W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rada Organizacji Pozarządowych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Do głównych zadań Rady należą m.in.: przedstawianie propozycji i opinii w zakresie kierunków i form współpracy Ministra z organizacjami pozarządowymi w sektorze kultury oraz wypracowywanie rekomendacji w zakresie swojej działalności, prezentowanie opinii w zakresie modeli wspierania i rozwoju potencjału kulturowego oraz kreatywnego w Polsce, w tym wykorzystywania funduszy budżetowych i funduszy europejskich w sektorze kultury, a także w zakresie wspierania rozwoju kapitału społecznego, wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych ważnych dla organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury, zbieranie, analizowanie i przedstawianie Ministrowi informacji na temat ważnych dla organizacji pozarządowych zjawisk, inicjatyw i procesów w sektorze kultury.

Rada Organizacji Pozarządowych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będąca jego organem pomocniczym, działa na podstawie Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie powołania Rady Organizacji Pozarządowych przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Nabór do Rady przeprowadzany jest każdorazowo w trybie ogłaszanego przez Ministra KiDN otwartego naboru zgłoszeń. Rada liczy 20 Członków. Struktura składu Rady została określona w taki sposób, aby reprezentowane były w niej zarówno organizacje duże, działające w skali całego kraju (6 przedstawicieli), jak również organizacje działające na poziomie lokalnym (6 przedstawicieli), a także stowarzyszenia twórcze reprezentujące poszczególne grupy artystów (6 przedstawicieli). Dodatkowo w skład Rady wchodzi przedstawiciel Ministra KiDN oraz przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Ostateczny wybór członków Rady następuje w drodze decyzji Ministra KiDN, w oparciu o rekomendacje właściwych departamentów merytorycznych. W ocenie kandydatur brane są pod uwagę m. in. następujące kryteria: aktywność organizacji, kompetencje i doświadczenie zgłoszonego kandydata, zakres działalności, udział w sieciach i innych formach partnerstw organizacji pozarządowych.

Zgodnie z ww. Zarządzeniem co dwa lata następuje wymiana połowy składu Rady.

Na podstawie §3 pkt 4 Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie powołania Rady Organizacji Pozarządowych przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w związku ze zbliżającym się końcem kadencji połowy Członków aktualnego składu Rady, Minister KiDN ogłosiła nabór kandydatów na 9 Członków Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nabór zgłoszeń trwa. do 28 lutego 2015 r. Więcej informacji pod adresem: http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-o-naborze-do-rady-organizacji-pozarzadowych-przy-ministrze-kidn-na-lata-2015-2019-1384.php.

Do głównych zadań Rady należą:

  1. przedstawianie propozycji i opinii w zakresie kierunków i form współpracy Ministra z organizacjami pozarządowymi w sektorze kultury oraz wypracowywanie rekomendacji w zakresie swojej działalności;
  2. prezentowanie opinii w zakresie modeli wspierania i rozwoju potencjału kulturowego oraz kreatywnego w Polsce, w tym wykorzystywania funduszy budżetowych i funduszy europejskich w sektorze kultury, a także w zakresie wspierania rozwoju kapitału społecznego;
  3. wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych ważnych dla organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury;
  4. zbieranie, analizowanie i przedstawianie Ministrowi informacji na temat ważnych dla organizacji pozarządowych zjawisk, inicjatyw i procesów w sektorze kultury.


Rada stanowi platformę opartego na zasadach dobrej woli, rzetelności i wzajemnego szacunku dialogu obywatelskiego, realizując tym samym pozytywny model komunikacji w przestrzeni publicznej. Taka forma współpracy administracji z sektorem pozarządowym, dzięki wymianie wiedzy i argumentów, pozwala wypracowywać rozwiązania optymalne dla wszystkich uczestników życia publicznego.

Organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury, zrzeszające najaktywniejszych i najbardziej zaangażowanych w rozwój kultury i ochronę dziedzictwa narodowego obywateli, są jednym z kluczowych partnerów MKiDN. Realizują one z powodzeniem szereg zadań publicznych z obszaru kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. O znacznej skali oraz wadze ich działalności świadczy poziom absorpcji środków publicznych w ramach Programów Ministra KiDN. W 2014 r. stosunek liczby dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym do ogólnej liczby dotacji wyniósł 37%, zaś w 2013 r. było to 35%. Z kolei stosunek kwoty dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym do ogólnej liczby dotacji w 2014 r. wyniósł 29%, a w 2013 r. 25%.