W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności serwisu Ministerstwa Infrastruktury

Minister Infrastruktury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ministerstwa Infrastruktury.

Data publikacji strony internetowej: 26.07.2019 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 23.12.2019 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

 

Wyłączenia:

 • niektóre filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 26.03.2020 r.

Aktualizacja deklaracji dostępności: 31.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Adamem Bieleckim z Biura Komunikacji, e-mail: gov@mi.gov.pl, tel. +48 (22) 630-12-16.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby występującej z żądaniem,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
 3. sposób kontaktu oraz
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Ministerstwo zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Ministerstwo zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Polityka przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie Infrastruktury została opisana na stronie www.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy Ministerstwo odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ministerstwo Infrastruktury znajduje się w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6 oraz ul. Nowy Świat 6/12 .

Budynek przy ul. Chałubińskiego 4/6

Wejście główne do Ministerstwa przy ul. Chałubińskiego 4/6. znajduje się w budynku A.

Dostęp do recepcji oraz wszystkich pomieszczeń na parterze budynku A oraz oficyny budynku A umożliwia elektryczna platforma oraz rozkładane na schodach podesty. Na parterze budynku po lewej stronie znajduje się recepcja, gdzie można uzyskać informacje dotyczące poruszania się po budynku.

Kancelaria Ministerstwa nie jest wyposażona w pętlę indukcyjną ze względu na wysoki poziom zakłóceń.

Przed wejściem B i A znajdują się odpowiednio oznakowane, miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

W każdym budynku Ministerstwa znajduje się odpowiednio oznakowany dźwig osobowy, przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami, posiadający oznaczenie pięter w alfabecie Braille’a.

Szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach Ministerstwa są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wszystkie schody na terenie Ministerstwa (rozpoczęcie i zakończenie) są oznakowane kontrastowym kolorem.

Toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w budynkach A oraz B na parterze.

Budynek przy ul. Nowy Świat 6/12

Wjazd na teren głównej siedziby Ministerstwa znajdującej się w budynku CBF dla podjazdu osoby niepełnosprawnej umożliwiony jest od strony Alei Jerozolimskich, jak również poprzez dostęp z poziomu garażu do klatki „D” przy użyciu podestu rozkładanego w asyście pracownika ochrony CBF.

Przy oknie podawczym Kancelarii Głównej Ministerstwa zainstalowana jest stacjonarna pętla indukcyjna.

Przy budynku wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (1 od strony Alei Jerozolimskich oraz 2 od strony ul. Nowy Świat).

Zamontowane zostały drzwi umożliwiające swobodne wejście i dotarcie na wybrane piętro dźwigami osobowymi. Windy posiadają przyciski z numerami pięter oznaczonymi alfabetem Braille’a.

Przy wejściu „C” znajduje się dźwig osobowy przystosowany do przewozu wózków inwalidzkich.

W holu głównym ułożone są drewniane podesty ułatwiające dostęp do dźwigów osobowych w klatkach „A” i „D”.

W klatce „A” na poziomie -1 znajduje się ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych, do której prowadzą windy od klatki „A” oraz platforma elektryczna dla wózków (obsługiwana przez pracowników ochrony CBF).

Do budynku CBF oraz pomieszczeń najmowanych przez Ministerstwo możliwe jest wejście osoby niepełnosprawnej z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Ministerstwo rozszerzyło w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem.

Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, Ministerstwo umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

Kontakt w języku migowym za pomocą wideo rozmowy – należy kliknąć w link poniżej:

https://mininf.jns.pl/

Usługa jest dostępna w dni robocze w godzinach 8:15-16:15.

Więcej informacji o na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa - Dostępność dla osób z niepełnosprawnością.

{"register":{"columns":[]}}