W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Miejskiej PSP w Katowicach

Komenda Miejska PSP w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej PSP w Katowicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie PDF nie jest dostępna cyfrowo.
 • Zdjęcia i grafiki na stronie nie posiadają tekstu alternatywnego.
 • Pliki wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej.
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Niektóre elementy tekstowe są przedstawione w formie grafiki.
 • Formularze kontaktowe mogą być niedostępne istnieje alternatywna komunikacja poprzez adres mail.
 • Obsługa strony z użyciem urządzeń mobilnych może być utrudniona.
 • Część nawigacji strony może opierać się tylko na elementach wizualnych.

Wyłączenia

 • Treści, które nie zostały wytworzone przez KM PSP w Katowicach.
 • Multimedia opublikowane przed dniem 28 września 2020 r.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 28 września 2018 r.;
 • Mapy są wyłączone z obowiązku dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-28
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren KM PSP Katowice przy ul. Wojewódzkiej 11

• Wizyta gości w KM PSP Katowice: Budynek KM PSP Katowice otwarty jest dla petentów w godzinach 7:30- 15:30

• Wejście na teren Komendy Miejskiej PSP przy ul. Wojewódzkiej 11: Wejście na teren KM PSP odbywa się w asyście wyznaczonego pracownika KM PSP, który odbiera gości z holu Komendy i kieruje do wyznaczonego miejsca spotkania.

• Wjazd na teren na teren Komendy Miejskiej PSP przy ul. Wojewódzkiej 11: Wjazd na teren KM PSP odbywa się od strony ul. Dąbrowskiego 8 po uprzednim kontakcie (domofon) w asyście wyznaczonego pracownika KM PSP, który odbiera gości przy szlabanie Komendy i kieruje do wyznaczonego miejsca spotkania.

• Budynek KM PSP nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

• Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

• Do budynku KM PSP można wejść z psem asystującym.

• Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Skróty klawiaturowe

• Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
• Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
• W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
• Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
• Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Materiały

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021
Raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_podmiotu​_publicznego​_2021.pdf 0.11MB
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego w formie dostępnej cyfrowo 2021
Raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_podmiotu​_publicznego​_w​_formie​_dostępnej​_cyfrowo​_2021.pdf 0.06MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności na rok 2021-2022 KM PSP Katowice wersja dostępna elektronicznie
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_na​_rok​_2021​_2022​_KM​_PSP​_Katowice​_wersja​_dostępna​_elektronicznie.docx 0.02MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności na rok 2021-2022 KM PSP Katowice wersja niedostępna elektronicznie
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_na​_rok​_2021-2022​_KM​_PSP​_Katowice​_wersja​_niedostępna​_elektronicznie.pdf 0.21MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2020 15:20 mł.asp. Sebastian Lis
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sebastian Lis
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 6.0 08.05.2023 14:36 asp. Sebastian Lis
Deklaracja dostępności 5.0 30.03.2023 13:37 asp. Sebastian Lis
Deklaracja dostępności 4.0 28.09.2021 12:13 mł.asp. Sebastian Lis
Deklaracja dostępności 3.0 12.04.2021 12:25 mł.asp. Sebastian Lis
Deklaracja dostępności 2.0 16.03.2021 11:59 mł.asp. Sebastian Lis
Deklaracja dostępności 1.0 07.12.2020 15:20 mł.asp. Sebastian Lis

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}