W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

09.06.2020

Komunikat

 

Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 988) w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w obwodach głosowania za granicą, utworzonych w okręgach konsularnych na terenie Hiszpanii głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w niedzielę, 28 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00.

Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w niedzielę, 12 lipca 2020 r. w godz. 7.00-21.00.

Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014)

Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą osobiście albo korespondencyjnie. W utworzonych za granicą obwodach, w zależności od sytuacji epidemicznej oraz warunków organizacyjnych, technicznych lub prawnych na danym obszarze możliwe jest głosowanie osobiste albo osobiste i korespondencyjne albo wyłącznie korespondencyjne. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014) na terenie dwóch okręgów konsularnych w Hiszpanii na terenie stworzono 3 obwody głosowania:

 1. Obwód głosowania nr 47, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Ambasada RP w Madrycie, calle Guisando 23 bis, 28035 Madryt, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego

 2. Obwód głosowania nr 48, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Wydział Konsularny Ambasady RP w Madrycie, calle Goya 15, 4o, 28001 Madryt, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;

 3. Obwód głosowania nr 49, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Konsulat Generalny RP w Barcelonie, Avinguda Diagonal 593-595, 6. piętro, 08014 Barcelona, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;

WAŻNE! W Hiszpanii zostały utworzone obwody z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego. Zamiar głosowania korespondencyjnego oraz zgłoszenie do spisu wyborców należy zgłosić do konsula właściwego terytorialnie dla adresu korespondencyjnego, na który ma być przesłany pakiet wyborczy. 

Konsul RP w Madrycie

Okręg konsularny Konsula RP w Madrycie obejmuje Andorę i Hiszpanię oprócz Katalonii i Balearów.

Konsul RP w Barcelonie

Okręg konsularny Konsula RP w Barcelonie obejmuje wspólnoty autonomiczne: Katalonię i Baleary.

 

Osoby uprawnione do głosowania

Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,

 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

 

Spis wyborców

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. będą również ujęte w tym spisie wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Wyborca, który zmienia miejsce pobytu przed dniem głosowania  może najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. zawiadomić o tym konsula, u którego zgłosił zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Konsul dokona odpowiedniej zmiany w spisie lub skreśli wyborcę ze spisu wyborców, a w przypadku wyborcy, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego, odnotuje ten fakt w spisie wyborców.

 

Zgłoszenie do spisu wyborców

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.  Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie w każdej formie powinno zawierać:

 1. Nazwisko

 2. Imię (imiona)

 3. Imię ojca

 4. Datę urodzenia

 5. Numer ewidencyjny PESEL

 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą

 7. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej

 8. Numer, serię, datę wydania i miejsce wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce danych ważnego polskiego paszportu można podać dane ważnego polskiego dowodu osobistego.

 9. Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (dotyczy wyborcy zgłaszającego się do głosowania korespondencyjnego)

 10. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

 

Zgłoszenia ustnie, pisemne, telefaksem lub w formie elektronicznej prosimy kierować do właściwego terytorialnie konsula:

 1. do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Madrycie:

 • telefonicznie w godzinach pracy urzędu (od 9:00 do 17:00) , nr tel. +34 91 436 26 32

 • e-mailowo: madryt.amb.wk@msz.gov.pl;

 • pisemnie, na adres: Wydział Konsularny Ambasady RP w Madrycie, c/Goya, 15-4o, 28001 Madrid;

 • ustnie: w siedzibie Wydział Konsularny Ambasady RP w Madrycie, c/Goya, 15-4o, 28001 Madrid;

 • faksem, nr faksu: +34 91 373 66 24.

Okręg konsularny Konsula RP w Madrycie obejmuje Andorę i Hiszpanię oprócz Katalonii i Balearów

 

 1. do Konsulatu Generalnego w Barcelonie:

 • pisemnie, na adres: Avda. Diagonal 593-595 planta 6 08014 Barcelona

 • ustnie: w siedzibie Konsulatu

 • faksem, nr faksu: (+34) 933 222 907   

Okręg konsularny Konsula RP w Barcelonie obejmuje wspólnoty autonomiczne: Katalonię i Baleary.

Apelujemy o dokładne podawanie wszystkich danych teleadresowych.

 

Ewentualna II tura

WAŻNE! Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym w Hiszpanii będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów), również w zakresie sposobu głosowania (tj. korespondencyjnie). Aby wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie głosowania i zagłosować w lokalu wyborczym, należy zwrócić się do właściwego konsula o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. 

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tura wyborów) wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 15 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej do 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00.

 

Zaświadczenia wydawane przez konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsulów w Hiszpanii, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca otrzymuje dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do właściwego urzędu konsularnego pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

1.   do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Madrycie:

 • e-mailowo: madryt.amb.wk@msz.gov.pl;

 • pisemnie, na adres: Wydział Konsularny Ambasady RP w Madrycie, c/Goya, 15-4o, 28001 Madrid;

 • faksem, nr faksu: +34 91 373 66 24.

2.   do Konsulatu Generalnego w Barcelonie:

Zaświadczenia będą wydawane w Konsulacie Generalnym w Barcelonie od 29 czerwca od godz. 9.00 do godz. 16.00

 

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej. Wyborcy, który zgłosił się do głosowania korespondencyjnego zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.

Zachęcamy do informowania konsula o chęci pobrania zaświadczenia jak najwcześniej.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Należy zwrócić uwagę by nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

Przed pobraniem zaświadczenia należy upewnić się, że w nowo wybranym obwodzie można głosować osobiście.

Z uwagi na brak możliwości głosowania osobistego na terenie Hiszpanii, wyborcy z zaświadczeniami o prawie do głosowania w II turze nie będą mogli zagłosować osobiście w tutejszych urzędach konsularnych.
 

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/statics/prezydent_20200628_obwieszczenia/uploaded_files/1592083665_obwieszczenie-o-zarejestrowanych-kandydatach-na-prezydenta-28-06-1.pdf

Materiały

Formularz chęci głosowania korespondencyjnego - dla osób, które zgłosiły się już do spisu wyborców w wyborach 10 maja 2020 r.
Formularz​_chęci​_głosowania​_korespondencyjnego.pdf 0.25MB
Formularz​_zgłoszenia​_do​_spisu​_wyborców​_i​_chęci​_głosowania​_korespondencyjnego​_-​_dla​_osób,​_które​_nie​_zgłosiły​_się​_do​_spisu​_wyborców​_w​_wyborach​_10​_maja​_2020​_r
Formularz​_zgłoszenia​_do​_spisu​_wyborców​_i​_chęci​_głosowania​_korespondencyjnego​_-​_dla​_osób,​_które​_nie​_zgłosiły​_się​_do​_spisu​_wyborców​_w​_wyborach​_10​_maja​_2020​_r.docx 0.02MB
Obwieszczenie​_KG​_RP​_w​_Barcelonie​_o​_powołaniu​_OKW​_nr​_49​_(1)
Obwieszczenie​_KG​_RP​_w​_Barcelonie​_o​_powołaniu​_OKW​_nr​_49​_(1).pdf 0.07MB
Obwieszczenie​_KG​_RP​_w​_Barcelonie​_o​_braku​_możliwości​_osobistego​_odbioru​_pakietu​_(1)
Obwieszczenie​_KG​_RP​_w​_Barcelonie​_o​_braku​_możliwości​_osobistego​_odbioru​_pakietu​_(1).pdf 0.07MB
Obwieszczenie​_KG​_RP​_w​_Barcelonie​_o​_braku​_możliwości​_osobistego​_doręczenia​_komisji​_koperty​_zwrotnej​_(1)
Obwieszczenie​_KG​_RP​_w​_Barcelonie​_o​_braku​_możliwości​_osobistego​_doręczenia​_komisji​_koperty​_zwrotnej​_(1).pdf 0.07MB
Obwieszczenie Konsula RP w Madrycie o braku możliwości osobistego dostarczenia koperty zwrotnej do okw
Obwieszczenie​_Konsula​_RP​_w​_Madrycie​_o​_braku​_możliwości​_osobistego​_dostarczenia​_koperty​_zwrotnej​_do​_okw.pdf 0.28MB
Obwieszczenie Konsula RP w Madrycie o braku możliwości osobistego odbioru pakietu wyborczego
Obwieszczenie​_Konsula​_RP​_w​_Madrycie​_o​_braku​_możliwości​_osobistego​_odbioru​_pakietu​_wyborczego.pdf 0.28MB
Obwieszczenie Konsula RP w Madrycie o utworzeniu obwodów głosowania
Obwieszczenie​_Konsula​_RP​_w​_Madrycie​_o​_utworzeniu​_obwodów​_głosowania.pdf 0.25MB
Decyzja ws. powołania OKW nr 49 w Barcelonie
decyzjaokw​_2806​_KGBarcelona.pdf 0.06MB
Decyzja nr 5/2020 z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 47 w Madrycie
Decyzja​_nr​_5​_2020​_z​_dnia​_12​_czerwca​_2020​_roku​_w​_sprawie​_powołania​_Obwodowej​_Komisji​_Wyborczej​_nr​_47​_w​_Madrycie.pdf 0.39MB
Decyzja nr 6/2020 z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 48 w Madrycie
Decyzja​_nr​_6​_2020​_z​_dnia​_12​_czerwca​_2020​_roku​_w​_sprawie​_powołania​_Obwodowej​_Komisji​_Wyborczej​_nr​_48​_w​_Madrycie.pdf 0.41MB
DECYZJA​_324032020​_o​_uzupełnieniu​_składu​_OKW​_nr​_49
DECYZJA​_324032020​_o​_uzupełnieniu​_składu​_OKW​_nr​_49.pdf 0.06MB
Decyzja nr 7/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 47 w Madrycie do przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Decyzja​_nr​_7​_2020​_z​_dnia​_16​_czerwca​_2020​_roku​_w​_sprawie​_uzupełnienia​_składu​_Obwodowej​_Komisji​_Wyborczej​_nr​_47​_w​_Madrycie​_do​_przygotowania​_i​_przeprowadzenia​_wyborów​_Prezydenta​_Rzeczypospolitej​_Polskiej.pdf 0.28MB
Decyzja nr 8/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 48 w Madrycie do przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Decyzja​_nr​_8​_2020​_z​_dnia​_16​_czerwca​_2020​_roku​_w​_sprawie​_uzupełnienia​_składu​_Obwodowej​_Komisji​_Wyborczej​_nr​_48​_w​_Madrycie​_do​_przygotowania​_i​_przeprowadzenia​_wyborów​_Prezydenta​_Rzeczypospolitej​_Polskiej.pdf 0.28MB
Informacja​_o​_składzie​_OKW​_nr​_49​_w​_Barcelonie
Informacja​_o​_składzie​_OKW​_nr​_49​_w​_Barcelonie.pdf 0.05MB
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 47 w Madrycie
Informacja​_o​_składzie​_Obwodowej​_Komisji​_Wyborczej​_nr​_47​_w​_Madrycie​_(25062020).pdf 0.19MB
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 48 w Madrycie
Informacja​_o​_składzie​_Obwodowej​_Komisji​_Wyborczej​_nr​_48​_w​_Madrycie​_(25062020).pdf 0.18MB