W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Sprzedaż samochodu w trybie przetargu publicznego

24.08.2020

Ambasada RP w Hadze ogłasza sprzedaż samochodu marki Chrysier Grand Voyager w trybie przetargu publicznego

Ambasada

Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy marki Chrysler Grand Voyager, rok produkcji 2009 r. Samochód posiada ważny przegląd techniczny.

OPIS SAMOCHODU:

 • rok produkcji: 2009
 • moc silnika: 120 KM
 • rodzaj paliwa: diesel
 • skrzynia biegów: automatyczna
 • ilość cylindrów: 4
 • pojemność silnika: 2777 cm3
 • kolor: czarny
 • stan licznika (przebieg): 205 094 km (stan na dzień 31.07.2020)
 • kompleksowe naprawy i remonty: brak,
 • stan techniczny: dobry, samochód sprawny.

Cena wywoławcza - 4 000,00 EUR (słownie: cztery tysiące euro)

Osoby zainteresowane nabyciem mogą obejrzeć samochód po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dzwoniąc do Ambasady pod numer +31 (0) 70 79 90 150 lub pisząc e-mail na adres: haqa.administration@msz.qov.pl

Podpisane oferty pisemne z proponowaną kwotą zakupu należy składać w siedzibie Ambasady RP
w Hadze:

Alexanderstraat 25, 2514 JM Haga (Den Haag)

Królestwo Niderlandów (Koninkrijk der Nederlanden)

w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg Chrysler Grand Voyager", w dni robocze w godz. 8.30-15.30, do dnia 14 września 2020 r. do godz. 11.00

Oferta powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr tel. kontaktowego.
 2. Oferowaną cenę i określenie formy płatności (przelew bankowy lub gotówka).
 3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin.

 

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.
 2. Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 1-3 dotyczących wymogów oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

Złożoną ofertę potwierdza się niezwłocznie wpłaconym w gotówce w kasie Ambasady wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, tj. 400,00 EUR (słownie: czterysta euro).

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostaną zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Nabywca zobowiązany jest do opłacenia wszystkich kosztów związanych z przerejestrowaniem samochodu.

Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym samochodu, a osoba reprezentująca osobę prawną dodatkowo stosowne pełnomocnictwa i aktualny wypis z rejestru sądowego. W przypadku kopii wypisu kopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Komisyjne otwarcie ofert, dla oferentów, nastąpi w dniu 14 września 2020 r. o godz. 12.00.

Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę.

W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.

Nabywca podpisuje umowę kupna/sprzedaży niezwłocznie po zakończeniu przetargu i dokonuje płatności w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Pojazd zostanie wydany po dokonaniu płatności. Nabywca kupuje pojazd w jego obecnym stanie. Przystępując do przetargu wyraża zgodę na opłacenie wszystkich opłat związanych z nabyciem i przerejestrowaniem pojazdu, w tym podatków, kosztów rejestracji, przeglądów technicznych i wszelkich innych kosztów wymaganych prawem miejscowym.

Ambasada RP w Hadze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

Ostateczny termin wpłaty ceny samochodu, pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.