W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności serwisu Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów (Ministerstwo) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.gov.pl/web/finanse i https://www.gov.pl/web/kas.

Data publikacji strony internetowej: 2019.02.20

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.08.05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 3. z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Henrykiem Gryz, Biuro Komunikacji i Promocji, e-mail: redakcja@mf.gov.pl, tel. +48 (22) 694-53-16.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Ministerstwo zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Ministerstwo zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Ministerstwo odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Gmach Ministerstwa jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest w dzielnicy Śródmieście, w ścisłym centrum Warszawy, otoczony ulicami: Świętokrzyską, Czackiego i Traugutta.

Do Ministerstwa można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.

Łatwy dojazd możliwy jest metrem linią M2 – przystanek: Nowy Świat Uniwersytet lub autobusem – przystanek: Nowy Świat 02.

Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku Ministerstwa – poprzez dziedziniec - który usytuowany jest od strony ul. Świętokrzyskiej. Po obydwu stronach dziedzińca znajdują się chodniki prowadzące do budynku. Są one usytuowane prostopadle do ul. Świętokrzyskiej. Nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.

Na terenie dziedzińca od strony ul. Świętokrzyskiej funkcjonuje parking, na którym po prawej stronie wydzielone i oznaczone są 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (wjazd na parking i skorzystanie z możliwości parkowania na tych miejscach wymaga uprzedniego uzgodnienia).

Przed schodami do wejścia głównego od ul. Świętokrzyskiej po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz.

Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Ministerstwa przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 (22) 694-57-77.

Po wejściu do budynku po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się recepcja. Można w niej uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia. W Ministerstwie obowiązuje zasada, że pracownicy osobiście odbierają z recepcji umówionych gości i klientów urzędu.

Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba na wózku, a następnie poruszać się swobodnie po budynku – korytarzem w lewo lub w prawo. Za bramkami po prawej stronie znajduje się szatnia. Na końcu korytarzy znajdują się przeszklone drzwi, a za nimi dalsze części budynku.

Schody (rozpoczęcie i zakończenie) oznakowane są kolorem kontrastowym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Windy w budynku posiadają funkcje dostosowania do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się (najwięcej funkcji dostosowania ma winda w bloku F).

Toalety w bloku G od strony bloku F (od parteru do IV piętra) przystosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Informacja o lokalizacji bloku F i G znajduje się w recepcji. Na terenie budynku znajdują się również oznaczenia poszczególnych części gmachu i informacje, które ułatwią poruszanie się po nim i umożliwią odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia.

W budynku znajdują się sale konferencyjne do organizacji wydarzeń przeznaczonych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, m.in. sala wyposażona w 2 kabiny dla tłumaczy (tłumaczenia symultaniczne), które mogą być również wykorzystywane do innych celów np. audiodeskrypcji. W Ministerstwie nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Ministerstwo rozszerzyło w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem.

Więcej informacji o na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa - Informacja dla osób niepełnosprawnych/ Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
30.09.2019 15:12 Henryk Gryz
Pierwsza publikacja:
20.02.2019 12:40 administrator gov.pl