przesłania dodatkowych dokumentów, jeżeli GovTech Polska uzna je za konieczne, w terminie 7 dni od otrzymania informacji. Jeżeli dokumenty nie zostaną przesłane w wyznaczonym terminie – wniosek nie zostanie rozpatrzony.
  10. Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu oraz wszelkie inne informacje, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy i wymaganych dokumentów, nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu GovTech Polska.

Uwaga!

GovTech Polska nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunków zawartych w zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP oraz w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według których takie patronaty są jedyne i wyłączne.

Złóż wniosek o patronat GovTech

{"register":{"columns":[]}}