W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Postępowanie kwalifikacyjne

18.11.2022

Przykładowy test w postępowaniu kwalifikacyjnym

12.1. Charakterystyka postępowań kwalifikacyjnych

Wykaz skrótów:
UPGiK – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
RUZDGiK – rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 1321)

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja kwalifikacyjna do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Spośród członków komisji kwalifikacyjnej Główny Geodeta Kraju powołuje zespół kwalifikacyjny.
Główny Geodeta Kraju przekazuje komisji kwalifikacyjnej wniosek o nadanie uprawnień zawodowych. Z dniem przekazania tego wniosku wszczyna się postępowanie kwalifikacyjne.
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje część wstępną i część sprawdzającą (egzamin).
Część wstępna odbywa się na posiedzeniu zespołu kwalifikacyjnego i polega na weryfikacji dokumentów dołączonych do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych – wykaz tych dokumentów w dziale [12.2.1] (art. 45 ust. 3 UPGiK).
Część sprawdzającą postępowania kwalifikacyjnego przeprowadza się w formie egzaminu pisemnego i ustnego. Egzamin pisemny obejmuje część ogólną składającą się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość aktów prawnych oraz standardów technicznych w zakresie geodezji i kartografii oraz część szczegółową składającą się z 3 pytań opisowych wymagających udzielenia odpowiedzi dotyczących wykonywania prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych. Każda z części egzaminu pisemnego trwa 1 godzinę.
Egzamin pisemny jest przeprowadzany z zastosowaniem techniki komputerowej. Części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego nie prowadzi się wobec osób, o których mowa w art. 44 ust. 3 i art. 44a ust. 1 pkt 3 i ust. 3 UPGiK. Sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego określa RUZDGiK. W przypadku niespełnienia przez osobę zainteresowaną ww. wymagań, odmowa nadania uprawnień zawodowych następuje w drodze decyzji.

 • Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień zawodowych trwa nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego wszczęcia, a w przypadku postępowania obejmującego tylko część wstępną – nie dłużej niż 2 miesiące. Przepisy nie przewidują wydłużenia tych terminów.
  W przypadku, gdy osobie zainteresowanej nie odpowiada wyznaczony przez komisję kwalifikacyjną termin egzaminu, może ona:
  wycofać wniosek o nadanie uprawnień nie później niż w terminie 14 dni przed wyznaczoną datą przeprowadzenia części wstępnej postępowania kwalifikacyjnego, co wiąże się z umorzeniem tego postępowania;
 • nie przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie z przyczyn losowych, jeżeli została przeprowadzona już część wstępna postępowania kwalifikacyjnego; organ wydaje wówczas decyzję o odmowie nadania uprawnień zawodowych.

12.2. Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych wraz z załącznikami

Wniosek do Głównego Geodety Kraju o nadanie uprawnień zawodowych wraz z załącznikami składa się w GUGiK (ul. Żurawia 6/12, 00-926 Warszawa) w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wniosek może dotyczyć tylko jednego z zakresów uprawnień zawodowych. Złożenie przez osobę zainteresowaną wniosku w jednym zakresie nie wyłącza możliwości złożenia przez nią wniosku o nadanie uprawnień zawodowych w innym zakresie, z tym że będzie on rozpatrywany w kolejnym postępowaniu kwalifikacyjnym (art. 43 UPGiK, § 2 ust. 1 RUZDGiK).
 

12.2.1. Wykaz dokumentów dołączonych do wniosku

Do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 44 lub 44a UPGiK oraz dokumenty wymienione w § 2 ust. 3 RUZDGiK:

1) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
(art. 44 ust. 1 pkt 1 oraz 44a ust. 1 pkt 1 UPGiK)
 

2) Oświadczenie o niekaralności
Oświadczenie lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego (art. 44 ust. 1 pkt 2 oraz art. 44a ust. 1 pkt 2 UPGiK).
 

3) Oświadczenie o zgodności z prawdą informacji zawartych we wniosku oraz załącznikach 

Oświadczenie o treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że zawarte we wniosku o nadanie uprawnień zawodowych i w załącznikach do tego wniosku informacje są zgodne z prawdą.” (art. 45 ust. 3 pkt 3 UPGiK)

4) Dokument potwierdzający posiadanie wyższego, średniego lub średniego branżowego wykształcenia geodezyjnego, w przypadku ubiegania się o uprawnienia zawodowe z zakresów 1, 2, 4, 5
Odpis lub poświadczona notarialnie kserokopia:
   1) dyplomu ukończenia studiów geodezyjnych pierwszego lub drugiego stopnia;
   albo
   2) dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik geodeta oraz świadectwa ukończenia technikum geodezyjnego (art. 44 ust. 1 pkt 3 UPGiK).

5) Dokument potwierdzający okres praktyki zawodowej
Okres praktyki zawodowej winien być poświadczony odpowiednim dokumentem, wystawionym przez pracodawcę (np. oryginałem lub poświadczoną notarialnie kserokopią: zaświadczenia o praktyce zawodowej/ umowy o pracę/ umowy zlecenie/ umowy o dzieło/ umowy o wolontariat/ umowy o staż/ świadectwa pracy; jak również wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) (art. 44 ust. 1 pkt 4, art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 2 pkt 4 UPGiK).

6) Dokumentowanie praktyki zawodowej

Osoby zainteresowane nabyciem uprawnień zawodowych, które przed dniem wejścia w życie RUZDGiK rozpoczęły praktykę zawodową, mogą dokumentować przebieg praktyki zawodowej przy wykorzystaniu wzoru dziennika praktyki zawodowej zgodnego ze wzorem stanowiącym:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 1846) albo

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 176) - jeżeli praktyka została rozpoczęta przed dniem 30 września 2019 r. (§ 29 ust. 1 RUZDGiK).

7) 2 fotografie
Dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiające aktualny wizerunek osoby zainteresowanej podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem (§ 2 ust. 3 pkt 2 RUZDGiK).

8) Opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne uzależniona jest od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.

Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne obejmujące część wstępną i część sprawdzającą tego postępowania wynosi łącznie 1074 (§ 25 ust. 1 RUZDGiK).
Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne obejmujące tylko część wstępną, wynosi 215 zł (§ 25 ust. 2 RUZDGiK, art. 45a ust. 3 UPGiK).
Opłatę za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego należy wnieść na rachunek bankowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Numer rachunku: 26 1130 1017 0020 0794 6220 0001.
Na potwierdzeniu wniesienia opłaty powinien być zamieszczony tytuł wniesionej opłaty: „Opłata za postępowanie kwalifikacyjne” wraz z podaniem wnioskowanego zakresu uprawnień oraz imienia i nazwiska osoby zainteresowanej.
Potwierdzenie należy dołączyć do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych.

Wniesiona opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego podlega zwrotowi:

 • w całości (1074 zł) w przypadku, gdy osoba zainteresowana nie później niż w terminie 14 dni przed wyznaczoną datą przeprowadzenia części wstępnej wycofa wniosek o nadanie uprawnień zawodowych;
 • za część sprawdzającą (859 zł) w przypadku, gdy osoba zainteresowana nie została dopuszczona do egzaminu lub nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie z przyczyn losowych i złożyła udokumentowany wniosek o zwrot opłaty w terminie 7 dni od wyznaczonej daty egzaminu.

Opłatę wniesioną za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, zwraca się na wniosek osoby zainteresowanej zawierający numer rachunku bankowego (art. 45d ust. 4 i 5 UPGiK).

9) Opłata skarbowa z tytułu wydania świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień zawodowych

Opłatę skarbową z tytułu wydania świadectwa potwierdzającego uzyskanie prawa do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w wysokości 17 zł, należy wpłacić na rachunek bankowy m.st. Warszawy, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa. Numer rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 z dopiskiem: „Opłata skarbowa za wydanie świadectwa/zaświadczenia uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii” (§ 2 ust. 3 pkt 3 RUZDGiK).

Potwierdzenie należy dołączyć do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych.
W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, osoba zainteresowana może ponownie przedłożyć wraz z wnioskiem o nadanie uprawnień zawodowych, potwierdzenie tej opłaty, jeżeli ponownie będzie chciała podejść do egzaminu z tego samego zakresu uprawnień zawodowych.
W przypadku rezygnacji z ubiegania się o uprawnienia zawodowe, o zwrot opłaty skarbowej z tytułu wydania świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień zawodowych należy zwrócić się do Prezydenta m. st. Warszawy, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, ponieważ to na konto tego organu została wniesiona opłata skarbowa.

10) Dokument potwierdzający zmianę nazwiska
Odpis lub poświadczona notarialnie kserokopia dokumentu wskazującego zmianę nazwiska np. odpisu skróconego aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej o zmianie nazwiska.

11) Dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w przypadku ubiegania się o uprawnienia zawodowe z zakresów 3, 6, 7
Odpis lub poświadczona notarialnie kserokopia ww. dyplomu, na kierunku studiów
w obszarze nauk technicznych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących geodezyjnych pomiarów podstawowych - dla zakresu 3, w obszarze nauk technicznych lub przyrodniczych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących redakcji map - dla zakresu 6 oraz dotyczących fotogrametrii i teledetekcji - dla zakresu 7 (art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy UPGiK).

12) Weryfikacja programu studiów w przypadku ubiegania się o uprawnienia zawodowe z zakresów 3, 6, 7
Źródłem informacji, stanowiących podstawę do przeprowadzenia przez komisję kwalifikacyjną weryfikacji programu studiów są oryginały lub poświadczone notarialnie kserokopie: suplementu do dyplomu ukończenia studiów oraz wypisu z programu studiów potwierdzonego przez uczelnię lub innych dokumentów wskazujących spełnienie warunków określonych w § 6 RUZDGiK (§ 6 i § 13 ust. 4-7 RUZDGiK).

13) Tytuł naukowy profesora albo I lub II stopień specjalizacji zawodowej
Osoby posiadające w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy profesora albo
I lub II stopień specjalizacji zawodowej, nadane w trybie odrębnych przepisów przez Zarząd Główny FSNT – NOT, zwolnione są z obowiązku udokumentowania praktyki zawodowej oraz z części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego. (art. 44 ust. 3 oraz art. 44a ust. 3 UPGiK).

12.3. Terminy egzaminów

Terminy egzaminów ustalane są po złożeniu przez osobę zainteresowaną wniosku o nadanie uprawnień zawodowych. Wniosek sprawdzony pod względem formalno-prawnym przekazywany jest komisji kwalifikacyjnej (z dniem przekazania wniosku wszczyna się postępowanie kwalifikacyjne). Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wyznacza termin i miejsce przeprowadzenia części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego w terminie do 30 dni od dnia wszczęcia tego postępowania. Termin części sprawdzającej ustala się na dzień przypadający nie wcześniej niż 6 tygodni od daty jego wyznaczenia przez komisję kwalifikacyjną (§ 15 ust. 1 i 2 RUZDGiK).

12.4. Akty prawne oraz pytania egzaminacyjne

W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Głównego Geodetę Kraju zamieszcza się w terminie do dnia 31 stycznia wykaz tytułów aktów prawnych stanowiących podstawę przygotowania pytań na egzamin pisemny i ustny, a także pytania z egzaminów pisemnych przeprowadzonych w roku ubiegłym (§ 16 ust. 4 RUZDGiK).

12.5. Dokumentowanie przebiegu praktyki zawodowej

12.5.1. Dziennik praktyki zawodowej

Przebieg praktyki zawodowej dokumentuje się wpisami odzwierciedlającymi wykonywane prace geodezyjne lub prace kartograficzne. Potwierdzenie wykonywanych w ramach praktyki zawodowej prac geodezyjnych lub prac kartograficznych następuje przez złożenie przy każdym wpisie podpisu osoby posiadającej uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie, pod kierunkiem której były prowadzone prace geodezyjne lub prace kartograficzne, z podaniem imienia i nazwiska, numeru uprawnień zawodowych oraz daty dokonania wpisu.

W dzienniku praktyki zawodowej są dokonywane wpisy dotyczące prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych wyłącznie w ramach jednego z zakresów uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 43 ustawy.(§ 4 ust. 1 i 4 RUZDGiK)

12.5.2. Dokument potwierdzający okres praktyki zawodowej (formy zatrudnienia).

Okres praktyki zawodowej winien być poświadczony odpowiednim dokumentem, wystawionym przez pracodawcę (np. oryginałem lub poświadczoną notarialnie kserokopią: zaświadczenia o praktyce zawodowej/ umowy o pracę/ umowy zlecenie/ umowy o dzieło/ umowy o wolontariat/ umowy o staż/ świadectwa pracy; jak również wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) (art. 44 ust. 1 pkt 4, art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 2 pkt 4 UPGiK).

12.5.3. Rodzaj i liczba prac oraz opracowań geodezyjnych lub kartograficznych niezbędnych do uznania praktyki zawodowej

Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii powinna udokumentować praktykę zawodową co do rodzaju i liczby prac oraz opracowań geodezyjnych lub kartograficznych, zgodną z załącznikiem nr 2 do RUZDGiK (§ 5 ust. 1 RUZDGiK).

12.5.4. Skrócenie praktyki zawodowej

Czas trwania praktyki zawodowej wynika z przepisów prawa, co oznacza, że nie może być ustalany indywidualnie przez Głównego Geodetę Kraju (art. 44 ust. 1 pkt 4 oraz
art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 2 pkt 4 UPGiK).

12.6. Prowadzenie dziennika praktyki zawodowej

12.6.1. Wydanie dziennika praktyki zawodowej przez Głównego Geodetę Kraju

Na wniosek osoby zainteresowanej Główny Geodeta Kraju wydaje dziennik praktyki zawodowej.
Odbiór dziennika nastąpić osobiście na ul. Jana Olbrachta 94B, 01-102 Warszawa, w godzinach 8:15 – 16:15; lub za pośrednictwem poczty.

W przypadku wystąpienia o dziennik za pośrednictwem poczty, dziennik zostanie odesłany na adres wskazany we wniosku o wydanie dziennika praktyki zawodowej.

 

Opłata za wydanie dziennika praktyki zawodowej wynosi 50 zł. Opłatę tą należy wnieść na rachunek bankowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Numer rachunku:26 1130 1017 0020 0794 6220 0001.
Na potwierdzeniu dokonania opłaty powinien być zamieszczony tytuł dokonanej opłaty: „Opłata za wydanie dziennika praktyki zawodowej” wraz z podaniem zakresu uprawnień będącego przedmiotem praktyki oraz imienia i nazwiska osoby zainteresowanej.

Sprawy związane z wydaniem dziennika praktyki mogą być załatwiane również przez osoby dysponujące upoważnieniem osób zainteresowanych, po okazaniu wymaganych dokumentów. W każdym przypadku osoba odbierająca dziennik praktyki powinna okazać dowód osobisty.

12.6.2. Brak możliwości potwierdzenia wpisu przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe

W przypadku braku możliwości potwierdzenia wpisu przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie, pod której kierunkiem osoba zainteresowana wykonywała prace geodezyjne lub prace kartograficzne, w miejsce potwierdzenia osoba zainteresowana może złożyć oświadczenie, w którym przedstawi okoliczności braku możliwości potwierdzenia wpisu oraz wskaże osobę, pod której kierunkiem wykonywała prace geodezyjne lub prace kartograficzne. Praktyka zawodowa powinna być ponadto potwierdzona oryginałem lub poświadczoną notarialnie kserokopią innego dokument, o którym mowa w dziale. [12.5.3] (§ 4 ust. 3 RUZDGiK)

12.6.3. Czynny udział osoby zainteresowanej w czynnościach opisanych w dzienniku praktyki zawodowej

Warunkiem uznania praktyki zawodowej jest osobiste wykonywanie przez osobę zainteresowaną czynności w ramach prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych, w tym opracowań geodezyjnych lub kartograficznych.
Badanie treści dziennika praktyki zawodowej może obejmować sprawdzenie, czy osoba zainteresowana osobiście wykonywała czynności opisane w dzienniku praktyki zawodowej. Sprawdzenie odbywa się na podstawie informacji pozyskanych z odgik, w którym jest przechowywana dokumentacja geodezyjna i kartograficzna prac wykazanych w dzienniku praktyki zawodowej (§ 7 ust. 2 i § 16 ust. 3 RUZDGiK).

12.7. Wniosek o uznanie posiadania innego pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej lub kartograficznej praktyki zawodowej

12.7.1. Wykształcenie pokrewne i długoletnia praktyka zawodowa – w przypadku zakresów 1, 2, 4, 5

W przypadku ubiegania się o uprawnienia zawodowe z zakresów 1, 2, 4 lub 5 osoba zainteresowana powinna złożyć do Głównego Geodety Kraju w formie papierowej wniosek o uznanie posiadania innego, pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej praktyki zawodowej za spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 44 ust. 1 UPGiK, wskazując zakres uprawnień zawodowych, o nadanie których będzie się ubiegać. Do wniosku należy dołączyć oryginały lub uwierzytelnione notarialnie kserokopie dokumentów: dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub średniej - wraz z programem nauczania oraz dokumentu wskazującego długoletnią praktykę zawodową, która powinna obejmować asortyment prac oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych, odpowiedni dla zakresu uprawnień zawodowych, o który ubiega się osoba zainteresowana (art. 44 ust. 4 UPGiK).
Decyzja o uznaniu lub odmowie uznania spełnienia wymagań kwalifikacyjnych (art. 44 ust. 1 UPGiK) w zakresie posiadania innego pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej praktyki zawodowej może nastąpić dopiero po rozpatrzeniu przez Głównego Geodetę Kraju ww. wniosku.

12.7.2. Wykształcenie pokrewne i długoletnia praktyka zawodowa – w przypadku zakresów 3, 6, 7

W przypadku ubiegania się o uprawnienia zawodowe z zakresów 3, 6 lub 7 osoba zainteresowana powinna złożyć do Głównego Geodety Kraju w formie papierowej wniosek o uznanie posiadania innego pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej praktyki zawodowej za spełnienie wymagań kwalifikacyjnych (art. 44a ust. 1 lub 2 UPGiK), wskazując zakres uprawnień zawodowych, o nadanie których będzie się ubiegać. Do wniosku należy dołączyć oryginały lub uwierzytelnione notarialnie kserokopie dokumentów (art. 44a ust. 4 UPGiK)

 • dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którego program realizowany na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych powinien umożliwiać nabycie umiejętności dotyczących geodezyjnych pomiarów podstawowych - dla zakresu 3, natomiast w obszarze nauk technicznych lub przyrodniczych powinien umożliwiać nabycie umiejętności dotyczących redakcji map - dla zakresu 6 oraz fotogrametrii i teledetekcji - dla zakresu 7, lub dyplomu ukończenia szkoły średniej,
 • suplementu do dyplomu,
 • wypisu z programu kształcenia potwierdzonego przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni,
 • lub inne dokumenty wskazujące efekty uczenia się, liczbę godzin zajęć lub grup zajęć umożliwiających uzyskanie tych efektów i formę tych zajęć potwierdzone przez uczelnie,
 • dokumentu wskazującego długoletnią praktykę zawodową, która powinna obejmować asortyment prac, oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych, odpowiedni dla zakresu uprawnień zawodowych, o który ubiega się osoba zainteresowana. 

Decyzja o uznaniu lub odmowie uznania posiadania innego pokrewnego wykształcenia
i długoletniej geodezyjnej praktyki zawodowej może nastąpić dopiero po rozpatrzeniu przez Głównego Geodetę Kraju ww. wniosku.

12.7.3. Otrzymanie dziennika praktyki zawodowej w celu dokumentowania długoletniej praktyki zawodowej

Osoby ubiegające się o nadanie uprawnień zawodowych, posiadające inne pokrewne wykształcenie, mogą wystąpić z wnioskiem do Głównego Geodety Kraju o wydanie dziennika praktyki zawodowej. Dziennik ten ma posłużyć do udokumentowania przygotowania zawodowego w celu spełnienia warunku, dotyczącego praktyki zawodowej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 1321);

Zarządzenie Nr 5 GGK - z dnia 30 maja 2022 r. - zmieniające zarządzenie w sprawie odwołania i powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Zarządzenie Nr 26 GGK zmieniające zarządzenie w sprawie odwołania i powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Szczegółowa informacje i wyjaśnienia:

Sekretariat komisji kwalifikacyjnej
tel.: +48 22 56 31 413, +48 22 56 31 313
e-mail: komisja.kwalifikacyjna@gugik.gov.pl

Materiały

Wzór wniosku o nadanie uprawnień zawodowych
Wzór​_wniosku​_o​_nadanie​_uprawnień​_zawodowych.pdf 0.20MB
Przykładowy wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej
Przykladowy-wniosek-o-wydanie-dziennika-praktyki-zawodowej.docx 0.01MB
Wzór oświadczenia o niekaralności
Wzor-oswiadczenia-o-niekaralnosci.doc 0.03MB
Wzór oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
Wzor-oswiadczenia-o-posiadaniu-pelnej-zdolnosci-do-czynnosci-prawnych.doc 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.02.2024 12:45 Jolanta Plieth-Cholewińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Plieth-Cholewińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Postępowanie kwalifikacyjne 2.0 12.06.2024 11:07 Jolanta Plieth-Cholewińska
Postępowanie kwalifikacyjne 1.0 26.02.2024 12:45 Jolanta Plieth-Cholewińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}