W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa na planie filmowym

Każda z osób pracujących na planie filmowym jest osobiście odpowiedzialna za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w celu zmniejszenia zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa przez:

 1. rezygnację z pracy na planie w przypadku pojawienia się symptomów choroby zakaźnej;
 2. częste mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekowanie ich płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%) zabezpieczonymi na specjalnych stanowiskach po każdorazowym wejściu na plan bądź do pomieszczeń produkcyjnych;
 3. przestrzeganie zasad dystansu społecznego (utrzymywanie stosownego odstępu – co najmniej 2 m);
 4. ograniczanie kontaktu fizycznego (unikanie uścisków, podawania ręki, etc.);
 5. wyrażenie zgody na poddawanie się codziennym pomiarom temperatury, przed każdorazowym wejściem na plan (dopuszczalna temperatura to 37 stopni C; osoby z temp. powyżej 37 stopni C nie biorą udziału w realizacji produkcji;
 6. zastosowanie środków ochrony osobistej, w tym bezwzględne zakrywanie ust i nosa (mogą  to być np. elementy odzieży, maski, przyłbice), zmienianych zgodnie z zaleceniami producenta. Z tego obowiązku zwolnione są osoby występujące przed kamerą (aktorzy, epizodyści i statyści) i tylko bezpośrednio przed kamerą.

Po zużyciu, środki ochrony jednorazowe typu: maseczki, rękawiczki są wyrzucane do kosza na śmieci wyłożonego workiem.

I. REGULAMIN PRACY NA PLANIE

1. Zalecane jest stworzenie regulaminu zdjęć na podstawie niniejszych wytycznych i zobowiązanie wszystkich biorących udział w pracach do zapoznania się z nim i przestrzegania zasad przez podpisanie regulaminu. Dodatkowo, zaleca się by regulamin był załącznikiem do umowy z producentem.

2. Procedury powinny zostać podane do powszechnej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, członkom ekipy przed rozpoczęciem zdjęć (np. mailowo), oraz dostępne w trakcie produkcji oraz przypominane każdorazowo przed rozpoczęciem każdego dnia pracy. Umowy zawarte z osobami pracującymi na planie powinny w sposób jasny zobowiązywać te osoby i podmioty do stosowania się do zaleceń.

Zalecane jest przyjęcie od wszystkich członków ekipy i biorących udział w zdjęciach oświadczenia, że zgadzają się na pracę na planie i przyjmują do wiadomości oraz dopełnią wszelkich obowiązków związanych z koniecznością stosowania zaleceń bezpieczeństwa.

II. STOSOWANIE PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA

Zalecane jest określenie zakresu obowiązków dotyczących zachowania procedur bezpieczeństwa. Od wielkości i specyfiki produkcji oraz decyzji producenta zależy czy konieczne jest stworzenie osobnego stanowiska koordynatora czy wystarczy powierzenie pełnienia takich obowiązków jednemu z członków ekipy. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo sanitarne została określona w sposób precyzyjny, a osoba koordynująca  miała możliwości i środki do egzekwowania zaleceń. Proponowane jest, aby koordynator przekazywał informacje o sposobie zabezpieczenia planu oraz ewentualnych incydentach związanych z jego naruszeniem do kierownika planu oraz do kierownika produkcji. Informacja o osobie wyznaczonej powinna zostać podana osobom uczestniczącym w przedsięwzięciu  wraz z jej danymi kontaktowymi.   

Proponuję się, by w zakresie obowiązków koordynatora do spraw bezpieczeństwa sanitarnego ująć następujące zadania:

 1. dbanie o przestrzeganie procedur przez całą ekipę (zachowanie dystansu społecznego, noszenie maseczek, dezynfekcja rąk, organizacja wydawania żywności na wynos, nie gromadzenie się etc. – szczegóły poniżej);
 2. dbanie o dystrybucję i uzupełnianie zasobów płynów dezynfekujących i jednorazowych środków ochrony osobistej jak maseczki dla wszystkich obecnych na planie;
 3. egzekwowanie procedur sanitarnych w poszczególnych pionach (dezynfekcja rekwizytów  u rekwizytora, sprzętu kamerowego u asystentów, lokacji u kierownika ds. lokacji, etc.);
 4. monitorowanie sytuacji, patrolowanie planu oraz proaktywne konsultacje z członkami ekipy oraz wskazywanie powierzchni do dezynfekcji;
 5. śledzenie rządowych wytycznych i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i dostosowywanie do nich planowych procedur w miarę potrzeby oraz w porozumieniu z kierownikiem planu i kierownikiem produkcji;
 6. komunikacja z członkami ekipy dotycząca obowiązujących procedur: podczas odpraw produkcyjnych oraz poprzez bezpośredni mailing;
 7. prowadzenie wykazu osób dopuszczonych do pracy na planie (po codziennym pomiarze temperatury przed dopuszczeniem do pracy);
 8. Zapewnienie w razie potrzeby kontaktu ze służbami medycznymi i powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.
III.  SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

1. PRACA W MASECZKACH:

1)  zalecane jest by wszyscy członkowie ekipy pracowali w maseczkach, o ile nie uniemożliwia im to skutecznego wykonywania ich zadań i obowiązków (obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ust i nosa)

Wyjątki obejmują:

a) aktorów ze względu na charakteryzację i fryzury, w tym wypadku zalecane jest zachowanie przez nich dystansu wobec innych członków ekipy filmowej;

b) czas posiłku,

- należy jednak wtedy zachować szczególną ostrożność i stosowny odstęp – co najmniej 2 m od innych członków ekipy;

2) wymagana jest częsta dezynfekcja rąk wszystkich członków ekipy;

3) rękawiczki jednorazowe nie są wymagane poza osobami mierzącymi temperaturę, serwującymi posiłki oraz charakteryzatorami;

4) wymagane jest zapewnienie przez producenta wszystkim członkom ekipy
i uczestniczącym w zdjęciach maseczek oraz umieszczenie na planie płynów do dezynfekcji rąk w miejscu powszechnie dostępnym oraz w strefach szczególnej dbałości o higienę (czyli charakteryzatornie, garderoby, strefa spożywania posiłków, toalety, pokoje aktorskie / kampery); płyny powinny być uzupełniane na bieżąco, dostępne bez problemu oraz czytelnie oznaczone;

4) dopuszczalne jest korzystanie przez członków ekipy z własnych maseczek wielorazowych, jeśli zwiększa to komfort ich pracy, przy zachowaniu zasad higieny w dbałości o maseczkę.


2. POMIAR TEMPERATURY

1) pomiar temperatury dokonywany jest codziennie i objęte nim są wszystkie osoby biorące udział w danym dniu zdjęciowym - zalecany pomiar bezdotykowy, w przypadku innej metody konieczność dezynfekcji termometrów po każdym użyciu;

2) temperaturę mierzy wyznaczona osoba, pomiar wykonywany jest w maseczce i rękawiczkach;

3) mierzenie temperatury odbywa się w odpowiednio wyznaczonym miejscu, pojedynczo; zalecane rozłożenie w czasie przyjazdów na plan, aby osoby nie gromadziły się  przed punktem pomiaru temperatury;

4) osoba z oznakami choroby zakaźnej oraz, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie możliwości jej wystąpienia,  nie może zostać dopuszczona do prac na planie filmowym; wszyscy powinni zostać poinformowani, aby w razie niepokojących objawów nie przychodzili do pracy, pozostali w domu i zasięgnęli teleporady medycznej;

5) zalecane jest stworzenie i wdrożenie jasnej procedury umożliwiającej członkowi ekipy, który gorzej się poczuje lub rozpozna u siebie objawy choroby (także przeziębienia lub grypy) szybkiej ścieżki komunikacji do wyznaczonej osoby - koordynatora.


3. UTRZYMYWANIE DYSTANSU SPOŁECZNEGO

Zalecane jest:

1) analiza i w jej wyniku maksymalne ograniczenie liczby osób na planie w zależności od charakteru realizowanego dnia zdjęciowego;

2) minimalizacja reprezentacji poszczególnych pionów produkcji (np. kostiumy, charakteryzacja) - na planie znajdują się tylko osoby niezbędne;

3) rozmieszczanie ekipy na planie w taki sposób, żeby nie tworzyły się większe skupiska w odległości nie mniejszej niż 1,5 m.


4.ORGANIZACJA PLANU:

Zalecane jest:

 1. utworzenie stref poruszania się po planie i stosowne oznaczenie członków ekipy kodami kolorystycznymi wedle pełnionych funkcji, dla określenia ich zasięgu celem minimalizacji zbędnych, przypadkowych kontaktów, np.:
 • strefa czerwona: plan zdjęciowy;
 • strefa żółta: zaplecze planu zdjęciowego w rozumieniu stanowisk podglądu, dźwięku, kamery i przestrzeni potrzebnej na ustawienie tych stanowisk w bezpiecznej odległości;
 • strefa niebieska: „mały catering”, transporty, technika, kamp;
 • oraz zdefiniowanie kto może przebywać w każdej ze stref, na przykład do strefy czerwonej przynależą: aktorzy, reżyser, II reżyser (1AD), operator, gafer, operator dźwięku, scenograf planowy, kostiumograf planowy, charakteryzator planowy, koordynator kaskaderski, medyk. Informacja taka powinna zostać umieszczona w regulaminie produkcji.  
 1. dla planów dużych liczebnie rekomendowane są 3 strefy, dla planów mniejszych 2 strefy;

3) za przestrzeganie ograniczeń strefowych odpowiada wyznaczona osoba / osoby, np. kierownik planu lub koordynator ds. bezpieczeństwa. Wszelkie incydenty związane z naruszeniem stref powinny być raportowane w sposób określony w części dotyczącej zadań koordynatora;

4) ograniczenie liczby osób przy głównym podglądzie do niezbędnych (np. reżyser, script, operator) przy zachowaniu między nimi stosownego odstępu oraz zorganizowanie kilku mniejszych, przenośnych monitorów dla pozostałych członków ekipy (ograniczenie do jednej osoby z pionu);

5) podwyższony poziom zabezpieczeń zastosowany do aktorów (nie do zastąpienia w razie infekcji); wszyscy członkowie ekipy, którzy z nimi się stykają powinni nosić w ich obecności maseczki oraz dezynfekować ręce przed bezpośrednim kontaktem; w trakcie zmiany planów zalecane jest by aktorzy schodzili z planu;

6) zobowiązanie osób odpowiedzialnych za środki transportu, pomieszczenia charakteryzatorskie, garderoby oraz do przygotowywania i podawania posiłków do bieżącego szczególnego dbania o higienę i dezynfekcję;

7) w trakcie realizacji zdjęć należy zabezpieczać obiekty zdjęciowe przed przebywaniem w nich osób nieupoważnionych;

8) przy organizacji planu należy wziąć pod uwagę zwiększone zapotrzebowanie na zajmowany metraż powierzchni obiektów zdjęciowych z uwagi na potrzebę zachowania zwiększonego dystansu pomiędzy członkami ekipy, konieczność wprowadzenia stref, zewnętrzny catering, zwiększoną liczbę miejsc parkingowych ze względu na wykorzystywanie prywatnych samochodów, itp.;

9) wymagane jest stosowanie się do aktualnie obowiązujących wytycznych rządowych dotyczących dopuszczalnej liczby osób w zgromadzeniu przy realizacji scen zbiorowych z udziałem skupionego tłumu (możliwe wykorzystanie multiplikacji w postprodukcji – vide rozdział - Poszerzone środki bezpieczeństwa).

IV. IMPLEMENTACJA W PODZIALE NA ETAPY i SEGMENTY PRODUKCJI
 1. ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE DLA PREPRODUKCJI

Zalecane jest:

1) w okresie przygotowań maksymalne wykorzystanie pracy zdalnej, wymiana pracowników w biurze i innych pomieszczeniach produkcyjnych w danych dniach według przygotowanego harmonogramu, tak aby każdy z członków ekipy wiedział kto i kiedy jest dostępny osobiście;

2) w trakcie dokumentacji obiektów zdjęciowych i niezbędnych spotkań produkcyjnych ograniczenie obecności osób do szefów pionów;

3) w miarę możliwości przeprowadzanie castingów w trybie online;

4) w miarę możliwości zastępowanie bezpośrednich spotkań większych grup osób telekonferencjami;

5) w trakcie skautingu lokacji w miarę możliwości wykorzystanie rozmów video, polegających na transmisji obrazu z lokacji do reszty ekipy, osoba przeprowadzająca skauting powinna być wyposażona w środki ochrony osobistej (maseczka);

6) ograniczenie liczby dokumentacji zdjęciowych do niezbędnego minimum.


 1. BIURA I INNE POMIESZCZNIA (LOKACJE):

Zalecane jest:

1) regularne wentylowanie pomieszczeń – biur oraz przestrzeni, w których odbywają się zdjęcia – zarówno poprzez otwarcie okien, jak i mechaniczne wentylatory - stała praca;

2)  dezynfekowanie powierzchni roboczych i narażonych na dotyk (np. klamki drzwi, klamki okien, blaty biurek, sprzętu komputerowego, etc.) środkiem zawierającym minimum 60% alkoholu; Wykaz Produktów Biobójczych, widnieje na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pod linkiem: http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletynyiwykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

3) w miarę zapotrzebowania możliwa jest dezynfekcja wybranych miejsc przed i po zdjęciach, na życzenie właściciela obiektu (na przykład jako warunek jego wynajmu).

V. POSZERZONE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. TRANSPORT:

Zalecane jest:

1) ograniczenie liczby osób w autobusach i samochodach w stopniu uniemożliwiającym stykanie się pasażerów oraz przestrzeganie powszechnie obowiązujących zasad korzystania
z środków transportu co do liczby pasażerów, a także noszenie maseczek podczas korzystania z transportu;
w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - danym środkiem lub pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących (§ 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia); zakrywanie, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

2) ograniczenie przez członków ekipy korzystania z komunikacji zbiorowej lub przypadkowych taksówek na rzecz własnych, prywatnych środków transportu lub transportu będącego w dyspozycji kierownika planu; w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - danym środkiem lub pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących (§ 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia); zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

3) wymagana jest koordynacja transportów, tak aby nie tworzyły się zatory i zgromadzenia przy rozpoczynaniu i kończeniu dnia zdjęciowego;

4) dodatkowym środkiem zabezpieczającym może być zamontowanie bariery oddzielającej kierowcę od pasażerów;

5) pozostawienie w miarę możliwości w środkach transportu otwartych okien celem umożliwienia wentylacji;

6) przypisanie kierowcy do jednego środka transportu;

7) zalecane jest by na autobusach / samochodach pojawiło się oznaczenie o maksymalnej liczbie pasażerów oraz przypomnienie o konieczności noszenia maseczki (obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ust i nosa) np. znak graficzny;

8) zalecane jest umożliwienie pieszego przemieszczania się między kampem a planem zdjęciowym dla chętnych członków ekipy (zamiast dowozu, jeśli pozwala na to odległość) - pieszo - jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.


 1. CHARAKTERYZACJA

Zalecane jest:

1) wykonywanie pracy w rękawiczkach oraz w maseczkach (obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ust i nosa), jeśli tylko jest to możliwe;

2) obowiązkowe mycie rąk lub dezynfekcja przed i po sesji makijażu / czesania dla charakteryzatora i osoby charakteryzowanej;

3) zapewnienie osobnej przestrzeni do charakteryzacji poszczególnych aktorów;

4) przygotowanie osobistych zestawów do makijażu dla poszczególnych aktorów;

5) jeśli jest to możliwe, aktorzy / aktorki / statyści mogą przywozić na plan własne kosmetyki lub wykonywać makijaż samodzielnie przed przyjazdem na plan;

6) zakładanie maseczki na usta i nos przez osobę charakteryzowaną przy wykonywaniu makijażu oczu i czesaniu

7) alternatywą dla maseczek dla charakteryzatorów mogą być plastikowe przyłbice chroniące całą twarz;

8) plastikowe przyłbice ochronne są także rekomendowane dla aktorów, jeśli konieczne jest zwiększenie środków bezpieczeństwa, a użycie maseczki niemożliwe;

9) wymagana jest ścisła współpraca między pionem charakteryzatorskim oraz aktorami
 i statystami w celu osiągnięcia zamierzonych efektów z zachowaniem przestrzegania procedur.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszych wytycznych, należy odpowiednio stosować wytyczne odnoszące się do salonu fryzjerskiego i salonu kosmetycznego w zależności od wykonywanych usług w zakresie w jakim charakter wykonywanych czynności pozwala na ich zastosowanie.[1] 


[1]  Wytyczne umieszczone pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/salony-kosmetyczne

https://www.gov.pl/web/rozwoj/salony-fryzjerskie


3. KOSTIUMY

Zalecane jest:

1) w okresie preprodukcji zakupy i wypożyczanie kostiumów powinny zostać precyzyjnie zaplanowane celem ograniczenia czasu spędzanego w sklepie / wypożyczalni / magazynie;

2) w okresie preprodukcji robienie zdjęć przymiarek przez jedną osobę;

3) aby jedynie pion kostiumów miał styczność z kostiumami w trakcie pracy na planie (przenoszenie, wyciąganie z pokrowców, etc.);

4) przechowywanie kostiumów aktorskich w indywidualnych pokrowcach, pranie i prasowanie w odpowiednich temperaturach;

5) poddawanie po każdym użyciu dezynfekcji biżuterii i okularów;

6) wymagane jest zapewnienie przestrzeni umożliwiającej przebieranie się aktorów / aktorek / statystów z zachowaniem stosownego dystansu;

7) wymagane mycie rąk i dezynfekcja przed i po sesji stylizacji dla kostiumografa i osoby ubieranej w kostium;

8) jeśli to możliwe aktorzy / statyści powinni zrezygnować z asysty przy ubieraniu kostiumów;

9) wymagana jest ścisła współpraca między pionem kostiumów oraz aktorami / statystami w celu osiągnięcia zamierzonych efektów z zachowaniem przestrzegania procedur;


4. REKWIZYTY

Zalecana jest:

1) dezynfekcja rekwizytów grających i osobistych aktora po każdym użyciu oraz bezpieczne przechowywanie rekwizytów pomiędzy ujęciami;

2) bliska współpraca między rekwizytorem planowym a aktorem oraz reagowaniem na jego  wymagania w tym zakresie.


5. SPRZĘT TECHNICZNY

Zalecane jest:

1) maksymalne skracanie drogi sprzętu i środków inscenizacyjnych z miejsca wynajmu lub pozyskania na plan – bez pośredników, bez przypadkowych pomocników i środków transportu;

2) dezynfekcja sprzętu przed zdjęciami (zobowiązanie firmy wypożyczającej);

3) codzienna dezynfekcja sprzętu w zakresie obowiązków asystenta kamery;

4) w miarę zapotrzebowania zalecana jest okresowa dezynfekcja przy wykorzystaniu specjalnych środków np. w tygodniowych interwałach lub po wykorzystaniu sprzętu w obiektach z podwyższonym zagrożeniem;

5) brak rotacji sprzętu pomiędzy różnymi planami w tym samym czasie, jeśli nie jest to możliwe, sprzęt powinien być każdorazowo dezynfekowany (zobowiązanie firmy wypożyczającej);

7) prowadzona na bieżąco dezynfekcja sprzętu „na użytek osobisty” np. mikroportów, ale także sprzętu osobistego używanego na planie: telefony, laptopy – w gestii ich użytkowników;

8) używanie krótkofalówek: zalecane jest przejście na system przypisujący sprzęt do osoby na początku zdjęć i zwrot po ich zakończeniu, w trakcie wymieniane są tylko baterie; dezynfekcja po zakończonym dniu zdjęciowym leży w gestii użytkowników.


6. DŹWIĘK

Zalecane jest:

1) wykorzystanie mikrofonów na tyczkach dystansowych;

2) codzienna dezynfekcja mikroportów, transmiterów, boomu w gestii operatorów sprzętu nie rzadziej niż dwa razy dziennie lub bo każdej zmianie aktora/aktorki;

3) stosowanie zasad współpracy z aktorami analogiczne jak w przypadku pionu charakteryzacji.


7. CATERING

Zalecane jest aby w miarę możliwości każdy członek ekipy korzystał na planie ze swojej butelki / termosu, który będzie uzupełniał oraz zestawu własnych sztućców;

1) posiłki obiadowe (tzw. „duży catering”)

 1. zmiana systemu wydawania jedzenia z wewnętrznego na zewnętrzny (barobus dostępny tylko dla obsługi, spożywanie posiłków odbywa się na zewnątrz lub w namiocie w zależności od pogody),
 2. zorganizowanie miejsca na spożywanie posiłków z zachowaniem odpowiednich odległości pomiędzy konsumującymi,
 3. serwowanie posiłków w formie pojedynczych porcji,
 4. zorganizowanie systemu wcześniejszego zamawiania posiłków na dany dzień przez członków ekipy np. poprzez sms (imienne porcje),
 5. wymagane jest aby obsługa serwująca posiłki nosiła jednorazowe rękawiczki
  i maseczki,
 6. o ile warunki pozwalają, zorganizowanie posiłków w mniejszych grupach
  w określonych przedziałach czasowych celem zmniejszenia zagęszczenia, 
 7. rezygnacja ze spożywania śniadań na planie – śniadanie powinno być spożywane
  w miejscu nocowania członka ekipy (dom/ hotel),
 8. używanie jednorazowych sztućców zapakowanych w zestawy (jak w samolocie) np. biodegradowalne celem ograniczenia zużycia plastiku,
 9. opcjonalnie można zachęcać członków ekipy do przynoszenia własnego jedzenia oraz konsumpcji we własnym samochodzie;

2) napoje i przekąski (tzw. „mały catering”)

Zalecane jest:

 1. zrezygnowanie z bufetu i wszelkich przekąsek, dostępne mogą być tylko osobno pakowane przekąski / porcje,
 2. zrezygnowanie z wszelkich dystrybutorów wody lub automatów do kawy, które wymagają indywidualnej obsługi przez wciskanie przycisków przez wiele osób,
 3. obsługa „małego cateringu” przez jedną dedykowaną osobę,
 4. w zasadach przygotowywania i serwowania jedzenia na planie należy stosować się do rządowych instrukcji w tym zakresie.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszych wytycznych, należy odpowiednio stosować wytyczne odnoszące się do usług gastronomicznych w zakresie w jakim charakter wykonywanych czynności pozwala na ich zastosowanie.[2]


[2] Wytyczne umieszczone pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia


9. SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA DLA POSTPRODUKCJI:

Zalecane jest:

1) wykonywanie zdalnego montażu w warunkach domowych montażysty
z zachowaniem procedur bezpieczeństwa materiału;

2) minimalizowanie przypadkowych kontaktów w firmach postprodukcyjnych;

3) w miarę możliwości komunikacja poprzez telekonferencję przy wykorzystaniu programów do komunikacji jak Zoom, Skype, Messenger, etc. umożliwiających rozmowy w trybie video.

VI. KOMUNIKACJA

1. Ważnym aspektem jest dbanie o morale ekip, wyrobienie odpowiednich nawyków
i przekonanie uczestników planu filmowego do tego, że każdy indywidualnie ponosi odpowiedzialność za wspólne bezpieczeństwo wszystkich obecnych na planie i ich rodzin - od stosowania się do zaleceń zależy:

a) osobiste bezpieczeństwo,

b) stabilność zatrudnienia (konieczność kwarantanny w przypadku wykrycia wirusa w ekipie może zawiesić plan zdjęciowy).

2. Ważne, aby wszyscy członkowie ekipy (niezależnie od pozycji) zrozumieli, że muszą się poddać nowej procedurze i stosować do zaleceń. Bezcelowe jest porównywanie nowych wymagań do starych zwyczajów i rytuałów.

3. Ważne, aby stworzyć taką atmosferę pracy, aby osoby, które rozpoznają u siebie objawy choroby (nawet łagodne, również przeziębienia lub grypy), nie miały wątpliwości, że powinny powstrzymać się przed przyjściem na plan zdjęciowy.

4. Opracowane wytyczne powinny zostać opublikowane dodatkowo na stronie internetowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Istotnym aspektem wytycznych jest ich stała aktualizacja, dlatego dla utrzymania porządku zalecana jest publikacja kolejnych zaktualizowanych wersji dokumentu (każdorazowo oznaczonych datą) tylko na tych dwóch witrynach przy jednoczesnej szerokiej dystrybucji linków do tych stron.

5. Istotne jest także umożliwienie członkom ekip komunikacji zwrotnej do koordynatora do spraw bezpieczeństwa - np. podanie adresu email z zachętą do zgłaszania ewentualnych uwag i usprawnień w ramach nowych procedur.

6. Pomocne może okazać się opracowywanie i dystrybucja w trybie dziennym wśród szefów pionów oceny ryzyka (risk assesment) zaplanowanych na dany dzień zadań i czynności.

VII. POSZERZONE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Warto zaznaczyć, że w trakcie pracy na planie może być konieczne sięgnięcie po poszerzone środki bezpieczeństwa, których przykłady wymienione są poniżej. Należy pamiętać, że decyzja o ich użyciu jest zadaniem producenta i powinna być uzależniona od okoliczności, zwłaszcza jeśli generują koszty i wpływają na proces produkcji. Użycie dodatkowych urządzeń wymaga instrukcji bezpiecznego korzystania z nich na planie oraz świadomości co do możliwych skutków ubocznych (możliwe alergie, interferencja ze sprzętem elektronicznym, odbarwienia, degradacja elementów),

 1. dezynfekcja poprzez ozonowanie oraz mycie preparatami do dezynfekcji - wymaga wynajęcia specjalistycznej firmy i dostosowania metody do wybranego pomieszczenia / przestrzeni;
 2. stosowanie lamp bakteriobójczych UV-C do sterylizacji: dotyczy to przede wszystkim powierzchni, która powinna być naświetlana przez co najmniej ciągłych osiem godzin (możliwe zastosowanie do scenografii, rekwizytów, kostiumów);
 3. przy braku możliwości realizacji scen zbiorowych ze skupionym tłumem, wykorzystywanie efektów specjalnych (multiplikacja) w postprodukcji, izolowanie aktorów od scen zbiorowych z dużą liczbą statystów na rzecz ujęć na greenscreenie.