W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uczelnie artystyczne

Wytyczne dotyczące prowadzenia zajęć na uczelniach artystycznych

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021 ‒ rekomendacje dla uczelni artystycznych

 

Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce sprawia, że tak jak przez ostatnie pół roku, także w semestrze zimowym 2020/2021 działalność dydaktyczna w uczelniach powinna być realizowana z zachowaniem aktualnych wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. Zgodnie z wprowadzoną w Konstytucji dla Nauki zasadą autonomii uczelni, to władze szkół wyższych podejmują ostateczne decyzje dotyczące organizacji kształcenia w nowym roku akademickim. Zatem przedstawione poniżej rekomendacje nie są obligatoryjne dla uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Są jedynie zbiorem zaleceń i wskazówek, które po uwzględnieniu specyfiki i uwarunkowań konkretnych instytucji mogą stać się punktem wyjścia do tworzenia wewnętrznych procedur. Bez względu na podjęte w uczelni rozstrzygnięcia, bezpieczeństwo studentów, doktorantów i prowadzących zajęcia musi pozostać absolutnym priorytetem.

 

Wybór modelu organizacji kształcenia

Autonomia szkół wyższych, wynikająca z Konstytucji dla Nauki, pozwala uczelniom tworzyć własne plany organizacji kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021. To władze uczelni mają najlepsze rozeznanie w zakresie faktycznej możliwości realizacji kształcenia zdalnego, a także wiedzę o specyfice kierunków, na których kształcenie w części musi odbywać się w formie tradycyjnej. Decydując się na wybraną formę kształcenia, należy jednak dostosować założenia organizacyjne do aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych wynikających z obowiązujących przepisów, jak i do sytuacji faktycznej w danym mieście i regionie. Wszelkie rozstrzygnięcia muszą być podejmowane z uwzględnieniem bezpieczeństwa studentów i pracowników uczelni.

Godnym polecenia sposobem organizacji procesu kształcenia jest model kształcenia mieszanego (hybrydowego), w którym duża część zajęć wykładowych, konwersatoryjnych oraz seminaryjnych, a także niektóre zajęcia ćwiczeniowe i projektowe, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zaś pozostałe zajęcia odbywają się w formie bezpośredniej (stacjonarnej). W przypadku realizacji zajęć w formie bezpośredniej, uczelnie powinny zadbać o takie rozwiązania organizacyjne, które zminimalizują ryzyko zarażenia się SARS-CoV-2, np. poprzez zmniejszenie liczebności grup, a także takie zmiany w planie zajęć, które nie pozwolą na jednoczesną kumulację zbyt dużej liczby osób.

 

Inauguracja roku akademickiego

Sposób organizacji inauguracji roku akademickiego w uczelni powinien być uzależniony od lokalnej sytuacji epidemiologicznej. Decyzje w tej sprawie należy podejmować, uwzględniając obowiązujące regulacje (w tym szczególne obostrzenia w tzw. strefach „czerwonych” i „żółtych”). Nie ulega wątpliwości, że w stosunku do lat ubiegłych należałoby znacznie ograniczyć liczbę osób uczestniczących w tegorocznej inauguracji roku akademickiego. Można tę ważną dla społeczności akademickiej uroczystość zorganizować w formie hybrydowej. W trybie stacjonarnym, w zmniejszonym składzie i z zachowaniem reguł sanitarnych, mogą odbyć się uroczyste posiedzenia uczelnianych senatów. W posiedzeniu stacjonarnym powinni wziąć udział przedstawiciele organów uczelni oraz immatrykulowanych studentów (za ich zgodą), przy czym liczba uczestników posiedzenia powinna być ograniczona w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom (dystans społeczny) i spełnić wymogi formalne, tj. zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Studenci, doktoranci, pracownicy uczelni oraz zaproszeni goście powinni, w miarę możliwości technicznych, mieć możliwość uczestniczenia w inauguracji on-line.

 

Praktyki zawodowe

Decyzję o formie prowadzenia praktyk zawodowych podejmują władze uczelni (w porozumieniu z pracodawcami), mając na względzie aktualną sytuację epidemiologiczną. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona zdrowia studentów oraz pracowników uczelni. Ostateczna decyzja o wprowadzeniu zajęć on-line powinna być uzależniona od specyfiki kierunku studiów i praktyk. Nie wszystkie praktyki zawodowe mogą być bowiem prowadzone w sposób zdalny. W tej sytuacji uczelnia może zaproponować inny sposób realizacji efektów uczenia się (np. zajęcia symulowane prowadzone przez kadrę akademicką albo projekty praktyczne realizowane przez studentów pod nadzorem nauczycieli akademickich) lub przeprowadzenie tych praktyk po ustaniu ograniczeń związanych ze stanem epidemii.

Wprowadzone rozwiązania dotyczące praktyk zawodowych nie mogą jednak negatywnie wpływać na sytuację studentów. Za niedopuszczalne uznać należy wymaganie od studentów opłaty za powtarzanie praktyk lub wprowadzanie innych konsekwencji, np. warunkowego wpisu na kolejny rok akademicki.

Więcej naszych rekomendacji dotyczących realizacji praktyk zawodowych na studiach, znajduje się pod tym linkiem.

 

Domy studenckie

Działania związane z obecnym funkcjonowaniem domów studenckich powinny być dostosowane do sytuacji faktycznej, w jakiej znajduje się dana uczelnia oraz do sytuacji epidemiologicznej regionu. Aby zapewnić bezpieczeństwo i zminimalizować możliwość zakażenia użytkowników oraz pracowników domów studenckich należy m.in.:

 • ograniczyć kontakt między osobami korzystającymi z domów studenckich,
 • w miarę możliwości zakwaterować studentów w osobnych pokojach z dostępem do węzła sanitarnego,
 • ograniczyć liczbę osób korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie,
 • wprowadzić zakaz przebywania w domach studenckich osób niezakwaterowanych,
 • zapewnić środki do dezynfekcji (rekomendujemy także zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych na terenie obiektu),
 • zapewnić sprzęt i środki do codziennych prac porządkowych (ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej dezynfekcji powierzchni dotykowych – wind, poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach kuchennych),
 • wyznaczyć pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych,
 • zapewnić pracownikom domów studenckich dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.

Szczegółowe rekomendacje dotyczące zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19.

 

Biblioteki uczelniane

Funkcjonowanie bibliotek uczelnianych w trakcie epidemii COVID-19 regulują szczegółowe wytyczne opublikowane na stronie Ministerstwa Rozwoju. Zgodnie z nimi, bezpieczeństwo pracowników i wypożyczających zależy od m.in.:

 • zachowania odpowiedniej odległości między pracownikami (min. 1,5 m),
 • ograniczenia liczby pracowników korzystających jednocześnie z przestrzeni wspólnych,
 • zapewnienia pracownikom w razie potrzeby środków ochrony osobistej,
 • przygotowania pomieszczenia do czasowej izolacji osoby z objawami COVID-19,
 • przestrzegania zasad czyszczenia i dezynfekcji powierzchni oraz
 • ograniczenia dostępu do urządzeń aktywowanych dotykiem, a także do księgozbiorów w wolnym dostępie i katalogów kartkowych.

 

Wytyczne środowiskowe

W maju tego roku opublikowaliśmy na naszej stronie wypracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego oraz skonsultowane z konferencjami rektorów oraz przedstawicielami studentów i doktorantów Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni. Zawarte w nich rekomendacje i zalecenia nadal pozostają aktualne.

Materiały

Zalecania dot. działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoC-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielko powierzchniowych obiektów handlowych.
Wentylacja​_-PZH.pdf 6.64MB