Strategia Rozwoju Transportu do 2020

Strategia  Rozwoju Transportu do 2030

Strategia Rozwoju Transportu (SRT) przyjęta uchwała Rady Ministrów w dniu 22 stycznia 2013 r.  jest średniookresowym dokumentem planistycznym, który wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju transportu w Polsce. Strategia dotyczy wszystkich sektorów transportu: drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, wodnego śródlądowego, miejskiego i intermodalnego.

W związku z przyjęciem w dn. 14 lutego 2017 r. przez Radę Ministrów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r., będącej dokumentem w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej państwa oraz planowanymi zmianami w systemie zarządzania rozwojem kraju, zaistniała konieczność przeprowadzenia zmian w istniejącej Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). 

W związku z powyższym Ministerstwo Infrastruktury (oraz w zakresie właściwym, przy współpracy z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) realizuje prace związane z jej aktualizacją, których celem będzie opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. 

Zaktualizowana SRT nadal pozostanie wyłącznie strategią transportową, istnieje jednak konieczność przeprowadzenia jej aktualizacji polegającej między innymi na dostosowaniu jej zapisów do treści SOR, ze szczególnym uwzględnieniem celów, kierunków interwencji, działań, wskaźników, podejścia zintegrowanego (terytorialnego), projektów strategicznych i ram finansowych oraz wyeliminowania działań już zrealizowanych. 

Istotą aktualizowanej SRT jest wskazanie celu oraz nakreślenie kierunków rozwoju transportu tak, aby etapowo do 2030 r. możliwe było osiągnięcie celów założonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwój do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku).

1.    Konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.

W dniach od 9 listopada 2018 r. do 14 grudnia 2018 r. prowadzone są konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. Projekt Strategii wyłożony jest do wglądu w godzinach od 9.00 - 15.00 w Ministerstwie Infrastruktury w budynku przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (Główna Biblioteka Komunikacyjna) oraz dostępny poniżej w wersji elektronicznej (pdf).

Uwagi i wnioski można składać w dniach od 9 listopada 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.:

 • za pośrednictwem ankiety on-line umieszczonej pod linkiem: http://konsultacje.atmoterm.pl/prognozasrt/
 • na adres e-mail: konsultacjeSRT@mi.gov.pl
 • w miejscu udostępnienia dokumentów tj. Główna Biblioteka Komunikacyjna, ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie
 • na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6 Warszawa 00-928,
 • ustnie do protokołu w godzinach od 9.00 - 15.00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury  (Główna Biblioteka Komunikacyjna ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie).


2.    Udział społeczeństwa w Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.

W dniach od 9 listopada 2018 roku do 30 listopada 2018 roku, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowany jest udział społeczeństwa w strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. 

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. oraz projektem Strategii. Dokumentacja dostępna jest w godzinach od 9.00 - 15.00 w Ministerstwie Infrastruktury w budynku przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (Główna Biblioteka Komunikacyjna) oraz dostępna poniżej w wersji elektronicznej (pdf).

Uwagi i wnioski można składać w dniach od 9 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.:

 • za pośrednictwem ankiety on-line umieszczonej pod linkiem: http://konsultacje.atmoterm.pl/prognozasrt/
 • na adres e-mail: konsultacjeSRT@mi.gov.pl
 • w miejscu udostępnienia dokumentów tj. Główna Biblioteka Komunikacyjna, ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie
 • na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6 Warszawa 00-928,
 • ustnie do protokołu w godzinach od 9.00 - 15.00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury  (Główna Biblioteka Komunikacyjna ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie).


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Minister Infrastruktury (w zakresie właściwym dla niego Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej).

 

Projekt Strategii Rozwoju Transportu do 2030 roku Pobierz plik: pdf Projekt Strategii Rozwoju Transportu do 2030 roku

Rozmiar : 4.72MB

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Transportu do 2030 roku Pobierz plik: pdf Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Transportu do 2030 roku

Rozmiar : 11.87MB

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Pobierz plik: pdf Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Rozmiar : 0.4MB

3.    Konferencja Konsultacyjna

Ministerstwo Infrastruktury wraz z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza  na konferencję konsultacyjną w sprawie projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. wraz z jego prognoza oddziaływania na środowisko. 

Konferencja odbędzie się 21 listopada 2018 roku w godzinach 09.00–14.30 (rejestracja od godziny 8.20 do 9.00)  w Hotelu Mercure Warszawa Grand, ul. Krucza 28.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o rejestrację poprzez wysłanie wiadomości na adres: konsultacjeSRT@mi.gov.pl do 19 listopada 2018 r. do godziny 14:00 z dopiskiem KONFERENCJA. Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowy plan konferencji pojawi się wkrótce.

 

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)

Dokumentem, który wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju transportu w Polsce w horyzoncie średniookresowym jest Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) - SRT. Strategia dotyczy wszystkich sektorów transportu: drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, wodnego śródlądowego, miejskiego oraz intermodalnego. 

SRT jest jedną z 9 strategii zintegrowanych i służy realizacji celów określonych w krajowych dokumentach wyższego rzędu. Jednocześnie SRT uwzględnia priorytety wspólnej polityki transportowej, regionalnej, innowacyjnej oraz ochrony środowiska Unii Europejskiej.

SRT została przyjęta uchwałą Rady Ministrów w dniu 22 stycznia 2013 roku.

Wdrożenie SRT pozwoli usunąć aktualnie istniejące bariery, a także stworzyć nową jakość zarówno w infrastrukturze transportowej oraz zarządzaniu, jak i w systemach przewozowych.

Głównym celem krajowej polityki transportowej jest zwiększenie dostępności terytorialnej, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego przez utworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym.

Powyższy cel SRT odnosi się zarówno do utworzenia zintegrowanego systemu transportowego przez inwestycje w infrastrukturę transportową, jak i wykreowania sprzyjających warunków dla sprawnego funkcjonowania rynków transportowych i rozwoju efektywnych systemów przewozowych.

Osiągnięcie celu głównego wiąże się z realizacją pięciu celów szczegółowych właściwych dla każdej z gałęzi transportu, dotyczących:

 • stworzenia nowoczesnej, spójnej sieci infrastruktury transportowej,
 • poprawy sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym,
 • poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przewożonych towarów,
 • ograniczania negatywnego wpływu transportu na środowisko,
 • zbudowania racjonalnego modelu finansowania inwestycji infrastrukturalnych.

Z uwagi na ogólny charakter dokumentu (określony w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) SRT nie zawiera szczegółowych informacji dotyczących realizacji konkretnych działań czy inwestycji. Ten obszar został zarezerwowany dla dokumentów wdrożeniowo-operacyjnych Strategii, w tym Dokumentu Implementacyjnego do SRT i programów rozwoju dla poszczególnych gałęzi transportu.

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. Pobierz plik: pdf Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.

Rozmiar : 5.87MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 16.11.2018 15:56
Osoba publikująca: Marcin Pyjek
Zmodyfikowano: 16.11.2018 15:56
Osoba modyfikująca: Marcin Pyjek
Wytwarzający/ Odpowiadający: Minister Infrastruktury
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 1.0 21.09.2018 06:31 Marcin Pyjek Marcin Pyjek
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 - konsultacje 1.1 09.11.2018 12:00 Katarzyna Stępień Katarzyna Stępień
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 - konsultacje 1.2 09.11.2018 12:03 Katarzyna Stępień Katarzyna Stępień
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 - konsultacje 1.3 09.11.2018 12:41 Katarzyna Stępień Katarzyna Stępień
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 - konsultacje 1.4 16.11.2018 15:56 Marcin Pyjek Marcin Pyjek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP