W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Miasto z klimatem

19.04.2021

Projekt Miasto z Klimatem zainicjowany został w marcu 2020 roku z przeświadczeniem, że jego realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz że miasta otrzymają wsparcie w pro-klimatycznej transformacji.

Miasto z Klimatem 2.0 – mechanizm wsparcia dla miast

W ramach tegorocznej edycji „Miasta z Klimatem” Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaplanowało m.in. przeprowadzenie analizy działań podejmowanych przez miasta, której celem będzie zmierzenie efektów we wdrażaniu polityki ekologicznej i klimatycznej.

Udział w analizie mogą wziąć miasta. Zgłoszenie do udziału w analizie jest dobrowolne.

Warunkiem udziału jest:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 • przesłanie formularza do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, na adres miasta@klimat.gov.pl
 • w terminie do 25 czerwca 2021 r. (termin wydłużony)

Analiza przeprowadzona zostanie w pięciu kategoriach:

 • jakość powietrza,
 • zieleń miejska,
 • transport zeroemisyjny,
 • transformacja energetyczna,
 • retencja miejska.

Analiza będzie polegała na zebraniu i porównaniu ogólnodostępnych danych, a także na podstawie danych pozyskanych bezpośrednio od miast biorących udział w inicjatywie.

Analiza przeprowadzona zostanie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w pięciu kategoriach, przy pomocy następujących wskaźników:

Kategoria jakość powietrza:

 • stężenie średnioroczne PM2,5 (norma < 20 μg /m3),
 • stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 (norma < 40 μg/m3),
 • stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu (norma < 1 ng/m3).

W tej kategorii wskaźniki zostaną przeanalizowane i porównane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska na podstawie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za 2020 r.

Kategoria zieleń miejska:

 • powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej przypadająca na 1 mieszkańca (m2/mieszkańca),
 • przyrost nasadzeń drzew w mieście w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (szt./1000 mieszkańców),
 • wydatki na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w przeliczeniu na 1 mieszkańca (zł/mieszkańca).

W tej kategorii dwa pierwsze wskaźniki zostaną ocenione przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2019 r. Natomiast trzeci wskaźnik zostanie przebadany na podstawie uzupełnionych przez miasta danych – miasto wskaże kwotę przeznaczoną na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w przeliczeniu na 1 mieszkańca w formularzu zgłoszeniowym.

Kategoria transport zeroemisyjny:

 • udział zeroemisyjnych pojazdów we flocie użytkowanej na obszarze miasta (%),
 • liczba ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych przypadająca na 1000 mieszkańców (szt./ 1000 mieszkańców),
 • długość ścieżek rowerowych przypadająca na 10 tys. ludności (km/10 tys. ludności).

W tej kategorii pierwszy wskaźnik zostanie przeanalizowany na podstawie danych przedstawionych przez miasta, drugi na podstawie danych Urzędu Dozoru Technicznego z 2021 r., natomiast trzeci na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2019 r.

Kategoria transformacja energetyczna:

 • odsetek wszystkich budynków, które posiadają instalacje OZE podłączone do sieci (%),
 • roczne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca (kWh/mieszkańca),
 • moc instalacji OZE wykorzystywanych na potrzeby grzewcze (nie związanych ze spalaniem, czyli np.  kolektory słoneczne, pompy ciepła) zainstalowanych na potrzeby budynków miejskich (kW/m2).

W tej kategorii pierwszy i trzeci wskaźnik zostanie przebadany na podstawie danych przekazanych przez miasta. Wskaźnik dotyczący rocznego zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych zostanie oceniony na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2019.

Kategoria retencja miejska:

 • udział zlewni objętej systemem retencji oraz zagospodarowania wód opadowych w powierzchni zlewni wód opadowych w granicach miasta (%),
 • pojemność urządzeń do retencji wód opadowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta (m3/mieszkańca),
 • wskaźnik przyjaznego przyrodzie potencjału retencyjnego miasta (%).

W tej kategorii wartości wskaźników zostaną przeanalizowane na podstawie danych przekazanych przez miasta.

Analiza przeprowadzona zostanie jako klasyfikacja w kolejności wartości liczbowych, opisanych w formularzu zgłoszeniowym.

Miasta wyróżnione w ww. analizie otrzymają tytuł Miasta z Klimatem w jednej lub kilku kategoriach. Wyróżnieniem będą mogły się pochwalić dzięki tablicom informacyjnym na budynkach użyteczności publicznej oraz systemowi identyfikacji wizualnej do wykorzystania w komunikacji (m.in. w internecie, w korespondencji).

Miasta wyróżniające się zostaną także objęte doradztwem strategicznym koordynowanym przez Instytut Ochrony Środowiska i finansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Doradztwo strategiczne będzie polegać na dokonaniu wspólnie z miastami przeglądu wybranych dokumentów strategicznych i planistycznych oraz wypracowaniu rekomendacji co do modyfikacji, albo określenia nowych ambitnych celów transformacji klimatyczno-środowiskowej, w tym określenia listy projektów indykatywnych. Celem wsparcia będzie także zbudowanie zdolności administracyjnej miasta i jego przygotowanie do finansowania kluczowych inwestycji w ramach nowej perspektywy finansowej UE, środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz z programów priorytetowych NFOŚiGW. Proces doradztwa strategicznego zostanie podsumowany w formie raportu końcowego indywidualnie dla każdego z miast.

Dodatkowo w ramach projektu, podobnie jak w roku ubiegłym, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przeprowadzi drugą edycje konkursu "Miasto z Klimatem - najlepszy zrealizowany projekt". Jest to konkurs skierowany do miast, mający na celu  promocję nowoczesnych i efektywnych rozwiązań miejskich, służących poprawie jakości życia mieszkańców poprzez ochronę klimatu lub zwiększeniu odporności miast na skutki zmian klimatu. Więcej informacji na temat konkursu na stronie gov.pl/web/edukacja-ekologiczna.

logo Miasto z KlimatemLogo NFOŚiGWlogo ioś-pib

Materiały

Formularz do badania 2021
Formularz​_MzK​_20​_analiza​_2021​_up.docx 0.31MB
Pytania i odpowiedzi do formularza
Pytania​_i​_odpowiedzi​_do​_formularza​_MzK.docx 0.07MB