W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Fundusz Dróg Samorządowych


Pomimo systematycznej poprawy, stan polskich dróg samorządowych wciąż stanowi jedną z podstawowych barier ograniczających wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także jest czynnikiem obniżającym aktywność gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i poszczególnych ośrodków gospodarczych. 

Ustawą z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych  (Dz. U. poz. 2161, z późn. zm.) powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego. 

Źródła finansowania


Źródła finansowania Funduszu Dróg Samorządowych to wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), dotacje z budżetu państwa (w tym z części budżetu, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej), Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa. Ponadto Fundusz może zostać zasilony środkami pochodzącymi z przekazania skarbowych papierów wartościowych, a także dobrowolnych wpłat na rzecz Funduszu np. przez spółki, w których udziały albo akcje posiada Skarb Państwa. 

Środki przekazywane przez Ministra Obrony Narodowej będą w pierwszej kolejności przeznaczane na realizacje inwestycji na drogach istotnych dla obronności Państwa. 

Tak duże wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego jest możliwe dzięki solidarnemu finansowaniu Funduszu zarówno przez budżet państwa, jak i państwowe osoby prawne i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. W ten sposób powstało narzędzie o niespotykanej dotychczas skali, pozwalające szczególnie na pomoc mniej zamożnym samorządom w rozwoju ich infrastruktury transportowej i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Numer rachunku bankowego Funduszu Dróg Samorządowych, na który winny być dokonywane wpłaty przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych):

38 1130 1017 0020 1486 7620 0003

Bank Gospodarstwa Krajowego

Obszary wsparcia


W 2019 roku po raz pierwszy będą realizowane zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Środki Funduszu Dróg Samorządowych przekazywane będą na:

  • dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych;
  • dofinansowania budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
  • finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.

Zadania na drogach gminnych i powiatowych


W ramach Funduszu Dróg Samorządowych, środki przekazywane będą na zasadach konkursowych, głównie na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych. Wsparcie będzie przyznawane na podstawie wniosków o dofinansowanie, składanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach naborów przeprowadzanych na terenie każdego województwa. Za przeprowadzenie naboru oraz późniejszą ocenę wniosków o dofinansowanie będą odpowiadać wojewodowie.

Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie złożenie przez właściwego zarządcę drogi wniosku o dofinansowanie u wojewody i spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. Kryteria oceny wniosków określone są w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych i wskazują szereg przesłanek, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez komisję dokonującą oceny wniosku. Uwzględnia się takie kwestie jak: zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i gminnych, poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego czy poprawę dostępności terenów inwestycyjnych. Natomiast wojewodowie ustalą szczegółowe kryteria uwzględniające specyfikę i potrzeby regionu.

Premier będzie zatwierdzał ostateczne listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania z FDS, z prawem dokonywania w nich zmian. W tym celu w planie finansowym FDS wyodrębniona będzie rezerwa w kwocie stanowiącej równowartość 5 proc. planowanych wydatków Funduszu w danym roku, którą dysponował będzie szef rządu. 

Wysokość dofinansowania ze środków FDS na zadania powiatowe i gminne będzie uzależniona od dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny jednostek samorządu terytorialnego, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie będzie mogło wynieść aż do 80% kosztów realizacji zadania.

Zadania mostowe


W ramach Funduszu wsparcie otrzymają zadania mostowe, na które udzielono dofinansowania kosztów przygotowania inwestycji z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów. 

Celem realizacji przepraw mostowych jest zlikwidowanie nieciągłości sieci drogowej spowodowanej brakiem przepraw mostowych w jednostkach samorządu terytorialnego, a przez to poprawa wewnętrznej spójności komunikacji regionów Polski. 

Dofinansowanie tych zadań obejmie w każdym przypadku 80% kosztów realizacji zadania wraz z drogami dojazdowymi do mostu.

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań mostowych przeprowadza minister właściwy ds. transportu, a dofinansowanie odbywać się będzie na podstawie umowy zawieranej pomiędzy wojewodą a jednostkami samorządu terytorialnego.

Zadania obronne

Fundusz Dróg Samorządowych zapewnia stabilne wsparcie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym. Wsparcie to przyczyni się do zwiększenia obronności kraju poprzez usprawnienie procesu inwestycji drogowych, które są wykonywane w ramach przygotowań obronnych państwa. Rozbudowa infrastruktury drogowej umożliwi sprawne przyjęcie Sojuszniczych Sił Wzmocnienia NATO na terytorium RP oraz przyczyni się do utrzymania i rozwoju zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do przeciwstawienia się zagrożeniom militarnym. Proponowane regulacje pozytywnie wpłyną na podniesienie poziomu bezpieczeństwa RP i jej obywateli. Zadania obronne, ze względu na ich znaczenie dla państwa, będą finansowane ze środków Funduszu w pełnej wysokości.

Względy obronności państwa wykluczają w przedmiotowym przypadku stosowanie zadań konkursowych, tak jak to ma miejsce w przypadku zadań powiatowych i gminnych, czy zadań mostowych. Minister Obrony Narodowej będzie wskazywał Premierowi Rady Ministrów zadania obronne, a finansowanie odbywać się będzie na podstawie umowy zawieranej pomiędzy ministrem właściwym ds. transportu a jednostkami samorządu terytorialnego.

Tablica informacyjna

Zgodnie z art. 38 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, Minister Infrastruktury określił wzór tablicy informującej o realizacji zadania powiatowego, zadania gminnego albo zadania mostowego z udziałem środków Funduszu.

Beneficjenci realizujący zadania są zobowiązani do ustawienia tablic w miejscu realizacji projektu (co najmniej dwie tablice na odcinku początkowym i końcowym drogi) i utrzymywać je przez co najmniej 5 lat od dnia oddania drogi do użytkowania.    

Ponadto, informację o uzyskaniu środków z Funduszu Dróg Samorządowych należy umieścić na stronie internetowej Beneficjenta.

Wzór tablicy informacyjnej (plik edytowalny PSD), wymagania dotyczące wyglądu i umieszczenia tablic informacyjnych oraz grafika na stronę internetową znajdują się w sekcji „Materiały”.

Materiały

Tablice informacyjne FDS
tablice​_informacyjne​_-​_materiały.zip 1.14MB

Materiały

Ustawa z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych
ustawa​_z​_dnia​_23​_października​_2018​_r​_o​_Funduszu​_Dróg​_Samorządowych.pdf 0.13MB
Nabór wniosków o dofinansowanie zadań mostowych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku
nabór​_wniosków​_o​_dofinansowanie​_zadań​_mostowych​_ze​_środków​_FDS​_w​_2019​_roku.pdf 0.18MB
Wzór Wniosek o dofinansowanie zadania mostowego
wzór​_wniosek​_o​_dofinansowanie​_zadania​_mostowego​_2020​_-​_​_31122019.docx 0.02MB
Wzór lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – drogi gminne i powiatowe
Wzór​_listy​_zadan​_rekomendowanych​_-​_27112019.xlsx 0.05MB
Wzór Sprawozdanie z realizacji zadań mostowych
Wzór​_Sprawozdanie​_z​_realizacji​_zadań​_mostowych.xls 0.06MB
Wzór Sprawozdanie z realizacji zadań powiatowych i zadań gminnych
wzór​_-​_sprawozdanie​_FDS​_za​_2019​_rok​_140120.xlsx 0.04MB
Nabór wniosków o dofinansowanie zadań mostowych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku
nabór​_wniosków​_o​_dofinansowanie​_zadań​_mostowych​_ze​_środków​_FDS​_w​_2020​_r.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.12.2018 14:38 Katarzyna Stępień
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Minister Infrastruktury
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Fundusz Dróg Samorządowych 8.0 10.07.2020 11:53 Dawid Krzyżewski
Fundusz Dróg Samorządowych 7.0 18.06.2020 11:07 Dawid Krzyżewski
Fundusz Dróg Samorządowych 6.0 14.01.2020 15:24 Dawid Krzyżewski
Fundusz Dróg Samorządowych 5.0 02.01.2020 11:09 Dawid Krzyżewski
Fundusz Dróg Samorządowych 4.0 02.01.2020 11:09 Dawid Krzyżewski
Fundusz Dróg Samorządowych 3.0 27.11.2019 15:23 Dawid Krzyżewski
Fundusz Dróg Samorządowych 2.0 12.11.2019 12:51 Dawid Krzyżewski
Fundusz Dróg Samorządowych 1.6 03.06.2019 12:28 Dawid Krzyżewski
Fundusz Dróg Samorządowych 1.5 03.06.2019 12:15 Dawid Krzyżewski
Fundusz Dróg Samorządowych 1.4 26.02.2019 11:47 Katarzyna Stępień
Fundusz Dróg Samorządowych 1.3 22.02.2019 11:09 Katarzyna Stępień
Fundusz Dróg Samorządowych 1.2 22.02.2019 11:06 Katarzyna Stępień
Fundusz Dróg Samorządowych 1.1 01.02.2019 14:10 Jacek Gubernat
Fundusz Dróg Samorządowych 1.0 17.12.2018 14:38 Katarzyna Stępień

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP