W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Uznawanie kwalifikacji

Uznawanie kwalifikacji w zawodach regulowanych występujących w dziedzinie geodezji i kartografii jest częścią ogólnego systemu uznawania kształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli państwach członkowskich Unii Europejskiej, obowiązującego Polskę od dnia 1 maja 2004 r.Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz akty wykonawcze.  Organem właściwym do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju działający na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport (Dz. U. poz. 2086).

Wniosek w sprawie uznania kwalifikacji

Wniosek w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego składa się na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r.  w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2006). Wniosek ten składa się w języku polskim. Pisma i dokumenty w toku postępowania o uznanie kwalifikacji składa się w języku polskim lub w języku ojczystym narodowym wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentów potwierdzających: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia wnioskodawcy, obywatelstwo oraz nazwę państwa wnioskodawcy.

Staż adaptacyjny/test umiejętności

Główny Geodeta Kraju może uzależnić decyzję o uznaniu kwalifikacji od odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności, w przypadku gdy zakres:

  • kształcenia, szkolenia lub egzaminu wymaganego do wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy różnią się w sposób zasadniczy lub
  • zawodu w państwie wnioskodawcy różni się znacząco od zakresu tego zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej, a kształcenie lub szkolenie wymagane w państwie wnioskodawcy różni się znacząco od kształcenia lub szkolenia wymaganego przepisami regulacyjnymi

- chyba że wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte przez wnioskodawcę podczas zdobywania doświadczenia zawodowego lub przez potwierdzone efekty uczenia się w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, lub potwierdzone efekty kształcenia w rozumieniu przepisów o systemie oświaty mogą wyrównać w całości albo w części te różnice.

Staż adaptacyjny nie może przekraczać trzech lat.

Wnioskodawca ponosi koszty odbywania stażu adaptacyjnego albo przeprowadzania testu umiejętności.

Główny Geodeta Kraju, w trakcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji sprawdza, czy wiedza i umiejętności nabyte przez wnioskodawcę podczas zdobywania doświadczenia zawodowego mogą wyrównać w całości lub w części zasadnicze różnice w kształceniu lub szkoleniu.
Konieczność odbycia stażu albo przystąpienia do testu umiejętności stwierdza Główny Geodeta Kraju w drodze postanowienia. W postanowieniu tym ustala się okres trwania stażu adaptacyjnego oraz jego program. Wnioskodawca, po otrzymaniu postanowienia dokonuje wyboru między stażem adaptacyjnym a testem umiejętności i powiadamia o tym Głównego Geodetę Kraju.
Staż adaptacyjny odbywa się i test umiejętności przeprowadza się w języku polskim.

Szczegóły odbycia stażu adaptacyjnego i przeprowadzenia testu umiejętności regulują przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport (Dz.U. z 2016 r. poz. 2271).

Wymagania kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o uznanie kwalifikacji do wykonywania poszczególnych zawodów regulowanych występujących w dziedzinie geodezji i kartografii dotyczą wykształcenia oraz praktyki zawodowej. W przypadku zawodów, o których mowa w art. 43 pkt 1, 2, 4, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. poz. 520 z późn. zm.) wymagane jest wykształcenie w obszarze nauk technicznych, którego program zapewnia nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu geodezji, natomiast dla zawodów, o których mowa w art. 43 pkt 3, 6 i 7 ww. ustawy, wymagane jest wykształcenie w obszarze nauk technicznych lub obszarze nauk przyrodniczych, którego program zapewnia nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących: odpowiednio, geodezyjnych pomiarów podstawowych – w przypadku zakresu 3, redakcji map – w przypadku zakresu 6, fotogrametrii i teledetekcji – w przypadku zakresu 7. Wymagania kwalifikacyjne dotyczące praktyki zawodowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 1321).Wykaz przepisów pomocnych przy uzupełnieniu wiedzy niezbędnej do spełnienia wymogów kwalifikacyjnych opublikowany został w BIP.

Po zakończeniu postępowania Główny Geodeta Kraju wydaje decyzję o uznaniu kwalifikacji i wpisuje dane osoby, której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu regulowanego w dziedzinie geodezji i kartografii, w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia zawodowe.
Osoba, której kwalifikacje do wykonywania zawodu regulowanego zostały uznane, posługuje się tytułem ustalonym dla danego zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej lub jego skrótem.

Zakończenie postępowania

Po zakończeniu postępowania Główny Geodeta Kraju wydaje decyzję o uznaniu kwalifikacji i wpisuje dane osoby, której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu regulowanego w dziedzinie geodezji i kartografii, w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia zawodowe.
Osoba, której kwalifikacje do wykonywania zawodu regulowanego zostały uznane, posługuje się tytułem ustalonym dla danego zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej lub jego skrótem.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220),
  • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. poz. 520 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2006),
  • rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport (Dz.U. z 2016 r. poz. 2271),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport (Dz.U. z 2016 r. poz. 2086),
  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 468),
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 1321).

Materiały

Wzór wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w RP
Wzor-wniosku-o-uznanie-kwalifikacji-zawodowych-do-wykonywania-zawodu-regulowanego-w-RP.pdf 0.28MB
{"register":{"columns":[]}}