W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

 

Klauzula informacyjna dla petentów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie (ul. Piłsudskiego 26/3, 58-200 Dzierżoniów), tel. (74) 832-53-80, fax. (74) 831-31-24, e-mail: sekretariat@kppsp.dzierzoniow.pl

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, pan Maciej Nebelski (50-552 Wrocław, ul. Borowska138, tel. 71 368 22 71 ,e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl)

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji wniesionych spraw związanych ze skargami i wnioskami, prowadzeniem rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz realizacji innych spraw związanych z działalnością Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie – na podstawie 6 ust. 1 lit. c lub e RODO oraz na podstawie Zarządzenia w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Państwowej Straży Pożarnej.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo (w odniesieniu do swoich danych osobowych):

 • dostępu (przy zachowaniu zasad ochrony danych osobowych innych osób),
 • sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, fax.: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
 • przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych  jest konieczne  w celu  rozpatrzenia  sprawy.

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

Jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzonymi działaniami ratowniczymi, w tym dane, które trafiają do systemu teleinformatycznego zwanego Systemem Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP), o którym mowa w art. 14g ww. Ustawy. Niniejszy dokument jest związany
z wypełnieniem obowiązków określonych w art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Współadministratorzy danych

Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w SWD PSP są:  komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej, Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej.

Informacje o siedzibach i danych kontaktowych poszczególnychwspóładministratorów są dostępne  na stronie https://www.gov.pl/web/kgpsp/dane-kontaktowe.

Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami

Współadministratorzy uzgodnili zakres odpowiedzialności oraz podział zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Szczegóły uzgodnień są dostępne na stronie.

Punkt kontaktowy

Współadministratorzy ustali wspólny punkt kontaktowy do którego można zwracać się z wszelkimi sprawami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Zapytania należy kierować na adres poczty elektronicznej iod@kgpsp.gov.pl

Niezależnie od powyższego możliwe jest realizowanie wszelkich praw osób związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych wynikających z RODO wobec każdego ze współadministratorów odrębnie. Dla jednostek organizacyjnych PSP woj. dolnośląskiego prosimy o kontakt pod adresem iod@kwpsp.wroc.pl

Cel, podstawa, sposób i zakres przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane w oparciu art. 6 ust  1 lit c, d i e RODO – w celu w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, uzyskane w związku z prowadzeniem działań ratowniczych oraz obsługą zgłoszeń alarmowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego.

W ramach Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej  przetwarzane są w szczególności dane osobowe osoby zgłaszającej oraz osób, których zgłoszenie dotyczy oraz osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy. Nie będą one także przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobom, których dane dotyczą w przysługuje prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, uodo.gov.pl ), w sytuacji stwierdzenia, że przetwarzanie narusza przepisy RDOD.

Ograniczenia

 1. Współadministratorzy na mocy art. 14h ust 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej wykonują obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 ust 1 i 2 RODO przez udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej lub na swojej stronie internetowej oraz w widocznym miejscuw siedzibie.
 2. Osoba występująca z żądaniem na podstawie art. 15 RODO obowiązana jest do podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.

 

Klauzula informacyjna dot. skarg i wniosków

Klauzula informacyjna

dot. osób składających skargi i wnioski na podstawie przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie,
  z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 26, 58-200 Dzierżoniów tel. (74) 832-53-80, fax. (74) 831-31-24, e-mail: sekretariat@kppsp.dzierzoniow., zwany dalej organem PSP.
 2. W Komendzie  Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, pan Maciej Nebelski, kontakt e-mail:iod@kwpsp.wroc.pl                                                         
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie realizacja zadań ustawowych organu PSP na podstawie Działu VIII (Skargi i Wnioski) ustawy
  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.
  z 2020 r. poz. 256), mających na celu wypełnienie obowiązku w zakresie sprawowania władzy publicznej, ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) Rozporządzenia.                           
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są  podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz Organu PSP.                
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami wynikającymi  z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą być zniszczone po upływie okresu od 1 roku do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej. Wymagania dotyczące archiwizacji reguluje zarządzenie nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej 
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) żądania dostępu do treści swoich danych,
  b) sprostowania swoich danych,
  c) usunięcia danych,  przetwarzanych  podstawie przepisów prawa, po
  zakończeniu archiwizacji.
  d) ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych z
  zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Organ PSP
  posiada uprawnienie do przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzania narusza zapisy Rozporządzenia
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zastosowanie sankcji, określonych w przepisach prawa, w szczególności w kodeksie karnym.
 9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa  w art.22 ust, 1 i 4 Rozporządzenia