W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wydziały

Wydział Operacyjno - Kontrolno - Rozpoznawczy

Wydział Operacyjno – Kontrolno-Rozpoznawczy

Naczelnik wydziału

 st. kpt. mgr inż. Mateusz Bieniak

Starszy technik ds. operacyjnych

mł. asp. Jarosław Domański

Dyżurni Stanowiska Kierowania

st. kpt. Piotr Małyska

mł. asp. Adam Urbankowski

st. ogn. Łukasz Krzesiewicz

st. ogn. Maciej Szczepański

ogn. Tomasz Gierłowski

 

Do zadań wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego należy w szczególności:

 •  w zakresie spraw operacyjnych
 1. Analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu działania oraz przygotowanie  komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym      w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także  nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 2. Opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 3. Przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 4. Koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 5. Przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 6. Analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 7. Zapewnienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego:           

a) Ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;

b) Opracowywanie harmonogramu służby dla dyżurnych Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP;

c) Prowadzenie ewidencji i rozliczenie czasu służby dla strażaków wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego, w tym strażaków pełniących służbę w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP;

d) Przygotowywanie zakresów czynności dla strażaków wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego, w tym strażaków pełniących służbę w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP;

e) Udział w procesie opiniowania służbowego strażaków wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego

 1. Sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 2. Współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 3. Przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych;
 4. Nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g,  analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 5. Przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 6. Przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 7. Koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;
 8. Prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g  na obszarze działania;
 9. Uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową;
 10. Bieżące informowanie oficera prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i  postępie akcji ratowniczych;
   
 • w zakresie spraw informatyki
 1. Analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 2. Zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej  funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 3. Nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów  przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz  wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;
 4. Współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
 5. Planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;
 6. Sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
 7. Wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 8. Systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;
 9. Realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
 10. Administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
 11. Nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;
 • w zakresie spraw kontrolno-rozpoznawczych
 1. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez    przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 2. Współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 3. Inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 4. Opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 5. Opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 6. Analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzenienia się;
 7. Opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 8. Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania             i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
 9. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 10. Przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 11. Przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 12. Wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 13. Wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.
 14. Nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;
 15. Opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
 16. Nadzór nad organizacją systemu monitoringu pożarowego z komendą.

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
09.02.2021 09:12 mł. asp. Jarosław Domański
Pierwsza publikacja:
09.02.2021 09:12 mł. asp. Jarosław Domański
Wydział Logistyczno - Organizacyjny

Naczelnik wydziału

 bryg. mgr inż. Bogdan Boruc

Technik ds. kadrowo-organizacyjnych

st. sekc. mgr Anna Wiśniewska

 St. inspektor ds. kwatermistrzowskich

asp. mgr Kamil Ożarowski

 Referent do spraw technicznych

mgr Marek Rudaś

 

Do zadań wydziału logistyczno-organizacyjnego należy w szczególności:

 • w zakresie spraw szkoleniowych
 1. Planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej  i OSP na obszarze powiatu (miasta);
 2. Organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
 3. Planowanie i organizowanie zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • w zakresie spraw obronnych
 1. Prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej;
 2. Koordynowanie realizacji zadań obronnych;
 3. Realizacja zadań dla tzw. „pionu ochrony”, określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005r., Nr 196, poz. 1631), a w szczególności:
 1. Zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
 2. Kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów  w tym zakresie;
 3. Opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 4. Panowanie i  prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • w zakresie spraw łączności
 1. Planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 2. Nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowanie i dysponowanie             w obszary chronione;
 3. Zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 4. Współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami                  w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 5. Analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;
 6. Koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy powiatowej;
 7. Planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik  łączności;
 8. Sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności;
 • w zakresie spraw organizacyjnych
 1. Realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 2. Organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 3. Opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji                   i wytycznych komendanta powiatowego;
 4. Prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 5. Prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
 6. Organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 7. Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez oficera prasowego;
 8. Przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 9. Opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;
 10. Organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 11. Realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków oraz petycji, prowadzenie ewidencji skarg, wniosków oraz petycji dla komendy powiatowej;
 12. Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego
 • w zakresie spraw kadrowych
 1. Realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;
 2. Przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 3. Opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy                  w komendzie powiatowej;
 4. Opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 5. Ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
 6. Prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów         i rencistów komendy powiatowej;
 7. Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków                        i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 8. Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 9. Analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 10. Nadzorowanie terminów i okresów wydawania opinii służbowych strażaków pełniących służbę w komendzie powiatowej, ścisła współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych;
 11. Prowadzenie ewidencji i rozliczenie czasu pracy pracowników systemu codziennego oraz nadzór nad ewidencją czasu służby  i udzielanie pomocy merytorycznej , w tym zakresie komórkom organizacyjnym komendy powiatowej:
  1. Wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy,
  2. Jednostka ratowniczo-gaśnicza
 • w zakresie spraw  kwatermistrzowskich
 1. Administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 2. Opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
 3. Dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń  i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 4. Zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu (miasta) oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 5. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;
 6. Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
 7. Likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 8. Sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
 9. Systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
 10. Utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;
 11. Ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;
 12. Prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków i pracowników cywilnych.

 

 • w zakresie spraw  technicznych
 1. Dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń  i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 2. Systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
 3. Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 4. Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 5. Obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 6. Prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami,  smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 7. Nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 8. Organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 9. Wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;
 10. Prowadzenie obsługi socjalnej emerytów komendy powiatowej;
 11. Prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców JRG i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 12. Prowadzenie zadań wynikających z zamówień publicznych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych;
 13.  Realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków
  z Unii Europejskiej i innych źródeł.                  
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
09.02.2021 09:12 mł. asp. Jarosław Domański
Pierwsza publikacja:
09.02.2021 09:12 mł. asp. Jarosław Domański
Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych

Główny Księgowy

mgr Monika Nowak

 

Do zadań  samodzielnego stanowiska pracy ds. finansowych  należy w szczególności:

 1. Sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 2. Prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
 3. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
 1. Wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,
 2. Zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
 3. Przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 4. Zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 1. Analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
 2. Prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 3. Nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
 4. Prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
09.02.2021 09:12 mł. asp. Jarosław Domański
Pierwsza publikacja:
09.02.2021 09:12 mł. asp. Jarosław Domański
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie

bryg. mgr inż. Jacek Iwanowski

 

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie

kpt. mgr inż.  Damian Delążek

 

Zmiany Jednostki Ratowniczo Gaśniczej

Zmiana I
1. st. kpt. Paweł Łabaj
2. asp. Daniel Chojecki
3. mł. asp. Patryk Tucki
4. mł. asp. Paulina Boruc
5. st. ogn. Piotr Ojdana
6. st. ogn. Krzysztof Skolimowski
7. st. ogn. Michał Żebrowski
8. st. ogn. Tomasz Pernach
9. ogn Tomasz Urbankowski
10. ogn. Rafał Grzęda
11. mł. ogn. Wojciech Chwedoruk
12. sekc. Adrian Sowiński
 

Zmiana II

1. kpt. Robert Jurczak
2. asp. Paweł Krasnodębski
3. mł. asp. Rafał Szydłowski
4. mł. asp. Jarosław Stefaniak
5. st. ogn. Mariusz Marchela
6. st. ogn. Przemysław Gajewski
7. st. ogn. Paweł Sęk
8. ogn. Karol Kałuski
9. st ogn. Tomasz Jarzec
10. ogn. Piotr Talacha
11. mł. ogn. Michał Gotowicki
12. sekc. Tomasz Wasążnik
13. st. str. Bartłomiej Jastrzębski
 

Zmiana III

1. kpt. Piotr Ziomacki
2. asp. Krzysztof Twardowski
3. mł. asp. Daniel Dołowy
4. mł. asp. Michał Skórka
5. st. ogn. Maciej Szczepanik
6. st. ogn. Marcin Skrzeczkowski
7. st. ogn. Piotr Kożuchowski
8. st. ogn. Stefan Polkowski
9. st. ogn. Paweł Falkowski
10. mł. ogn. Piotr Fedorczyk
11. mł. ogn. Łukasz Górski
12. sekc. Artur Kądziela
13. st. str. Rafał  Cengelenga

 

Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej należy  w szczególności:

 1. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 2. Dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 3. Opracowywanie harmonogramu służby dla strażaków JRG
 4. Prowadzenie ewidencji  i rozliczenie czasu służby dla strażaków JRG
 5. Wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 6. Wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz   w ramach odwodów operacyjnych;
 7. Przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 8. Współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania           w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 9. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 10. Realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
 11. Prowadzenie  doskonalenia zawodowego;
 12. Przygotowywanie zakresów czynności dla strażaków JRG
 13. Udział w procesie opiniowania służbowego strażaków JRG
 14. Udział w aktualizacji:
 1. Stanu gotowości operacyjnej,
 2. Procedur ratowniczych,
 3. Dokumentacji operacyjnej.
 1. Udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
 2. Prowadzenie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksr-g na obszarze powiatu (miasta);
 3. Prowadzenie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
 4. Inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów    ksr-g na obszarze powiatu;
 5. Organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków  i pracowników cywilnych komendy powiatowej.
 6. Realizacja zadań Powiatowego Koordynatora Ratownictwa Medycznego wynikająca z zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.
 • w zakresie spraw BHP
 1. Prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. Sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 3. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 4. Przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 5. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn  i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 6. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności  w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 7. Uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
09.02.2021 09:12 mł. asp. Jarosław Domański
Pierwsza publikacja:
09.02.2021 09:12 mł. asp. Jarosław Domański