W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Nieodłączny elementem związanym z wykonywaniem samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe jest odpowiedzialność za wykonywane prace i opracowania geodezyjna lub kartograficzne. Osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, jeżeli wykonują swoje zadania z naruszeniem przepisów prawa, nie dochowując należytej staranności i niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną.
Karami dyscyplinarnymi są:

  1. upomnienie;
  2. nagana;
  3. zawieszenie możliwości wykonywania uprawnień zawodowych na okres od 6 miesięcy do 1 roku;
  4. odebranie uprawnień zawodowych.

Postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte niezależnie od innych rodzajów odpowiedzialności za ten sam czyn. Nie można natomiast wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły trzy lata. Wyjątek stanowi sytuacja, w której czyn zawiera znamiona przestępstwa. W takiej sytuacji przedawnienie dyscyplinarne nie następuje wcześniej niż przedawnienie przewidziane w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm). Bieg, przywołanego wyżej, trzyletniego terminu przedawnienia, przerywa wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez rzecznika dyscyplinarnego. Natomiast karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło pięć lat.

Rzecznika dyscyplinarnego powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Do zadań rzecznika dyscyplinarnego należą  w szczególności: prowadzenie postępowania wyjaśniającego, składanie wniosków o ukaranie oraz udział w postępowaniu dyscyplinarnym w charakterze strony. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego albo Głównego Geodety Kraju. O wszczęciu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny zawiadamia osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której ono dotyczy. Jeżeli zebrany materiał dowodowy nie daje podstaw do sporządzenia wniosku o ukaranie, rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, o czym zawiadamia osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której ono dotyczy. Natomiast wniosek rzecznika dyscyplinarnego o ukaranie wszczyna postępowanie dyscyplinarne.

W sprawach dyscyplinarnych orzekają w I instancji wojewódzkie komisje dyscyplinarne, natomiast w II instancji orzeka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna działająca przy Głównym Geodecie Kraju. Właściwą do rozpoznania sprawy jest wojewódzka komisja dyscyplinarna, na której obszarze działania został popełniony czyn uzasadniający odpowiedzialność dyscyplinarną. Wojewodowie, w drodze porozumienia, mogą utworzyć wspólną komisję dyscyplinarną, właściwą dla dwóch lub więcej województw.

Stronami w prowadzonym postępowaniu dyscyplinarnym są obwiniony i rzecznik dyscyplinarny. Od orzeczenia wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej strony mają prawo wniesienia odwołania, w którym można zaskarżyć całość orzeczenia lub jego część.

Od orzeczeń Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej stronom służy odwołanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

W centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia zawodowe wpisuje dane dotyczące osób, którym nadano uprawnienia zawodowe, m. in. informacje o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym datę wydania i oznaczenie orzeczenia oraz rodzaj orzeczonej kary dyscyplinarnej, dotyczące osób, którym nadano uprawnienia zawodowe. Orzeczoną karę dyscyplinarną, z wyjątkiem kary odebrania uprawnień zawodowych, uważa się za niebyłą i wzmiankę o niej wykreśla się z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe po upływie 2 lat od uprawomocnienia się orzeczenia. Karę dyscyplinarną odebrania uprawnień zawodowych uważa się za niebyłą po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia. Osoba wobec, której orzeczono karę odebrania uprawnień zawodowych, może ubiegać się o ponowne ich uzyskanie po upływie 3 lat od dnia ich odebrania. Dane osób wobec, których prawomocnie orzeczono karę zawieszenia możliwości wykonywania uprawnień zawodowych na okres od 6 miesięcy do 1 roku, w okresie jej trwania, nie podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.    

Podstawa prawna

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia:

Wydział Kwalifikacji i Szkoleń Zawodowych Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej tel.: 22 56 31 313, e-mail: gugik@gugik.gov.pl

 

{"register":{"columns":[]}}