W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dotyczące wyborów Prezydenta RP w 2020 r.

Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Zgodnie  z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 988)  w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w obwodach głosowania za granicą, utworzonych w okręgu Referatu ds. Konsularnych i Polonii Ambasady RP w Ottawie, Konsulatu Generalnego RP w Montrealu, Konsulatu Generalnego RP w Toronto oraz Konsulatu Generalnego RP w Vancouver, głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w sobotę, 27 czerwca  2020 r. w godz. 7.00-21.00 czasu lokalnego. 

Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w sobotę 11 lipca 2020 roku w godz. 7.00-21.00 czasu lokalnego. 

Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w 2020 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014)

 

OBWODY GŁOSOWANIA W KANADZIE:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w 2020 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014) na terenie Kanady zostały utworzone następujące obwody głosowania:

- Okręg konsularny Referatu ds. Konsularnych i Polonii Ambasady RP w Ottawie

na terenie okręgu konsularnego Referatu ds. Konsularnych i Polonii Ambasady RP w Ottawie został utworzony jeden obwód głosowania: Obwód głosowania nr 64, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Ottawa, Ambasada RP, 443 Daly Avenue, Ottawa ON K1N 6H3; z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego.

Obwieszczenie Konsula RP w Ottawie w sprawie utworzenia obwodu głosowania

Obwieszczenie Konsula RP w Ottawie w sprawie braku możliwości osobistego odbioru pakietu wyborczego od Konsula RP

Obwieszczenie Konsula RP w Ottawie w sprawie braku możliwości osobistego dostarczenia koperty zwrotnej do siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Konsula RP w Ottawie w sprawie braku możliwości osobistego dostarczenia koperty zwrotnej do Konsula RP

- Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Montrealu

na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Montrealu został utworzony jeden obwód głosowania: Obwód głosowania nr 65, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Montreal, Konsulat Generalny RP, 3501 Avenue du Musée, Montreal, QC, H3G 2C8;
z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego.

Obwieszczenie Konsula RP w Montrealu w sprawie utworzenia obwodu głosowania

Obwieszczenie Konsula RP w Montrealu o braku możliwości osobistego dostarczenia koperty zwrotnej (karty do głosowania) do siedziby właściwej wyborczej komisji obwodowej w dniu 27 czerwca 2020 r.

- Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Toronto

na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Toronto został utworzony jeden obwód głosowania: Obwód głosowania nr 66, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Toronto, Konsulat Generalny RP, 2603 Lake Shore Boulevard West, Toronto, ON, M8V 1G5; z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego.

Obwieszczenie Konsula RP w Toronto w sprawie utworzenia obwodu głosowania

Obwieszczenie Konsula RP w Toronto w sprawie braku możliwości osobistego odbioru pakietu wyborczego od Konsula RP

Obwieszczenie Konsula RP w Toronto w sprawie braku możliwości osobistego dostarczenia koperty zwrotnej do siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Konsula RP w Toronto w sprawie braku możliwości osobistego dostarczenia koperty zwrotnej do Konsula RP

- Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Vancouver

na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Vancouver został utworzony jeden obwód głosowania: Obwód głosowania nr 68, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Vancouver, Konsulat Generalny RP, 1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, BC, V6E 2K3; z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego.

Obwieszczenie Konsula RP w Vancouver w sprawie utworzenia obwodu głosowania

Obwieszczenie Konsula RP w Vancouver w sprawie braku możliwości osobistego odbioru pakietu wyborczego od Konsula RP

Obwieszczenie Konsula RP w Vancouver w sprawie braku możliwości osobistego dostarczenia koperty zwrotnej do siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Konsula RP w Vancouver w sprawie braku możliwości osobistego dostarczenia koperty zwrotnej do Konsula RP

Decyzja Konsula RP w Vancouver w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 68 w Vancouver

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 68 w Vancouver

 

Osoby uprawnione do głosowania

Prawo głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 

! Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest  wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

 

Spis wyborców – JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ

Zgłoszenie do spisu wyborców w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r. pozostaje ważne w wyborach, które odbędą się w Kanadzie w dniu 27 czerwca 2020 r. (w Kanadzie wyłącznie głosowanie korespondencyjne). Jednak aby głosować korespondencyjnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy, należy dokonać zawiadomienia poprzez stronę: https://ewybory.msz.gov.pl/ do dnia 16 czerwca 2020 r.  (przycisk na dole strony: „ZMIEŃ SPOSÓB GŁOSOWANIA”). Osoby, które nie dokonają zawiadomienia bądź dokonają tego po dniu 16 czerwca br. nie będą mogły wziąć udziału w wyborach i nie zostanie do nich przesłany pakiet wyborczy (art. 3 ust 9 ustawy).

NOWE ZGŁOSZENIE: Aby dopisać się do spisu wyborców należy dokonać zgłoszenia poprzez ELEKTRONICZNY  SYSTEM  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl/ najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
 8. Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 9. Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (dotyczy wyborcy zgłaszającego się do głosowania korespondencyjnego)
 10. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

 

Zgłoszenie może być dokonane również ustnie, pisemnie lub telefaksem do właściwej placówki dyplomatyczno-konsularnej (wzór zgłoszenia):

-  Referat ds. Konsularnych i Polonii Ambasady RP w Ottawie:

 1. telefonicznie, nr tel.: +1 613 789 0468 wew. 424, 450 lub 425
 2. e-mailowo: ottawa.amb.wk@msz.gov.pl
 3. pisemnie: na adres Referat ds. Konsularnych i Polonii Ambasady RP w Ottawie, 443 Daly Avenue, Ottawa, ON, K1N 6H3
 4. ustnie w siedzibie urzędu Referat ds. Konsularnych i Polonii Ambasady RP w Ottawie, 443 Daly Avenue, Ottawa, ON, K1N 6H
 5. faksem, nr faksu: +1 613 789 1218

 - Konsulat Generalny RP w Montrealu:

 1. telefonicznie, nr tel.: +1 514 840 6081
 2. e-mailowo: montreal.info@msz.gov.pl
 3. pisemnie: na adres Konsulat Generalny RP, 3501 Avenue du Musée, Montreal, QC, H3G 2C8
 4. ustnie w siedzibie urzędu Konsulat Generalny RP, 3501 Avenue du Musée, Montreal, QC, H3G 2C8
 5. faksem, nr faksu: +1 514 285 8895

 - Konsulat Generalny RP w Toronto:

 1. telefonicznie, nr tel.: +1 416 252 5471 wew. 0
 2. e-mailowo: toronto.info@msz.gov.pl
 3. pisemnie: na adres Konsulat Generalny RP, 2603 Lake Shore Boulevard West, Toronto, ON, M8V 1G5
 4. ustnie w siedzibie urzędu Konsulat Generalny RP, 2603 Lake Shore Boulevard West, Toronto, ON, M8V 1G
 5. faksem, nr faksu: +1 416 252 0509

 -  Konsulat Generalny RP w Vancouver:

 1. telefonicznie, nr tel.: +1 604 688 3530 wew. 1
 2. e-mailowo: vancouver.info@msz.gov.pl
 3. pisemnie: na adres Konsulat Generalny RP, 1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, BC, V6E 2K3
 4. ustnie w siedzibie urzędu Konsulat Generalny RP, 1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, BC, V6E 2K3
 5. faksem, nr faksu: +1 604 688 3537

Zgłoszenia można dokonać do dnia 15 czerwca 2020 r.

 

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca otrzymuje dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do właściwej placówki dyplomatyczno-konsularnej pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej (wzór wniosku).

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej. Wyborcy, który zgłosił się do głosowania korespondencyjnego zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Należy zwrócić uwagę by nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

 

INFORMACJA NT. EWENTUALNEJ II TURY WYBORÓW

 

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów), również w zakresie sposobu głosowania (w Kanadzie głosowanie wyłącznie korespondencyjnie). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe. Aby wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie głosowania lub zagłosować w lokalu wyborczym, jeżeli w pierwszym terminie głos został oddany korespondencyjnie, należy zwrócić się  do konsula o wydanie zaświadczenia o  prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (II tura wyborów) wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 15 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania (I tura wyborów) dokonać takiego zgłoszenia do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00 (w Kanadzie głosowanie wyłącznie korespondencyjne).

 

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Materiały

Postanowienie​_Marszałka​_RP
Postanowienie​_Marszałka​_RP.pdf 0.44MB
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych
Rozporządzenieobwody062020.pdf 0.46MB
Zgłoszenie do spisu wyborców
Zgłoszenie​_do​_spisu​_wyborców​_nowe.pdf 0.14MB
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_nowe.pdf 0.14MB
Ottawa​_obwieszczenie​_1​_09062020
Ottawa​_obwieszczenie​_1​_09062020.PDF 0.43MB
Ottawa​_obwieszczenie​_2​_09062020
Ottawa​_obwieszczenie​_2​_09062020.PDF 0.45MB
Ottawa​_obwieszczenie​_3​_09062020
Ottawa​_obwieszczenie​_3​_09062020.PDF 0.46MB
Ottawa​_obwieszczenie​_4​_09062020
Ottawa​_obwieszczenie​_4​_09062020.PDF 0.44MB
Obwieszczenie​_Toronto
Obwieszczenie​_Toronto.pdf 0.37MB
Obwieszczenie​_osobisty​_odbiór​_Toronto
Obwieszczenie​_osobisty​_odbiór.pdf 0.42MB
Obwieszczenie​_dostarczenie​_koperty​_do​_okw​_Toronto
Obwieszczenie​_dostarczenie​_koperty​_do​_okw​_Toronto.pdf 0.42MB
obwieszczenie​_dostarczenie​_koperty​_do​_konsula​_Toronto
obwieszczenie​_dostarczenie​_koperty​_do​_konsula.pdf 0.41MB
Obwieszczenie​_Vancouver
Obwieszczenie​_Vancouver.pdf 1.12MB
Obwieszczenie​_koperty​_zwrot​_Vancouver
Obwieszczenie​_koperty​_zwrot​_Vancouver.pdf 1.17MB
Obwieszczenie​_pakiety​_odbiór​_Vancouver
Obwieszczenie​_pakiety​_odbiór​_Vancouver.pdf 1.17MB
Obwieszczenie​_koperty​_zwrot​_okw​_Vancouver
Obwieszczenie​_koperty​_zwrot​_okw​_Vancouver.pdf 1.19MB
Montreal​_Obwieszczenie
Montreal​_Obwieszczenie.pdf 0.03MB
Decyzja​_powołanie​_OKW​_68​_w​_Vancouver
Decyzja​_powołanie​_OKW​_68​_w​_Vancouver.pdf 1.92MB
Informacja OKW nr 68 w Vancouver
Informacja​_OKW​_nr​_68​_w​_Vancouver​_.pdf 0.18MB
Decyzja​_powołanie​_OKW​_65​_Montreal
Decyzja​_nr​_6​_z​_dnia​_12​_czerwca​_2020​_r​_w​_sprawie​_powołania​_Obwodowej​_Komisji​_Wyborczej​_nr​_65​_w​_Montrealu​_do​_przygotowania​_i​_potwierdzenia​_wyborów​_Preyzdenta​_RP.pdf 0.06MB
Obwieszczenie Konsula RP w Montrealu z 18 czerwca 2020 roku
obwieszczenie2.pdf 0.03MB
zobacz wszystkie