Strategia Rozwoju Transportu do 2020

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)

Dokumentem, który wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju transportu w Polsce w horyzoncie średniookresowym jest Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) - SRT. Strategia dotyczy wszystkich sektorów transportu: drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, wodnego śródlądowego, miejskiego oraz intermodalnego. 

SRT jest jedną z 9 strategii zintegrowanych i służy realizacji celów określonych w krajowych dokumentach wyższego rzędu. Jednocześnie SRT uwzględnia priorytety wspólnej polityki transportowej, regionalnej, innowacyjnej oraz ochrony środowiska Unii Europejskiej.

SRT została przyjęta uchwałą Rady Ministrów w dniu 22 stycznia 2013 roku.

Wdrożenie SRT pozwoli usunąć aktualnie istniejące bariery, a także stworzyć nową jakość zarówno w infrastrukturze transportowej oraz zarządzaniu, jak i w systemach przewozowych.

Głównym celem krajowej polityki transportowej jest zwiększenie dostępności terytorialnej, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego przez utworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym.

Powyższy cel SRT odnosi się zarówno do utworzenia zintegrowanego systemu transportowego przez inwestycje w infrastrukturę transportową, jak i wykreowania sprzyjających warunków dla sprawnego funkcjonowania rynków transportowych i rozwoju efektywnych systemów przewozowych.

Osiągnięcie celu głównego wiąże się z realizacją pięciu celów szczegółowych właściwych dla każdej z gałęzi transportu, dotyczących:

  • stworzenia nowoczesnej, spójnej sieci infrastruktury transportowej,
  • poprawy sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym,
  • poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przewożonych towarów,
  • ograniczania negatywnego wpływu transportu na środowisko,
  • zbudowania racjonalnego modelu finansowania inwestycji infrastrukturalnych.

Z uwagi na ogólny charakter dokumentu (określony w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) SRT nie zawiera szczegółowych informacji dotyczących realizacji konkretnych działań czy inwestycji. Ten obszar został zarezerwowany dla dokumentów wdrożeniowo-operacyjnych Strategii, w tym Dokumentu Implementacyjnego do SRT i programów rozwoju dla poszczególnych gałęzi transportu.

pdf Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.

5.87MB

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 21.09.2018 06:31
Osoba publikująca: Marcin Pyjek
Zmodyfikowano: 17.12.2018 11:53
Osoba modyfikująca: Katarzyna Stępień
Wytwarzający/ Odpowiadający: Minister Infrastruktury
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 1.0 21.09.2018 06:31 Marcin Pyjek Marcin Pyjek
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 - konsultacje 1.1 09.11.2018 12:00 Katarzyna Stępień Katarzyna Stępień
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 - konsultacje 1.2 09.11.2018 12:03 Katarzyna Stępień Katarzyna Stępień
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 - konsultacje 1.3 09.11.2018 12:41 Katarzyna Stępień Katarzyna Stępień
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 - konsultacje 1.4 16.11.2018 15:56 Marcin Pyjek Marcin Pyjek
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 - konsultacje 1.5 29.11.2018 09:51 Marcin Pyjek Marcin Pyjek
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2020 (z perspektywą do 2030) 1.6 17.12.2018 11:52 Marcin Pyjek Katarzyna Stępień

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP