W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wybory 2020

 

Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 5 lutego 2020 r. (Dz.U. poz. 184) w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w obwodach głosowania za granicą, utworzonych w Hiszpanii, głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w niedzielę, 10 maja 2020 r., w godz 7:00-21:00.

Jeżeli żaden  z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w niedzielę 24 maja 2020 r. w godz. 7.00-21.00.  

Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP  w 2020 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 706) 

Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Należy jednak przypomnieć, iż 6 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., która obecnie podlega rozpatrzeniu przez Senat. Proces legislacyjny nie został dotąd zakończony. Ustawa ta – w razie jej wejścia w życie – będzie stanowić podstawę prawną do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP  w 2020 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 706) na terenie Hiszpanii zostały utworzone 3 obwody głosowania:

 1. Obwód głosowania nr 47, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Ambasada RP w Madrycie, calle Guisando 23 bis (wejście od Avenida Miraflores 50);

 2. Obwód głosowania nr 48, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Wydział Konsularny Ambasady RP w Madrycie, calle Goya 15, 4o;

 3. Obwód głosowania nr 49, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Konsulat Generalny RP w Barcelonie, Avinguda Diagonal 593-595, 6. piętro, 08014 Barcelona;

 

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

 

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,

 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest  wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

 

Spis wyborców

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY:  ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania-Madryt; plik do pobrania - Barcelona):

 1. Nazwisko

 2. Imię (imiona)

 3. Imię ojca

 4. Datę urodzenia

 5. Numer ewidencyjny PESEL

 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą 

 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. 

 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

 

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: ewybory.msz.gov.pl

bądź do urzędu konsularnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w Hiszpanii:

 

1.   do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Madrycie:

 • telefonicznie, nr tel. +34 91 436 26 32;

 • e-mailowo: madryt.amb.wk@msz.gov.pl;

 • pisemnie, na adres: Wydział Konsularny Ambasady RP w Madrycie, c/Goya, 15-4o, 28001 Madrid;

 • ustnie: w siedzibie Wydział Konsularny Ambasady RP w Madrycie, c/Goya, 15-4o, 28001 Madrid;

 • faksem, nr faksu: +34 91 373 66 24.

2.   do Konsulatu Generalnego w Barcelonie:

 • telefonicznie, nr tel.: (+34) 933 220 542  lub  (+34) 933 227 234 

 • e-mailowo: barcelona.kg.sekretariat@msz.gov.pl

 • pisemnie, na adres: Avda. Diagonal 593-595 planta 6 08014 Barcelona

 • ustnie: w siedzibie Konsulatu

 • faksem, nr faksu: (+34) 933 222 907   

Zgłoszenia można dokonać do dnia 7 maja 2020 r., do godziny 24:00. 

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe. 

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 7 maja 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w 3. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 21 maja 2020 roku, do godz. 24:00.

 

UWAGA: KONSUL NIE WYDAJE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

 

Konsul, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) nie będzie wydawał  zaświadczeń o prawie do głosowania. Artykuł 102 wymienionej ustawy przewiduje, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku  – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) m.in. w zakresie wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.

 

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Materiały

Zgłoszenie do spisu wyborców Madryt
WZÓR​_zgłoszenia​_do​_spisu​_wyborców​_Prezydent.docx 0.02MB
Zgłoszenie do spisu wyborców Barcelona
WZÓR​_zgłoszenia​_do​_spisu​_wyborców​_Prezydent​_-​_Barcelona.docx 0.02MB
Decyzja o powołaniu OKW Nr 49 Barcelona
DECYZJA​_324012020.pdf 0.06MB
Decyzja nr 1/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 47 w Madrycie
Decyzja​_nr​_1​_2020​_z​_dnia​_22​_kwietnia​_2020​_roku​_w​_sprawie​_powołania​_Obwodowej​_Komisji​_Wyborczej​_nr​_47​_w​_Madrycie.pdf 0.34MB
Decyzja nr 2/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 48 w Madrycie
Decyzja​_nr​_2​_2020​_z​_dnia​_22​_kwietnia​_2020​_roku​_w​_sprawie​_powołania​_Obwodowej​_Komisji​_Wyborczej​_nr​_48​_w​_Madrycie.pdf 0.35MB
Skład OKW nr 49 w Barcelonie
Skład​_OKW​_nr​_49​_w​_Barcelonie.pdf 0.03MB
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 47 w Madrycie
Informacja​_o​_składzie​_Obwodowej​_Komisji​_Wyborczej​_nr​_47​_w​_Madrycie.pdf 0.18MB
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 48 w Madrycie
Informacja​_o​_składzie​_Obwodowej​_Komisji​_Wyborczej​_nr​_48​_w​_Madrycie.pdf 0.17MB
Decyzja nr 3/2020 z dnia 29 kwietnia w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 47 w Madrycie
Decyzja​_nr​_3​_2020​_z​_dnia​_29​_kwietnia​_w​_sprawie​_uzupełnienia​_składu​_Obwodowej​_Komisji​_Wyborczej​_nr​_47​_w​_Madrycie.pdf 0.32MB
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej w Madrycie 47 (uzupełnienie składu)
Informacja​_o​_składzie​_Obwodowej​_Komisji​_Wyborczej​_w​_Madrycie​_47​_(uzupełnienie​_składu).pdf 0.18MB
Decyzja nr 4/2020 z dnia 30 kwietnia w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 48 w Madrycie
Decyzja​_nr​_4​_2020​_z​_dnia​_30​_kwietnia​_w​_sprawie​_uzupełnienia​_składu​_Obwodowej​_Komisji​_Wyborczej​_nr​_48​_w​_Madrycie.pdf 0.33MB
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 48 w Madrycie (uzupełnienie składu)
Informacja​_o​_składzie​_Obwodowej​_Komisji​_Wyborczej​_nr​_48​_w​_Madrycie​_(uzupełnienie​_składu).pdf 0.18MB