W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

WYTYCZNE DLA KIN W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY

I. PODSTAWOWE ZASADY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W SEANSIE FILMOWYM

 1. Pracownicy oraz widzowie powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy/na seans, a pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na gov.pl/web/koronawirus/
 3. W zakresie nieuregulowanym powyższymi zleceniami należy stosować odpowiednio zalecenia dla:
  1) funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2; gov.pl/web/rozwoj/gastronomia
  2) centrów handlowych, jeśli kino znajduje się na terenie takowego. gov.pl/web/rozwoj/centra-handlowe  

 

 1. OGRANICZENIE LICZBY WIDZÓW W KINIE
  Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem:

 

 1. zakrywania ust i nosa przez widzów;
 2. udostępnienia przez kino widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc na sali - rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami;
 3. obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
 1. widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
 2. widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 3. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

II. ZABEZPIECZENIE KINA ORAZ STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ

 1. Zaleca się powołanie w każdym kinie koordynatora do spraw zdrowotnych lub delegowanie konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz do stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej;
 2. w zależności od tego, w którym miejscu obiektu wystąpił incydent zdrowotny, koordynator, w uzgodnieniu z kierownictwem kina, podejmuje decyzje odnośnie wyłączenia lub częściowego wyłączenia (do czasu przeprowadzenia dezynfekcji i wywietrzenia pomieszczeń) dalszego funkcjonowania obiektu;
 3. koordynator współpracuje z właściwą miejscowo stacją sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego;
 4. w miarę możliwości zaleca się wietrzenie lub wentylowanie obiektów zamkniętych;
 5. sprzątanie stref dla publiczności oraz zaplecza powinno uwzględniać:
   
 1. dostępność środków do mycia i dezynfekcji rąk dostępne na terenie kina, m.in. w toaletach oraz przy wejściach na teren kina i przy wyjściach;
 2. udostępnienie możliwie jak największej liczby toalet i organizacji umożliwiającej zachowanie wymaganego dystansu;
 3. oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej, postępowanie z odpadami zgodnie w Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS, dostępnymi na stronie gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/;
 4. udostępnienie w miarę możliwości bezdotykowych podajników na ręczniki papierowe - nie zaleca się używania suszarek do rąk;
 5. umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS, z uwzględnieniem potrzeb osób  z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia wysokość);
 6. sprzątanie, dezynfekcja toalet ze zwiększoną częstotliwością (minimum raz na godzinę), dokumentowanie tych czynności.

 

 1. w strefie gastronomicznej:
 1. zaleca się sprzątanie stref przygotowywania i wydawania posiłków, które  powinno uwzględniać:

  - stosowanie środków dezynfekujących;

  - obowiązek i zwiększoną częstotliwość odkażania pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury, z którą klient ma kontakt;

  - odkażanie urządzeń systemów płatności.
   
 2. w strefie konsumpcji posiłków powinny być dostępne płyny do dezynfekcji;
 3. sprzedaż artykułów spożywczych (parzenie i podawanie kawy, nakładanie popcornu itp.) powinno być wykonywane tylko przez osoby pracujące przy artykułach spożywczych. Osoby te powinny podczas sprzedaży artykułów spożywczych pracować w przyłbicach. Zalecane jest mycie rąk i dezynfekowanie ich po bezpośrednim kontakcie z klientem lub jego rzeczami osobistymi.


III. ZALECENIA POSTĘPOWANIA W TRAKCIE POKAZU FILMOWEGO ORAZ PRZED I PO JEGO ZAKOŃCZENIU

Zaleca się, aby widzowie podawali swoje dane kontaktowe (np. w trakcie zakupu biletów on-line) na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.

Dodatkowe zalecenia związane z udziałem w seansie:

 1. obowiązek założenia maseczki (zasłonięcia ust i nosa);
 2. wyposażenie pracowników kin w środki ochrony indywidualnej, w tym przyłbice/maski ochronne, środki do dezynfekcji rąk. W przypadku bezpośredniej obsługi (np. kasjerzy) zaleca się stosowanie przegrody mechanicznej, np. pleksiglas. Zalecane jest mycie rąk lub dezynfekowanie ich po bezpośrednim kontakcie z klientem lub jego rzeczami osobistymi;
 3. ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu zgodnego z aktualnym stanem prawnym;
 4. obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przed wejściem na teren kina;
 5. w przypadku obiektów posiadających jedno wejście - w miarę możliwości ustalenie odrębnych godzin wejścia dla poszczególnych seansów;
 6. opuszczanie kina przez widzów z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu;
 1. udostępnienie największej możliwej liczby wyjść, aby zapewnić zachowanie dystansu między widzami;
 2.  wietrzenie i wentylowanie obiektów zamkniętych przed, w trakcie i po każdym dniu, z wyłączeniem systemów pracujących na zamkniętym obiegu powietrza i niewyposażonych w filtry HEPA;  w zakresie postępowań z systemami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi - postepowanie zgodnie z Wytycznymi NIZP-PZH (dostępnymi w załączniku poniżej);
 3. umieszczenie w widocznym miejscu (np. na stronach www) komunikatu informującego o podjętych działaniach zapobiegawczych, zapewniających bezpieczeństwo osobiste każdego z widzów;
 4. preferowanie sprzedaży biletów online.


IV. ZALECENIA  DLA PERSONELU KINA

1. Wszystkim pracownikom kin zaleca się zapoznanie z wytycznymi Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnymi na stronie gov.pl/web/koronawirus/ w zakresie odpowiadającym wykonywanym przez nich zadaniom.

2. Do pracy w kinie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Wszyscy powinni zostać poinformowani, aby w razie niepokojących objawów nie przychodzili do pracy, pozostali w domu i zasięgnęli teleporady medycznej..

3. Optymalizacja liczby obsługi kina z zachowaniem reżimu sanitarnego. W miarę możliwości ograniczenie rotacji obsługi kina pomiędzy stanowiskami.

4. W celu ograniczenia kontaktów między pracownikami zaleca się, aby tam, gdzie jest to możliwe, wykorzystywano do komunikacji m. in. telefony, pocztę elektroniczną, radiotelefony itp.

5. Zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie z przestrzeni wspólnych, np. stołówki pracowniczej, szatni itp. W pomieszczeniach tych zaleca się, aby co drugie miejsce siedzące pozostawało wolne oraz aby liczba osób z nich korzystających była ograniczona do minimum.

6. W miarę możliwości udostępnianie odrębnych pomieszczeń dla pracowników oraz osobnych sanitariatów.


V. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

1. W przypadku wystąpienia u pracownika lub klienta niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy/odseparować od innych osób w miejscu do tego przeznaczonym lub poprosić, aby transportem indywidualnym udał się do domu lub na oddział zakaźny. W przypadku pogarszania się jego stanu zdrowia należy zadzwonić pod numer alarmowy 999 lub 112.

2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

3. Ustalenie listy pracowników oraz (o ile to możliwe) widzów obecnych w tym samym czasie w części/częściach kina, w których przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem i zalecenie stosowania się do wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.


ZAŁĄCZNIK:

Zalecenia NIZP-PZH dotyczące działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-kanalizacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.


Przydatne instrukcje:

- mycia rąk

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

- dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

- prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

- prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

Materiały

Zalecenia NIZP-PZH dotyczące działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-kanalizacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
ZALECENIA​_08052020.pdf 0.29MB