W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Marszałek Województwa

Zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Rozdział 2

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Art. 7c.

1. Do zadań marszałka województwa należy w szczególności:

     1) prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

     2) wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa;

     3) tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8, oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3;

     4) analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych;

     5) monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;

   6) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym prowadzeniu bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, w części dotyczącej obszaru województwa.

2. Wykonywanie kartograficznych opracowań tematycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9a, następuje w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju.

3. Marszałek województwa może zawierać z Głównym Geodetą Kraju porozumienia dotyczące merytorycznego i finansowego współdziałania przy opracowaniu dla określonego obszaru województwa map topograficznych w skali 1:25 000 lub 1:50 000.

4. Marszałek województwa informuje Głównego Geodetę Kraju, w terminie do 30 listopada każdego roku, o zaplanowanych na kolejny rok działaniach w zakresie:

    1) aktualizacji bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8;

    2)tworzenia standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa w art.4 ust.1e pkt 3.

Portal Informacyjny Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

{"register":{"columns":[]}}