W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa na planie filmowym

Zaktualizowane podstawowe zasady bezpieczeństwa na planie filmowym

Każda z osób pracujących na planie filmowym jest osobiście odpowiedzialna za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w celu zmniejszenia zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa poprzez:

 1. rezygnację z pracy na planie w przypadku pojawienia się symptomów choroby zakaźnej;
 2. częste mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekowanie ich płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%) zabezpieczonymi na specjalnych stanowiskach po każdorazowym wejściu na plan bądź do pomieszczeń produkcyjnych;
 3. przestrzeganie zasad dystansu społecznego (utrzymywanie stosownego odstępu – co najmniej 1,5 m);
 4. ograniczanie kontaktu fizycznego (unikanie uścisków, podawania ręki, etc.);
 5. wyrażenie zgody na poddawanie się codziennym pomiarom temperatury, przed każdorazowym wejściem na plan;
 6. zastosowanie środków ochrony osobistej, w tym bezwzględne zakrywanie ust i nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami, zmienianych zgodnie z zaleceniami producenta. Z tego obowiązku zwolnione są osoby występujące przed kamerą (aktorzy, epizodyści i statyści) i tylko bezpośrednio przed kamerą.

 I. REGULAMIN PRACY NA PLANIE.

1. Zalecane jest stworzenie regulaminu zdjęć na podstawie niniejszych wytycznych i zobowiązanie wszystkich biorących udział w pracach do zapoznania się z nim i przestrzegania zasad przez podpisanie regulaminu. Dodatkowo, zaleca się by regulamin był załącznikiem do umowy z producentem.

2. Procedury powinny zostać podane do powszechnej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, członkom ekipy przed rozpoczęciem zdjęć (np. mailowo), oraz dostępne w trakcie produkcji oraz przypominane każdorazowo przed rozpoczęciem każdego dnia pracy. Umowy zawarte z osobami pracującymi na planie powinny w sposób jasny zobowiązywać te osoby i podmioty do stosowania się do zaleceń.

Zalecane jest przyjęcie od wszystkich członków ekipy i biorących udział w zdjęciach oświadczenia, że zgadzają się na pracę na planie i przyjmują do wiadomości oraz dopełnią wszelkich obowiązków związanych z koniecznością stosowania zaleceń bezpieczeństwa.

II. STOSOWANIE PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA

Zalecane jest określenie zakresu obowiązków dotyczących zachowania procedur bezpieczeństwa. Od wielkości i specyfiki produkcji oraz decyzji producenta zależy, czy konieczne jest stworzenie osobnego stanowiska koordynatora, czy wystarczy powierzenie pełnienia takich obowiązków jednemu z członków ekipy. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo sanitarne została określona w sposób precyzyjny, a osoba koordynująca  ma możliwości i środki do egzekwowania zaleceń. Proponowane jest, aby koordynator przekazywał informacje o sposobie zabezpieczenia planu oraz ewentualnych incydentach związanych z jego naruszeniem do kierownika planu oraz do kierownika produkcji. Informacja o osobie wyznaczonej wraz z jej danymi kontaktowymi powinna zostać podana osobom uczestniczącym w przedsięwzięciu .   

Proponuje się, by w zakresie obowiązków koordynatora do spraw bezpieczeństwa sanitarnego ująć następujące zadania:

 1. dbanie o przestrzeganie procedur przez całą ekipę (zachowanie dystansu społecznego, noszenie maseczek, dezynfekcja rąk, organizacja wydawania żywności na wynos, nie gromadzenie się etc. – szczegóły poniżej);
 2. dbanie o dystrybucję i uzupełnianie zasobów płynów dezynfekujących i jednorazowych środków ochrony osobistej, jak maseczki, dla wszystkich obecnych na planie;
 3. egzekwowanie procedur sanitarnych w poszczególnych pionach (dezynfekcja rekwizytów  u rekwizytora, sprzętu kamerowego u asystentów, lokacji u kierownika ds. lokacji etc.);
 4. monitorowanie sytuacji, patrolowanie planu, proaktywne konsultacje z członkami ekipy oraz wskazywanie powierzchni do dezynfekcji;
 5. śledzenie rządowych wytycznych i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i dostosowywanie do nich planowych procedur w miarę potrzeby oraz w porozumieniu z kierownikiem planu i kierownikiem produkcji;
 6. komunikacja z członkami ekipy dotycząca obowiązujących procedur: podczas odpraw produkcyjnych oraz poprzez bezpośredni mailing;
 7. prowadzenie wykazu osób dopuszczonych do pracy na planie (po codziennym pomiarze temperatury przed dopuszczeniem do pracy);
 8. zapewnienie w razie potrzeby kontaktu ze służbami medycznymi.

III.  SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA:

1. PRACA W MASECZKACH:

1)  zalecane jest by wszyscy członkowie ekipy pracowali w maseczkach, o ile nie uniemożliwia im to skutecznego wykonywania ich zadań i obowiązków. Sposób zakrywania ust i nosa określają właściwe przepisy.

Wyjątki obejmują:

a) aktorów - ze względu na charakteryzację i fryzury; w tym wypadku zalecane jest zachowanie przez nich dystansu wobec innych członków ekipy filmowej;

b) czas posiłku - należy jednak wtedy zachować szczególną ostrożność i stosowny odstęp – co najmniej 1,5 m od innych członków ekipy;

2) wymagana jest częsta dezynfekcja rąk wszystkich członków ekipy;

3) rękawiczki jednorazowe nie są wymagane poza osobami mierzącymi temperaturę, serwującymi posiłki oraz charakteryzatorami;

4) wymagane jest zapewnienie przez producenta wszystkim członkom ekipy
i uczestniczącym w zdjęciach maseczek oraz umieszczenie płynów do dezynfekcji rąk na planie w miejscu powszechnie dostępnym oraz w strefach szczególnej dbałości o higienę (czyli charakteryzatornie, garderoby, strefa spożywania posiłków, toalety, pokoje aktorskie / kampery); płyny powinny być uzupełniane na bieżąco, dostępne bez problemu oraz czytelnie oznaczone.

2. POMIAR TEMPERATURY

1) pomiar temperatury dokonywany jest za zgodą pracownika codziennie i objęte nim są wszystkie osoby biorące udział w danym dniu zdjęciowym - zalecany pomiar bezdotykowy, w przypadku innej metody konieczność dezynfekcji termometrów po każdym użyciu;

2) temperaturę mierzy wyznaczona osoba, pomiar wykonywany jest w maseczce i rękawiczkach;

3) mierzenie temperatury odbywa się w odpowiednio wyznaczonym miejscu, pojedynczo; zalecane rozłożenie w czasie przyjazdów na plan, aby osoby nie gromadziły się  przed punktem pomiaru temperatury;

4) osoba z oznakami choroby zakaźnej oraz co do której istnieje uzasadnione podejrzenie możliwości jej wystąpienia  nie może zostać dopuszczona do prac na planie filmowym; wszyscy powinni zostać poinformowani, aby w razie niepokojących objawów nie przychodzili do pracy, pozostali w domu i zasięgnęli teleporady medycznej;

5) zalecane jest stworzenie i wdrożenie jasnej procedury umożliwiającej członkowi ekipy, który gorzej się poczuje lub rozpozna u siebie objawy choroby (także przeziębienia lub grypy) szybkiej ścieżki komunikacji do wyznaczonej osoby - koordynatora.

3. UTRZYMYWANIE DYSTANSU SPOŁECZNEGO

Zalecane jest:

 1. maksymalne ograniczenie liczby osób na planie w zależności od charakteru realizowanego dnia zdjęciowego;
 2. minimalizacja reprezentacji poszczególnych pionów produkcji (np. kostiumy, charakteryzacja) - na planie znajdują się tylko osoby niezbędne;
 3. rozmieszczanie ekipy na planie w taki sposób, żeby nie tworzyły się większe skupiska osób w odległości mniejszej niż 1,5 m.

4.ORGANIZACJA PLANU:

Zalecane jest:

 1. utworzenie stref poruszania się po planie i stosowne oznaczenie członków ekipy kodami kolorystycznymi wedle pełnionych funkcji, dla określenia ich zasięgu celem minimalizacji zbędnych, przypadkowych kontaktów, np.:

- strefa czerwona: plan zdjęciowy;

- strefa żółta: zaplecze planu zdjęciowego w rozumieniu stanowisk podglądu, dźwięku, kamery i przestrzeni potrzebnej na ustawienie tych stanowisk w bezpiecznej odległości;

- strefa niebieska: „mały catering”, transporty, technika, kamp;

oraz zdefiniowanie kto może przebywać w każdej ze stref, na przykład do strefy czerwonej przynależą: aktorzy, reżyser, II reżyser (1AD), operator, gafer, operator dźwięku, scenograf planowy, kostiumograf planowy, charakteryzator planowy, koordynator kaskaderski, medyk. Informacja taka powinna zostać umieszczona w regulaminie produkcji.  

Dla planów dużych liczebnie rekomendowane są 3 strefy, dla planów mniejszych 2 strefy.

2. Za przestrzeganie ograniczeń strefowych odpowiada wyznaczona osoba / osoby, np. kierownik planu lub koordynator ds. bezpieczeństwa. Wszelkie incydenty związane z naruszeniem stref powinny być raportowane w sposób określony w części dotyczącej zadań koordynatora.

3. Ograniczenie liczby osób przy głównym podglądzie do niezbędnych (np. reżyser, script, operator) przy zachowaniu między nimi stosownego odstępu oraz zorganizowanie kilku mniejszych, przenośnych monitorów dla pozostałych członków ekipy (ograniczenie do jednej osoby z pionu).

4. Podwyższony poziom zabezpieczeń zastosowany do aktorów (nie do zastąpienia w razie infekcji); wszyscy członkowie ekipy, którzy z nimi się stykają powinni nosić w ich obecności maseczki oraz dezynfekować ręce przed bezpośrednim kontaktem; w trakcie zmiany planów zalecane jest by aktorzy schodzili z planu.

5. Zobowiązanie osób odpowiedzialnych za środki transportu, toalety, pomieszczenia charakteryzatorskie, garderoby oraz do przygotowywania i podawania posiłków do bieżącego szczególnego dbania o higienę i dokumentowanie wykonanej dezynfekcji.

6. W trakcie realizacji zdjęć należy zabezpieczać obiekty zdjęciowe przed przebywaniem w nich osób nieupoważnionych.

7. Przy organizacji planu należy wziąć pod uwagę zwiększone zapotrzebowanie na metraż powierzchni obiektów zdjęciowych z uwagi na potrzebę zachowania zwiększonego dystansu pomiędzy członkami ekipy, konieczność wprowadzenia stref, zewnętrzny catering, zwiększoną liczbę miejsc parkingowych ze względu na wykorzystywanie prywatnych samochodów, itp.

8. Wymagane jest stosowanie się do aktualnie obowiązujących wytycznych rządowych dotyczących dopuszczalnej liczby osób w zgromadzeniu przy realizacji scen zbiorowych z udziałem skupionego tłumu (możliwe wykorzystanie multiplikacji w postprodukcji – vide rozdział - Poszerzone środki bezpieczeństwa).

IV. IMPLEMENTACJA W PODZIALE NA ETAPY i SEGMENTY PRODUKCJI

ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE DLA PREPRODUKCJI:

Zalecane jest:

1) w okresie przygotowań maksymalne wykorzystanie pracy zdalnej, wymiana pracowników w biurze i innych pomieszczeniach produkcyjnych w danych dniach według przygotowanego harmonogramu, tak aby każdy z członków ekipy wiedział kto i kiedy jest dostępny osobiście;

2) w trakcie dokumentacji obiektów zdjęciowych i niezbędnych spotkań produkcyjnych ograniczenie obecności osób do szefów pionów;

3) w miarę możliwości przeprowadzanie castingów w trybie online;

4) w miarę możliwości zastępowanie bezpośrednich spotkań większych grup osób telekonferencjami;


BIURA I INNE POMIESZCZNIA (LOKACJE):

Zalecane jest:

 1. regularne wentylowanie pomieszczeń – biur oraz przestrzeni, w których odbywają się zdjęcia – zarówno poprzez otwarcie okien, jak i mechaniczne wentylatory - stała praca;
 2. W przypadku wyposażenia obiektu w klimatyzacje postępowanie zgodnie z Zaleceniami NIZP-PZH dot. działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych;
 3. dezynfekowanie powierzchni roboczych i narażonych na dotyk (np. klamki drzwi, klamki okien, blaty biurek, sprzętu komputerowego, etc.) środkiem zawierającym minimum 60% alkoholu; Wykaz Produktów Biobójczych, widnieje na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pod linkiem: http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletynyiwykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

V. POSZERZONE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. TRANSPORT:

Zalecane jest:

1) Ograniczenie liczby osób w autobusach i samochodach w stopniu uniemożliwiającym stykanie się pasażerów oraz przestrzeganie powszechnie obowiązujących zasad korzystania
z środków transportu co do liczby pasażerów.

2) Wymagana jest koordynacja transportów, tak aby nie tworzyły się zatory i zgromadzenia przy rozpoczynaniu i kończeniu dnia zdjęciowego.

3) Dodatkowym środkiem zabezpieczającym może być zamontowanie bariery oddzielającej kierowcę od pasażerów.

4) Pozostawienie w miarę możliwości w środkach transportu otwartych okien celem umożliwienia wentylacji

5) Zalecane jest by na autobusach / samochodach pojawiło się oznaczenie o maksymalnej liczbie pasażerów oraz przypomnienie o konieczności noszenia maseczki  np. znak graficzny;

 1. CHARAKTERYZACJA

Zalecane jest:

1) wykonywanie pracy w rękawiczkach (jeśli rodzaj wykonywanej charakteryzacji to umożliwia) oraz w maseczkach zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) obowiązkowe mycie rąk lub dezynfekcja przed i po sesji makijażu / czesania dla charakteryzatora i osoby charakteryzowanej;

3) zapewnienie osobnej przestrzeni do charakteryzacji poszczególnych aktorów;

4) przygotowanie osobistych zestawów do makijażu dla poszczególnych aktorów;

5) jeśli jest to możliwe, aktorzy / aktorki / statyści mogą przywozić na plan własne kosmetyki lub wykonywać makijaż samodzielnie przed przyjazdem na plan;

6) zakładanie maseczki na usta i nos przez osobę charakteryzowaną przy wykonywaniu makijażu oczu i czesaniu;

7) wymagana jest ścisła współpraca między pionem charakteryzatorskim oraz aktorami
 i statystami w celu osiągnięcia zamierzonych efektów z zachowaniem przestrzegania procedur.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszych wytycznych, należy odpowiednio stosować wytyczne odnoszące się do salonu fryzjerskiego i salonu kosmetycznego w zależności od wykonywanych usług w zakresie w jakim charakter wykonywanych czynności pozwala na ich zastosowanie, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.[1] 


[1]  Wytyczne umieszczone pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/salony-kosmetyczne
https://www.gov.pl/web/rozwoj/salony-fryzjerskie


3. KOSTIUMY

Zalecane jest:

1) w okresie preprodukcji zakupy i wypożyczanie kostiumów powinny zostać precyzyjnie zaplanowane celem ograniczenia czasu spędzanego w sklepie / wypożyczalni / magazynie;

2) w okresie preprodukcji robienie zdjęć przymiarek przez jedną osobę;

3) aby jedynie pion kostiumów miał styczność z kostiumami w trakcie pracy na planie (przenoszenie, wyciąganie z pokrowców, etc.);

4) przechowywanie kostiumów aktorskich w indywidualnych pokrowcach, pranie i prasowanie w odpowiednich temperaturach;

5) poddawanie po każdym użyciu dezynfekcji biżuterii i okularów;

6) wymagane jest zapewnienie przestrzeni umożliwiającej przebieranie się aktorów / aktorek / statystów z zachowaniem stosownego dystansu;

7) wymagane mycie rąk i dezynfekcja przed i po sesji stylizacji dla kostiumografa i osoby ubieranej w kostium;

8) jeśli to możliwe aktorzy / statyści powinni zrezygnować z asysty przy zakładaniu kostiumów;

9) wymagana jest ścisła współpraca między pionem kostiumów oraz aktorami / statystami w celu osiągnięcia zamierzonych efektów z zachowaniem przestrzegania procedur.


4. REKWIZYTY

Zalecana jest:

1) dezynfekcja rekwizytów grających i osobistych aktora po każdym użyciu oraz bezpieczne przechowywanie rekwizytów pomiędzy ujęciami;

2) bliska współpraca między rekwizytorem planowym a aktorem oraz reagowaniem na jego  wymagania w tym zakresie.


5. SPRZĘT TECHNICZNY

Zalecane jest:

1) maksymalne skracanie drogi sprzętu i środków inscenizacyjnych z miejsca wynajmu lub pozyskania na plan – bez pośredników, bez przypadkowych pomocników i środków transportu;

2) dezynfekcja sprzętu przed zdjęciami (zobowiązanie firmy wypożyczającej);

3) codzienna dezynfekcja sprzętu w zakresie obowiązków asystenta kamery;

4) w miarę zapotrzebowania zalecana jest okresowa dezynfekcja przy wykorzystaniu specjalnych środków np. w tygodniowych interwałach lub po wykorzystaniu sprzętu w obiektach z podwyższonym zagrożeniem;

7) prowadzona na bieżąco dezynfekcja sprzętu „na użytek osobisty” np. mikroportów, ale także sprzętu osobistego używanego na planie: telefony, laptopy – w gestii ich użytkowników;

8) używanie krótkofalówek: zalecane jest przejście na system przypisujący sprzęt do osoby na początku zdjęć i zwrot po ich zakończeniu, w trakcie wymieniane są tylko baterie; dezynfekcja po zakończonym dniu zdjęciowym leży w gestii użytkowników.


6. DŹWIĘK

Zalecane jest:

1) wykorzystanie mikrofonów na tyczkach dystansowych;

2) codzienna dezynfekcja mikroportów, transmiterów, boomu w gestii operatorów sprzętu nie rzadziej niż dwa razy dziennie lub bo każdej zmianie aktora/aktorki;

3) stosowanie zasad współpracy z aktorami analogiczne jak w przypadku pionu charakteryzacji.


7. CATERING

Zalecane jest aby w miarę możliwości każdy członek ekipy korzystał na planie ze swojej butelki / termosu, który będzie uzupełniał oraz zestawu własnych sztućców.

 1. Posiłki obiadowe (tzw. „duży catering”):
 1. zmiana systemu wydawania jedzenia z wewnętrznego na zewnętrzny;  
 2. zorganizowanie miejsca na spożywanie posiłków z zachowaniem odpowiednich odległości pomiędzy konsumującymi;
 3. serwowanie posiłków w formie pojedynczych porcji;
 4. zorganizowanie systemu wcześniejszego zamawiania posiłków na dany dzień przez członków ekipy np. poprzez sms (imienne porcje);
 5. wymagane jest aby obsługa serwująca posiłki nosiła jednorazowe rękawiczki
  i maseczki:
 6. o ile warunki pozwalają, zorganizowanie posiłków w mniejszych grupach
  w określonych przedziałach czasowych celem zmniejszenia zagęszczenia.

2) Napoje i przekąski (tzw. „mały catering”)

Zalecane jest:

 1. zrezygnowanie z bufetu i wszelkich przekąsek, dostępne mogą być tylko osobno pakowane przekąski / porcje;
 2. zrezygnowanie z wszelkich dystrybutorów wody lub automatów do kawy, które wymagają indywidualnej obsługi przez wciskanie przycisków przez wiele osób;
 3. obsługa „małego cateringu” przez jedną dedykowaną osobę;
 4. w zasadach przygotowywania i serwowania jedzenia na planie należy stosować się do rządowych instrukcji w tym zakresie.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszych wytycznych, należy odpowiednio stosować wytyczne odnoszące się do usług gastronomicznych w zakresie w jakim charakter wykonywanych czynności pozwala na ich zastosowanie, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.[2]


[2] Wytyczne umieszczone pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia


VII. POSZERZONE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Warto zaznaczyć, że w trakcie pracy na planie może być konieczne sięgnięcie po poszerzone środki bezpieczeństwa, których przykłady wymienione są poniżej. Należy pamiętać, że decyzja o ich użyciu jest zadaniem producenta i powinna być uzależniona od okoliczności, zwłaszcza jeśli generują koszty i wpływają na proces produkcji. Użycie dodatkowych urządzeń wymaga instrukcji bezpiecznego korzystania z nich na planie oraz świadomości co do możliwych skutków ubocznych (możliwe alergie, interferencja ze sprzętem elektronicznym, odbarwienia, degradacja elementów):

 1. dezynfekcja poprzez ozonowanie oraz mycie preparatami do dezynfekcji - wymaga wynajęcia specjalistycznej firmy i dostosowania metody do wybranego pomieszczenia / przestrzeni;
 2. stosowanie lamp bakteriobójczych UV-C do sterylizacji: dotyczy to przede wszystkim powierzchni, która powinna być naświetlana przez co najmniej ciągłych osiem godzin (możliwe zastosowanie do scenografii, rekwizytów, kostiumów);
 3. przy braku możliwości realizacji scen zbiorowych ze skupionym tłumem, wykorzystywanie efektów specjalnych (multiplikacja) w postprodukcji, izolowanie aktorów od scen zbiorowych z dużą liczbą statystów na rzecz ujęć na greenscreenie.
{"register":{"columns":[]}}