W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: bryg. Marcin Żwirkowski.
 • E-mail: operacyjna@pspwolomin.pl
 • Telefon: 22 76 13 347

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teren komendy znajduje się w Wołominie przy ul. Sasina 15 gdzie również znajdują się dwie bramy wjazdowe dla pojazdów i osób pieszych. Wejście do głównego,  piętrowego  budynku znajduje od strony ulicy Sasina.

Obiekt KP PSP Wołomin dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym do budynku przez wejście przy Powiatowym Stanowisku Kierowania (odpowiednia informacja została umieszczona przy głównym wejściu do budynku), gdzie nie występują progi i schody uniemożliwiające lub utrudniające swobodną komunikację wewnątrz budynku.

Interesant będący osobą niepełnosprawną np. poruszającą się na wózku inwalidzkim przyjmowany i obsługiwany jest przez pracownika Komendy na poziomie parteru w przygotowanym do tego celu pokoju przy głównym wejściu do budynku. W budynku Komendy na poziomie parteru szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych zapewnia możliwość swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych.

Na każdym piętrze znajduje się toaleta.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Aplikacja mobilna ALARM 112

Dodatkowe informacje:

1. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego KP PSP Wołomin

2. PLAN DZIALANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTEPNOSCI OSOBOM ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI KP PSP WOŁOMIN

3. Informacja w tekście łatwym do czytania KP PSP Wołomin

4. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI W JĘZYKU MIGOWYM - w przygotowaniu

Materiały

TEKST ODCZYTYWALNY MASZYNOWO
{"register":{"columns":[{"header":"","value":"","nestedValues":[],"showInContent":false}]}}