W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Tarcza antykryzysowa dla opiekunów Pomników Historii i miejsc światowego dziedzictwa

15.05.2020

fot. Danuta Matloch

Opiekunowie Pomników Historii oraz miejsc światowego dziedzictwa mogą liczyć na wsparcie w ramach 3. Tarczy Antykryzysowej. Nowe przepisy, które z inicjatywy ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego znalazły się w Ustawie o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadzają możliwość ubiegania się o dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez podmiot zarządzający Pomnikiem Historii lub miejscem światowego dziedzictwa ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń mogą być:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
  • osoby fizyczne, którym przysługuje tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282) lub zabytku wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Podmioty te są zobowiązane do zabezpieczenia i utrzymania najcenniejszych zabytków znajdujących się w Polsce oraz ich otoczenia w jak najlepszym stanie. W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii zostały one pozbawione możliwości uzyskiwania przychodów z turystyki, która jest istotnym elementem ich finansowania.

Przesłanki uprawniające podmiot zarządzający do ubiegania się o bezzwrotną pomoc z FGŚP to:

  • zatrudnienie na dzień ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz na dzień złożenia wniosku co najmniej 50 pracowników;
  • spadek dochodów w następstwie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
  • brak dotychczas uzyskanego wsparcia ze środków publicznych w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat.

Wynagrodzenie dla pracowników, dofinansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wyniesie 80% wynagrodzenia brutto danego pracownika, ale nie więcej niż 100% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dofinansowanie przyznaje się na okres od dnia złożenia wniosku do dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie dłużej jednak niż na 3 miesiące.

Wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń można składać do dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy właściwych ze względu na siedzibę opiekuna Pomnika Historii lub miejsca światowego dziedzictwa.

Materiały

Tekst ustawy
20200618​_tekst​_ustawy.pdf 0.43MB