W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wytyczne dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

PODSTAWOWE ZASADY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W SEANSIE FILMOWYM.

 1. Pracownicy oraz widzowie powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych lub innych zbieżnych z COVID-19 nie powinni przychodzić do pracy/ na seans, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej celem uzyskania teleporady medycznej.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji na rządowej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W zakresie nieuregulowanym powyższymi zaleceniami, należy stosować odpowiednio zalecenia dla:
  1) pracowników centrów handlowych i zakładów pracy;
  2) centrów  handlowych, jeśli kino znajduje się na jego obszarze.

I.OGRANICZENIE LICZBY WIDZÓW W KINIE.
Możliwość udziału widzów w seansie jest dopuszczalna pod warunkiem:

 1. zakrywania ust i nosa maseczką przez widzów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. udostępnienia przez kino widzom że nie więcej niż 50% liczby miejsc. Do limitu, zgodnie z obecnymi przepisami, nie wlicza się osób zaszczepionych;
 3. zaleca się zachowanie odstępu między widzami. Obowiązek ten nie dotyczy:
 1. widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
 2. widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,  osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
 3. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

II. ZABEZPIECZENIE KINA ORAZ STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ.

 1. Zaleca się powołanie w każdym kinie koordynatora do spraw zdrowotnych lub delegowanie konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stały kontakt z wyznaczoną osobą z właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej;
 2. w zależności, w którym miejscu obiektu wystąpił incydent zdrowotny koordynator w uzgodnieniu z kierownictwem kina podejmuje decyzje odnośnie wyłączenia, częściowego wyłączenia (do czasu przeprowadzenia dezynfekcji i wywietrzenia pomieszczeń), dalszego funkcjonowania obiektu;
 3. koordynator współpracuje z właściwą miejscowo stacją sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego;
 4. w miarę możliwości zaleca się wietrzenie lub wentylowanie obiektów zamkniętych, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.”

Wytyczne w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych NIZP- PZH https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876

 1. sprzątanie stref dla publiczności oraz zaplecza powinno uwzględniać środki do mycia i dezynfekcji rąk dostępne na terenie kina m.in. w toaletach oraz przy wejściach i wyjściach na teren kina, a także w każdym ogólnodostępnym pomieszczeniu dla publiczności w widocznym miejscu wraz z instrukcją skutecznego mycia i dezynfekcji rąk:
 1. udostępnienie możliwie jak największej liczby toalet i organizacja przedsięwzięcia  – tak aby móc zachować wymagany dystans,
 2. oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej, postępowanie z odpadami, zgodnie w Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS,
 3. udostępnienie w miarę możliwości bezdotykowych podajników na ręczniki papierowe; nie zaleca się suszarek do rąk,
 4. umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji skutecznego mycia rąk  oraz skutecznej dezynfekcji rąk według rekomendacji GIS z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia wysokość),
 5. sprzątanie, dezynfekcja toalet ze zwiększoną częstotliwością, minimum raz na godzinę, dokumentowanie tych czynności.
 1. w strefie gastronomicznej:
 1.  zaleca się sprzątanie stref przygotowywania i wydawania posiłków, które  powinno uwzględniać:

- stosowanie środków dezynfekujących,

- obowiązek i zwiększoną częstotliwość odkażania pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury, z którą ma kontakt klient,

- odkażanie urządzeń systemów płatności;

 1. w strefie konsumpcji posiłków powinny być dostępne środki do dezynfekcji rąk,
 2. sprzedaż artykułów spożywczych (parzenie i podawanie kawy, nakładanie popcornu itp.) powinno być wykonywane tylko przez osoby pracujące przy artykułach spożywczych. Obowiązkowo osoby te muszą pracować  podczas sprzedaży artykułów spożywczych w maseczkach ochronnych. Zalecane jest mycie rąk i dezynfekowanie ich po bezpośrednim kontakcie z klientem lub jego rzeczami osobistymi.

III. ZALECENIA POSTĘPOWANIA W TRAKCIE POKAZU FILMOWEGO ORAZ PRZED I PO JEGO ZAKOŃCZENIU.

Zaleca się, aby w miarę możliwości widzowie podali swoje dane kontaktowe np. w trakcie zakupu biletów on-line, na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów kina zakażenia SARS-CoV-2. Informacja o udzieleniu zgody powinna być podana do wiadomości przed zakupem biletu. Dane zbierane są w celu ułatwienia kontaktu w przypadku kontaktu z osobą zakażoną.

Dodatkowe zalecenia związane z udziałem w sensie:

 1. obowiązek posiadania założonej maseczki, zasłanianie ust i nosa;
 2. wyposażenie pracowników kin w środki ochrony indywidualnej, w tym maski ochronne, środki do dezynfekcji rąk. W przypadku bezpośredniej obsługi (np. kasjerzy) zaleca się stosowanie przegrody mechanicznej np. pleksiglas; zalecane jest mycie rąk lub dezynfekowanie ich po bezpośrednim kontakcie z klientem lub jego rzeczami osobistymi;
 3. ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu zgodnego z aktualnym stanem prawnym;
 4. obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przed wejściem na teren kina;
 5. w przypadku obiektów posiadających jedno wejście, w miarę możliwości ustalenie odrębnych godzin wejścia dla poszczególnych godzin seansów;
 6. opuszczanie kina przez widzów z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu;
 7. zaleca się w miarę możliwości udostępnienie największej możliwej liczby wyjść, aby zapewnić zachowanie dystansu między widzami;
 8. wietrzenie i wentylowanie obiektów zamkniętych przed, w trakcie i po każdym dniu imprezy, z wyłączeniem systemów pracujących na zamkniętym obiegu powietrza i niewyposażonych w filtry HEPA;  w zakresie postępowań z systemami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi - postępowanie zgodnie z Wytycznymi NIZ-PZH. Zalecane jest utrzymywanie rygorystycznych zasad w zakresie wysokiej krotności wymiany powietrza w obiekcie, poprzez doprowadzanie do obiektu (w miarę możliwości technicznych) głównie świeżego – atmosferycznego odpowiednio uzdatnionego powietrza z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji, a następnie usunięcie zużytego powietrza na zewnątrz obiektu. Nie należy stosować wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji;
 9. umieszczenie np. na stronach www, w widocznym miejscu komunikatu informującego o podjętych działaniach zapobiegawczych, zapewniających bezpieczeństwo osobiste każdego z widzów;
 10. preferowaną formą sprzedaży jest sprzedaż biletu online.

IV. ZALECENIA  DLA PERSONELU KINA.

Wszystkim pracownikom kin zaleca się zapoznanie z wytycznymi dostępnymi na stronach https://www.gov.pl/web/koronawirus/, https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://www.gov.pl/web/gisw zakresie odpowiadającym wykonywanym przez nich zadaniom.

2. Do pracy w kinie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Wszyscy powinni zostać poinformowani, aby w razie niepokojących objawów nie przychodzili do pracy, pozostali w domu i zasięgnęli teleporady medycznej;

W przypadku wystąpienia objawów choroby, należy natychmiast odsunąć pracownika od pracy i skierować do domu oraz poinformować o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika).

3. Optymalizacja liczby obsługi kina z zachowaniem reżimu sanitarnego. W miarę możliwości ograniczenie rotacji obsługi kina pomiędzy stanowiskami.

4. Celem ograniczenia kontaktów między pracownikami zaleca się, aby gdzie jest to możliwe, wykorzystywano do komunikacji m. in. telefony, pocztę elektroniczną, radiotelefony, itp.

5. Zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie z przestrzeni wspólnych np. stołówki pracowniczej, szatni itp. W pomieszczeniach tych zaleca się, aby co drugie miejsce siedzące pozostawało wolne oraz aby liczba osób z nich korzystających była ograniczona do minimum.

6. W miarę możliwości udostępnienie odrębnych pomieszczeń dla pracowników oraz osobnych sanitariatów.

7. Pranie ręczników i odzieży (koszulki obsługi) w temperaturze minimum 60 stopni C lub odpowiednia dezynfekcja, indywidualna odzież robocza i techniczna.

V. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA U GOŚCIA/KLIENTA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM.

1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy / klienta będącego w obiekcie niepokojących objawów sugerujących zakażenie wirusem SARS-CoV-2  należy niezwłocznie odsunąć go od pracy/ odseparować od innych osób w dedykowanym do tego celu pomieszczeniu/ miejscu lub poprosić, aby transportem indywidualnym udał się do domu i skontaktował się  telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, w celu uzyskania teleporady medycznej. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia należy skontaktować się z 999 lub 112.

2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

3. Ustalenie listy pracowników oraz widzów, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w części/ częściach kina, w których przebywał gość, i zalecenie stosowania się do wytycznych dostępnych na rządowej stronie internetowej  gov.pl/web/koronawirus/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym (https://www.gov.pl/web/koronawirus/masz-koronawirusa-lub-podejrzewasz-ze-go-masz).

Przydatne instrukcje:

 - Jak myć ręce? Instrukcja mycia rąk  - https://www.gov.pl/web/gis/jak-myc-rece-instrukcja-mycia-rak

- dezynfekcji rąk - https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

- prawidłowego zdejmowania maseczki - https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

- prawidłowego zdejmowania rękawiczek - https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

-wykaz produktów biobójczych - https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

 

Materiały

Zalecenia NIZP-PZH dotyczące działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-kanalizacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

 

{"register":{"columns":[]}}