W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim.

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest st. kpt. mgr inż. Mateusz Jaguszewski, e-mail: kpnmiastol@kwpsp.olsztyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (056) 474 41 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim zlokalizowana jest przy ul. Szkolna 5b, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

- podstawowe - zlokalizowane przy bramach garażowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (front budynku). Przy wejściu znajduje się przycisk dzwonkowy za pomocą, którego można zasygnalizować potrzebę udzielenia wsparcia interesantowi;

- dodatkowe – zlokalizowane od strony placu wewnętrznego - wejście na teren Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim możliwe jest po uprzednim skontaktowaniu się z dyżurnym stanowiska kierowania za pomocą wideodomofonu.

Przy wejściu dodatkowym do obiektu oraz na placu wewnętrznym komendy  znajdują się dwa oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. W budynku występują ograniczenia architektoniczne utrudniające dotarcie do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze, pierwszym i drugim piętrze. W szczególności są to klatki schodowe i korytarze niedostosowane do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – budynku nie wyposażono w  windę osobową. W budynku nie zamieszczono oznaczeń: w alfabecie brajla, kontrastowych oraz dostosowanych do potrzeb osób niewidomych i  słabowidzących.  W obiekcie nie zainstalowano urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM itp. Do budynku, z wyłączeniem pomieszczeń i garaży wchodzących w skład Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia zapewnia koordynator do spraw dostępności lub funkcjonariusz realizujący merytorycznie zgłoszone przez interesanta zagadnienie.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim zapewnia, na zasadach określonych w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, dostęp do świadczenia osobom uprawnionym usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu języka migowego (SJM) i sposobów  komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, z wykorzystaniem jednej z form wskazanych poniżej.

 • przesłanie pisemnego zgłoszenia drogą pocztową na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Szkolna 5b, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;
 • złożenie pisemnego zgłoszenia osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Szkolna 5b, 13- 300 Nowe Miasto Lubawskie;
 • złożenie zgłoszenia poprzez platformę ePUAP  epuap.gov.pl ;
 • przesłanie zgłoszenia z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, to jest:
  a. poczta elektroniczna: 
  kpnmiastol@kwpsp.olsztyn.pl;
  b. fax: (056) 474 41 15.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadomi wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.12.2020 12:26 st.sekc. Michał Szulwic
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Michał Szulwic
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 12.01.2021 13:26 st.sekc. Michał Szulwic
Deklaracja dostępności 1.0 05.12.2020 12:26 st.sekc. Michał Szulwic

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP