W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Praktyki

Ambasada RP w Hadze przyjmuje zgłoszenia kandydatów chętnych do odbycia praktyki studenckiej w Wydziale Polityczno-Ekonomicznym.

Czas trwania nieodpłatnej praktyki wynosi minimalnie jeden miesiąc.

Kandydat ubiegający się o przyjęcia na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:

  1. posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego kraju UE, ewentualnie obywatelstwo krajów trzecich,
  2. biegle władać językiem polskim i angielskim (znajomość niderlandzkiego mile widziana),
  3. być studentem co najmniej trzeciego roku studiów magisterskich (dzienne, wieczorowe lub zaoczne uczelni wyższych publicznych lub niepublicznych), studiów doktoranckich lub podyplomowych w Polsce lub za granicą lub być absolwentem studiów wyższych czy szkół policealnych.

Preferowane kierunki studiów: prawo, stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, dziennikarstwo, kulturoznawstwo.

Osoby zainteresowane praktykami proszone są o nadsyłanie:

  1. formularza aplikacyjnego wypełnionego w jęz. polskim,
  2. listu polecającego od promotora, dziekana lub rektora uczelni, przygotowanego w jęz. polskim,
  3. kserokopii dowodu osobistego lub polskiego paszportu,
  4. oświadczenia potwierdzające zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk i wolontariatu, według wzoru zawartego w załączniku,
  5. oryginał oświadczenia o niekaralności według wzoru zawartego w załączniku.

 

Ponadto praktykant zobowiązany jest:

  1. dostarczyć w formie elektronicznej zdjęcie formatu paszportowego najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki,
  2. przedstawić najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki oryginalny dowód posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego okres trwania praktyki. Dowodem poświadczającym fakt ubezpieczenia jest w szczególności zaświadczenie z uczelni, polisa towarzystwa ubezpieczeniowego, Karta Euro 26, ISIC.

Praktyki w Ambasadzie odbywają się w pełnym wymiarze czasowym, 08:15-16:15 od poniedziałku do piątku. Nie jest praktykowane przeprowadzanie rozmowy kwalifikacyjnej.

Ambasada nie pomaga, ani nie pośredniczy w załatwieniu zakwaterowania w Hadze, praktykanci nie otrzymują wynagrodzenia.

Termin nadsyłania zgłoszeń na miesięczne praktyki w Ambasadzie drogą pocztową  upływa na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki. W drodze wyjątku, dokumenty mogą zostać przesłane drogą elektroniczną, zaś oryginały dokumentów należy przedłożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki.

Pragniemy zaznaczyć, iż liczba chętnych do odbywania praktyk w miesiącach letnich jest wysoka, dlatego należy liczyć się z możliwością odrzucenia wniosku z powodu braku wolnych miejsc w tych miesiącach.

W razie dodatkowych pytań dot. praktyk studenckich prosimy o kontakt e-mail: haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Materiały

Formularz aplikacyjny
Formularz​_aplikacyjny​_-​_praktyki​_studenckie​_.pdf 0.33MB