W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA KULTURY

OSOBY NA UMOWACH CYWILNOPRAWNYCH

Opis
Jeśli zawarłeś umowę cywilnoprawną, która nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, możesz wystąpić do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o świadczenie finansowe, które zrekompensuje Ci utratę przychodów.

Można otrzymać trzykrotne świadczenie postojowe w wysokości do 2080 zł, zwolnione z podatku.

Beneficjenci: Osoby, które wykonuje umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło) i spełnia warunki wsparcia.

dowiedz się wiecej

PRZEDSIĘBIORSTWA, organizacje pozarządowe oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

Wybrane rozwiązania:

  • dofinansowanie z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne - dowiedz się wiecej
  • 3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia pracowników oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne - dowiedz się wiecej
  • pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP - dowiedz się wiecej
  • zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące - dowiedz się wiecej
  • umorzenie zaległości podatkowej  - dowiedz się wiecej
  • możliwość odliczenia straty z bieżącego roku od dochodu za rok poprzedni - dowiedz się wiecej
  • niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców do kwoty 5 000 zł  - dowiedz się wiecej
  • trzykrotne świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą w wysokości 2080 zł albo 1300 zł  - dowiedz się wiecej

Beneficjenci: przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

dowiedz się wiecej

Vouchery dla kultury

Opis

Instytucje oraz przedsiębiorstwa działające m.in. w obszarze kultury mogą zamienić niezrealizowane świadczenia na vouchery o odpowiadającej wartości.

Beneficjenci: instytucje kultury

dowiedz się wiecej​​​

Wsparcie dla branży filmowej
 1. Zmiana definicji dzieła filmowego

Ze względu na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie jest możliwe wyświetlaniem filmów w kinach. W związku z powyższym zaproponowano zmianę przepisu, wskazującą na to, ze filmem jest również utwór, który nie został w kinie wyświetlony. Ma to umożliwić otrzymanie dotacji z PISF  również produkcjom audiowizualnym, które nie będą miały premier kinowych a z uwagi na sytuację przeniosą się na platformy cyfrowe /VOD/. Zmiana ta ma istotne znaczne związane z możliwością rozliczenia dotacji z PISF przez producentów filmowych.

 1. Zawieszenie raportowania danych przez kina

Zmiany zawieszają obowiązek raportowania przez kina Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej danych dotyczących:

 • dziennych danych o liczbie widzów, liczbie sprzedanych biletów i zaakceptowanych znakach legitymacyjnych oraz przychodach z tytułu sprzedaży biletów w odniesieniu do każdego filmu wyświetlanego w danym dniu;
 • miesięcznych danych o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie.

Przepis określa również zasady przywrócenia obowiązku raportowania.

 1. Zmiany w ustawie  o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej

Zmiany mają na celu uelastycznienie terminów składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla produkcji audiowizualnych oraz dokumentów w toku procedury przyzwania wsparcia wynikających z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. Zmiany mają na celu maksymalne ułatwienie uzyskania wsparcia finansowego i obejmują:

 • wydłużenie okresu składania wniosku o wsparcie finansowe ("zachęty")
 • uprawnienie dyrektora PISF, w przypadku braku możliwości dołączenia do wniosku wskazanych w ustawie dokumentów,  do decyzji o przedłożeniu Instytutowi innych dokumentów wystarczających do dokonania oceny wniosku.
 • w przypadku gdy ocena kosztorysu przez PISF wskazuje na nieadekwatność pozycji kosztowych względem założeń realizacyjnych oraz scenariusza, Instytut może przedstawić wnioskodawcy uwagi do kosztorysu wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz wezwać wnioskodawcę do przedstawienia zmodyfikowanego kosztorysu w terminie nie dłuższym niż 60dni.
 • wydłużony został termin zawarcia umowy o wsparcie finansowe.

dowiedz się więcej​​​​​

WSPARCIE BRANŻOWE i ŚRODOWISKOWE

Wsparcie dla opiekunów Pomników Historii i miejsc światowego dziedzictwa

Przepisy 3. Tarczy Antykryzysowej wprowadzają możliwość ubiegania się o dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez podmiot zarządzający Pomnikiem Historii lub miejscem światowego dziedzictwa ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń mogą być:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • osoby fizyczne, którym przysługuje tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Wynagrodzenie dla pracowników, dofinansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wyniesie 80% wynagrodzenia brutto danego pracownika, ale nie więcej niż 100% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dofinansowanie przyznaje się na okres od dnia złożenia wniosku do dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie dłużej jednak niż na 3 miesiące.

Wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń można składać do dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy właściwych ze względu na siedzibę opiekuna Pomnika Historii lub miejsca światowego dziedzictwa po wejściu ustawy w życie.

Dowiedz się więcej