W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-08-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
 • • Teksty zamieszczone przed 23.09.2020 r. mogą być justowane i pisane różnej wielkości czcionką utrudniając tym samym odczytywanie ich przez konwertery tekstu stron internetowych wykorzystywane przez osoby słabowidzące lub niewidome.
 • • Zdjęcia i grafiki zamieszczone przed 23.09.2020 nie posiadają opisu alternatywnego dla osób niewidomych oraz osób, które korzystają z urządzeń mobilnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karolina Kordyńska.
 • E-mail: kordynska@straz.strzelce.pl
 • Telefon: 95 763 96 72

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich
 • Adres: Wyzwolenia 7
  66-500 Strzelce Krajeńskie
 • E-mail: sekretariat@straz.strzelce.pl
 • Telefon: 95 763 96 71

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Wyzwolenia 7 w Strzelcach Krajeńskich. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Do wejścia głównego prowadzą dwa stopnie, obok których znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku, wyposażony w poręcze. Przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się dzwonek.

Przed budynkiem znajduje się parking, gdzie wyznaczone jest miejsce dla osób niepełnosprawnych.

UWAGA:

W budynkach KP PSP w Strzelcach Krajeńskich brak jest pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, a także systemu naprowadzającego dźwiękowo lub oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych
  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
  • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków.
  • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
  • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
  • Serwis posiada funkcjonalność zmiany kontrastu tekstu do tła oraz wielości czcionki – dzięki czemu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  • Materiały udostępniane na stronie tworzą zrozumiałe teksty formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • Zdjęcia i grafiki zamieszczane w serwisie po 23.09.2020 r. mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach.

 

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Na stronie  znajdują się pomocne opcje: „Przełącz wysoki kontrast” i „Zmień rozmiar czcionek”.

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 0.06MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Powiatowej PSP w Strzelcach Kraj na lata 2020-2021
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostepności​_osobom​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_w​_Komendzie​_Powiatowej​_PSP​_w​_Strzelcach​_Kraj​_na​_lata​_2020-2021.pdf 0.65MB
Tłumacz języka migowego online
Tłumacz​_języka​_migowego​_online.docx 0.01MB
KP PSP - tekst odczytywany maszynowo
KP​_PSP​_-​_tekst​_odzczytywany​_maszynowo​_(2).docx 0.02MB
O straży pożarnej - ETR
O​_straży​_pożarnej​_-​_ETR​_(2).docx 0.16MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.12.2020 10:07 kpt. Paweł Kaczmarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karolina Kordyńska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 6.0 27.09.2021 19:55 st. kpt. Paweł Kaczmarczyk
Deklaracja dostępności 5.0 15.04.2021 13:37 kpt. Paweł Kaczmarczyk
Deklaracja dostępności 4.0 15.04.2021 13:26 kpt. Paweł Kaczmarczyk
Deklaracja dostępności 3.0 15.04.2021 13:25 kpt. Paweł Kaczmarczyk
Deklaracja dostępności 2.0 09.12.2020 10:49 kpt. Paweł Kaczmarczyk
Deklaracja dostępności 1.0 09.12.2020 10:07 kpt. Paweł Kaczmarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}