W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zadania GSSE

HIGIENA PRACY Pracownicy Oddziału Higieny Pracy prowadzą w imieniu Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie działania związane z bieżącym nadzorem nad warunkami pracy w kontrolowanych zakładach pracy. Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku

HIGIENA PRACY

Pracownicy Oddziału Higieny Pracy prowadzą w imieniu Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie działania związane z bieżącym nadzorem nad warunkami pracy w kontrolowanych zakładach pracy.

Do głównych zadań HP należą:

 1. 1. Kontrole stanu higieniczno-sanitarnego zakładów pracy. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających warunki zdrowotne środowiska pracy oraz kontrola w zakresie zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych
  z warunkami pracy.
 2. 2. Prowadzenie postępowań w sprawie chorób zawodowych.
 3. 3. Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w zakresie występujących zagrożeń w środowisku pracy.

PODSTAWOWY ZAKRES KONTROLI ZAKŁADU PRACY W ZAKRESIE HIGIENY PRACY

Kontrole zakładów pracy obejmują szeroki zakres i wiele zagadnień, które różnią się
w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. W szczególności dotyczą:

– sporządzenia i aktualizowania na bieżąco ocen ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy;

– aktualnych orzeczeń lekarskich pracowników;

– systemu pierwszej pomocy;

– przydziału odzieży roboczej i ochronnej, a także środków ochrony osobistej;

– wykazu substancji i mieszanin chemicznych, w tym niebezpiecznych wraz z aktualnymi kartami charakterystyki;

– aktualnych pomiarów środowiska pracy;

– stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych; 

– instrukcji BHP;

– prowadzenia rejestrów prac i pracowników narażonych na kontakt z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

 

 

HŻŻIPU

Główne zadania Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku:

 • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad środkami spożywczymi, substancjami pomagającymi w przetwarzaniu, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością przekraczającymi granicę;
 • pobieranie próbek środków spożywczych, substancji pomagających w przetwarzaniu oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 • szczególny nadzór nad towarami objętymi przepisami o specjalnych warunkach importu;
 • nadzór i kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące produkcji, transportu, przechowywania i obrotu żywnością oraz warunków żywienia zbiorowego;
 • nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania śledzenia pochodzenia surowców i produktów – traceability;
 • ocena stopnia wdrożenia i skuteczności funkcjonowania zasad GHP i GMP oraz zasad systemu HACCP w nadzorowanych zakładach;
 • prowadzenie postępowania administracyjno-egzekucyjnego w zakresie zagadnień dot. higieny żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 • działanie w ramach funkcjonującego Systemu Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (System RASFF).

Podstawowe akty prawne: https://gis.gov.pl/kategoria/zywnosc-i-woda/normy-i-prawo/podstawowe-akty-prawne-normy-i-prawo/

Informacje dotyczące importu i eksportu: https://gis.gov.pl/kategoria/dzialalnosc-gospodarcza/produkcja-i-obrot/import-i-eksport/

{"register":{"columns":[]}}