W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Materiały znajdujące się na tej stronie są przenoszone ze strony opublikowanej w 2016 roku. W związku z tym część publikowanych materiałów nie jest zgodna z wymogami prawnymi.
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • - pochodzą z różnych źródeł,
 • - są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • - posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sławomir Mieczkowski.
 • E-mail: s.mieczkowski@straz.lomza.pl
 • Telefon: 47 711 74 41

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży
 • Adres: ul. gen. Władysława Sikorskiego 48/94, 18-400 Łomża
 • E-mail: kmpsplo@straz.lomza.pl
 • Telefon: 86 215 02 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren KM PSP w Łomży przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 48/94

- Budynki KM PSP znajdują się na terenie zamkniętym. Wjazd dla pojazdów oraz wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy gen. Władysława Sikorskiego.

- Bezpośrednio przy budynku znajduje się parking.

- Pomieszczenia biurowe znajdują się na II piętrze budynku.

- Budynek główny jak i pozostałe budynki nie są przystosowane architektonicznie dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. W budynku brak wind, platform.

- Łazienki nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

- Na parterze przy wejściu głównym utworzono punkt obsługi petentów gdzie po telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem sekretariatu lub osobą merytoryczną w danej sprawie można złożyć lub odebrać dokumenty.

- Przed wejściem głównym znajduje się oznakowany i opisany przycisk wideofonu, którego mogą użyć osoby ze szczególnymi potrzebami. Użycie przycisku wzywa służbę dyżurną, która udzieli indywidualnej pomocy w wejściu do budynku.

- Służba dyżurna pomaga w dotarciu osoby ze szczególnymi potrzebami do pomieszczenia służbowego, gdzie będzie możliwa pomoc pracownika merytorycznego w danej sprawie.

- Po załatwieniu sprawy służba dyżurna pomaga w wyjściu na zewnątrz osobie ze szczególnymi potrzebami.

- Wjazd pojazdów na teren zamknięty KM PSP odbywa się od strony ulicy Łukasińskiego. Wjazd ten jest przeznaczony tylko dla pracowników KM PSP oraz dostawców.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 2. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 3. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 4. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 5. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 6. Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Inne informacje i oświadczenia

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży sukcesywnie będzie eliminować te nieprawidłowości i ograniczenia w dostępności i zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.01.2021 13:40 Sławomir Mieczkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sławomir Mieczkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 1.0 19.01.2021 13:40 Sławomir Mieczkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP