W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny

Spis treści:

 1. Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia.
 2. Zasady pracy artystycznej i wykonawczej.
 3. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń.
 4. Zasady organizacji widowni.
 5. Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
 6. Prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowej podczas wydarzenia.
 7. Dodatkowe procedury dla imprez plenerowych.
 8. Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia.
 1. Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia.
  1. Powołanie przez organizatora wydarzenia koordynatora do spraw zdrowotnych lub delegowanie konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
  2. Monitorowanie aktualnej sytuacji  związanej z wyodrębnieniem stref żółtej i czerwonej jako obszarów z dodatkowymi obostrzeniami i zastosowanie się do wytycznych GIS.

 

  1. Zapewnienie dodatkowych procedur dla osób pracujących przy realizacji wydarzenia:
 1. zebranie danych kontaktowych do obsługi wydarzenia (tzw. tracking pracowników);
 2. obowiązkowe maseczki/przyłbice u wszystkich pracowników i kontraktorów, szczególnie mających kontakt z publicznością;
 3. dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu;
 4. w szatniach i toaletach dostępne środki do dezynfekcji;
 5. oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej;
 6. organizacja posiłków w podziale na grupy i w formie „na wynos”;
 7. wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji;
 8. szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych na imprezie;
 9. planowanie harmonogramu organizacji wydarzenia w taki sposób, aby jak najmniejsza liczba osób pracowała w jednym czasie w jednym miejscu – uwzględniając również pracowników biurowych;
 1. opracowanie odpowiednich zapisów do umów z kontrahentami i pracownikami na umowę zlecenie/dzieło (np. klauzula RODO dotycząca udostępniania danych GIS, oświadczenie o stanie zdrowia)
 2. opracowanie odpowiednich zapisów do instrukcji BHP uwzględniających wytyczne GIS.
 1. Zasady pracy artystycznej i wykonawczej.
  1. Jeśli to możliwe – organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej.
  2. Artyści zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia w momencie przystąpienia do pracy.
  3. Przygotowanie w pierwszej kolejności wydarzeń artystycznych w kameralnej obsadzie, z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia prób w dużych salach z zachowaniem wymaganego dystansu.
  4. Adaptacja spektakli repertuarowych oraz programów koncertowych na potrzeby pokazów i koncertów plenerowych (gdy ich organizacja będzie możliwa).
  5. Przeprowadzanie poszczególnych działań artystycznych z dostosowaniem odległości 1,5 metra pomiędzy występującymi tam, gdzie będzie to możliwe.
  6. Ograniczenie usadzenia pełnego składu orkiestry w kanale orkiestrowym.
  7. Regularna dezynfekcja powierzchni używanych przez artystów, włącznie z dekoracjami i rekwizytami, z którymi mają bezpośredni kontakt.
  8. Kostiumy: ubieranie i rozbieranie bez garderobianych tam, gdzie to jest możliwe. Po zdjęciu kostium powinien być włożony do worka foliowego, oznaczonego imieniem i nazwiskiem danego artysty, a następnie oddany do pralni.
  9. Mikroporty: indywidualne dla każdego aktora, podpisane, na czas trwania całego cyklu przedstawień.
  10. W orkiestrach – dla instrumentów dętych pojemniki ze środkiem dezynfekującym, służące do oczyszczania instrumentów ze skroplonego powietrza.

 

 1. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń.
  1. Organizatorzy wydarzeń powinni dokonać aktualizacji swoich regulaminów pod kątem wprowadzenia do nich dodatkowych zapisów w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego.
   1. klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy;
   2. obowiązek samodzielnego wyposażenia się uczestnika w materiały ochrony osobistej;
   3. złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
  2. Uczestnicy muszą zostać poinformowani z wyprzedzeniem:
   1. o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;
   2. o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
  3. W powyższej komunikacji organizator wydarzenia powinien wykorzystać wszystkie dostępne kanały informacyjne.
  4. Zbieranie danych osobowych i kontaktowych:
   1. dane te umożliwiają łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu;
   2. zbieranie ich jest rekomendowane, aby ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu;
   3. dane, po ich pozyskaniu, powinny być przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.

 

Przykładowy sposób zbierania danych:

Uczestnicy z dostępem online

Uczestnicy bez dostępu online

 1. Rejestracja online na stronie organizatora, podanie danych trackingowych, akceptacja regulaminu z RODO i z oświadczeniem uczestnika, że jeżeli wystąpią u niego objawy choroby, nie weźmie udziału w wydarzeniu i poinformuje o tym organizatora.
 2. Pobranie biletu/wejściówki.
 3. Przy wejściu poświadczenie tożsamości za pomocą nazwiska/hasła/kodu ustalonego w drodze rejestracji.
 1. Wcześniejszy kontakt telefoniczny z organizatorem, w czasie którego organizator:
  • rezerwuje bilet/wejściówkę;
  • zbiera dane trackingowe wraz z akceptacją regulaminu z RODO i oświadczeniem, że jeżeli wystąpią u uczestnika objawy choroby, nie weźmie udziału w wydarzeniu i poinformuje o tym organizatora;
  • informuje o procedurze wejścia, podaniu kodu etc.
 2. Dla osób przychodzących bezpośrednio na miejsce wydarzenia: w miejscach informujących o wydarzeniu powinna znaleźć się informacja o konieczności przyjścia z odpowiednim wyprzedzeniem oraz o procedurze zbierania danych przed wejściem.

4. Zasady organizacji widowni.

  1. Udział uczestników w wydarzeniu w strefie zielonej jest dopuszczalny pod następującymi warunkami:
   1. Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez uczestników.
   2. Udostępnienie uczestnikom nie więcej niż połowy (50%) liczby miejsc. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między uczestnikami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między uczestnikami nie dotyczy:
    1. osoby, która uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
    2. uczestnika, który jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
    3. osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
    4. strefa czerwona - 25% publiczności.
    5. strefa żółta – 25% publiczności.
  2. Na terenie wydarzenia zaleca się rozmieszczenie środków do dezynfekcji oraz tablic informacyjnych przypominających o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu min. 1,5 metra.
  3. Procedura wejścia i wyjścia publiczności:
   1. wyposażenie pracowników ochrony oraz bileterów w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji rąk); na imprezach, gdzie obowiązuje procedura przeszukania, ochrona powinna regularnie dezynfekować ręce;
   2. ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 1,5m;
   3. obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren imprezy;
   4. w obiektach, gdzie jest to możliwe – podział publiczności na sekcje wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych;
   5. w przypadku obiektów posiadających jedno wejście – ustalenie odrębnych godzin wejścia dla poszczególnych grup osób;
   6. w przypadku obiektów posiadających więcej niż jedno wejście podział na możliwie największą ilość wejść;
   7. preferowane bilety elektroniczne w telefonach.
  4. Rozejście się publiczności:
   1. sprawne wypuszczanie grupami/sekcjami, w miarę możliwości wypuszczanie w pierwszej kolejności osób starszych;
   2. udostępnienie jak największej możliwej liczby wyjść;
   3. kontrolowanie przepływu publiczności przez obsługę imprezy.
  5. Proponowane rozwiązania dla rozmieszczenia publiczności na wydarzeniach:
   1. strefa widowni z miejscami do siedzenia:
    1. w dużych obiektach możliwość dzielenia na strefy (każda strefa ma, jeśli to możliwe, na swoim obszarze toalety i punkty gastronomiczne, aby ograniczyć przemieszczanie się osób po obiekcie);
    2. miejsca siedzące zajmowane co drugie siedzenie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc;
    3. zapewnienie, aby uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.
   2. strefa widowni stojąca:
    1. zachowanie odległości 1,5 m między uczestnikami
    2. zapewnienie, aby uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.
   3. publiczność usytuowana w odległości minimum 1,5 m od sceny/artystów, w przypadku występów wokalnych – w miarę możliwości odległość 6 m.
 1. Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia:
 1. Wietrzenie i wentylowanie obiektów zamkniętych przed, w trakcie i po każdym dniu imprezy, z wyłączeniem systemów pracujących na zamkniętym obiegu powietrza i niewyposażonych w filtry HEPA; w zakresie postępowań z systemami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi - postępowanie zgodnie z Wytycznymi NIZP-PZH (w załączniku).
 2. Zachowanie higieny stref dla publiczności oraz zaplecza powinno uwzględniać:
   1. środki do mycia i dezynfekcji dostępne na terenie imprezy, m.in. w toaletach oraz przy wejściach na teren imprezy i wyjściach, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością;
   2. udostępnienie możliwie jak największej liczby toalet i organizacja przedsięwzięcia tak, aby móc zachować wymagany dystans;
   3. oznaczenie pojemników przeznaczonych na zużyte środki ochrony osobistej, postępowanie z odpadami zgodnie w Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS;
   4. udostępnienie wyłącznie bezdotykowych podajników na ręczniki papierowe;
   5. umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia wysokość);
   6. sprzątanie, dezynfekcja toalet ze zwiększoną częstotliwością, minimum raz na godzinę.
 1. Sprzątanie stref przygotowywania i wydawania posiłków powinno uwzględniać:
 1. stosowanie specjalnych środków dezynfekujących;
 2. obowiązek i zwiększoną częstotliwość odkażania lub ozonowania takich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury, z którą ma styczność klient;
 3. zasady odkażania urządzeń systemów płatności.
 1. Wyłączenie z użytku depozytów i palarni.
 2. Udostępnienie jak największej liczby pomieszczeń oraz osobnych sanitariatów dla pracowników i obsługi.
 3. Ciągi komunikacyjne/toalety:
   1. zaleca się zapewnienie w miarę możliwości bezdotykowego otwierania drzwi;
   2. zaleca się używanie wind tylko przez rodziny z małymi dziećmi, osoby z niepełnosprawnością, osoby starsze oraz kobiety ciężarne;
   3. nie zaleca się używania nadmuchowych suszarek do rąk;
   4. zaleca się wyłączenie z użytkowania co drugiego pisuaru, jeśli nie są one umieszczone w odległości umożliwiającej zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, oraz taką organizację korzystania z toalet, aby ułatwić zachowanie dystansu.
 1. W momencie uruchomienia etapu pozwalającego na organizację imprezy masowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, dodatkowy obowiązek poinformowania właściwego powiatowego inspektoratu sanitarnego o zastosowanych środkach bezpieczeństwa wraz z prośbą o weryfikację pod kątem epidemiologicznym.
 2. Serwowanie posiłków dla obsługi i artystów z uwzględnieniem zasad reżimu restauracyjnego.
 3. Dostępność płynów do dezynfekcji w strefie konsumpcji posiłków.
 4. Pranie ręczników i odzieży (koszulki obsługi) w temperaturze min. 60 stopni lub odpowiednia dezynfekcja.
 1. Prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowej podczas wydarzenia.
  1. Pracownicy wykonujący bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania są zobowiązani do zakrywania nosa i ust. Zalecane jest stosowanie maski, maseczki lub przyłbicy.
  2. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom środki do dezynfekcji rąk.
  3. Zaleca się, aby pojemniki z płynem dezynfekującym zostały zapewnione przy wejściach, w toaletach i przy punktach sprzedaży.
  4. Zaleca się wyposażenie stanowisk obsługi w przezroczystą osłonę, np. z pleksi, oddzielającą klienta od pracownika.
  5. Częste dezynfekowanie lad i czytników płatniczych, przeprowadzanie co najmniej raz na godzinę dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi. Zaleca się dezynfekcję PIN-padów i skanerów każdorazowo po/przed użyciem. Systematyczna dezynfekcja rąk.
  6. Należy zapewnić odległość między stanowiskami pracy w tym przy stoiskach sprzedażowych wynoszącą co najmniej 1,5 metra (chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej).
  7. Konfekcja na stoiskach dostępna bez możliwości przymierzania.
  8. Umożliwienie zakupu maseczek ochronnych.
 1. Procedury dla imprez plenerowych.
  1. Zapewnienie, aby jednocześnie liczba uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5m².
  2. Obowiązek zachowania 1,5-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności, uwzględniających zachowanie wymaganej odległości.
  3. Zapewnienie, aby uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniejsza jednak niż 1,5 m od innych osób, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt 4 ust. 1b.
  4. Zwiększenie liczby dostępnych toalet i umywalek przenośnych z dostępem do wody, mydła i środków do dezynfekcji, z obsługą, która regularnie je czyści i dezynfekuje.
  5. Zapewnienie obsługi do możliwie najczęstszego czyszczenia uchwytów otwierających drzwi pomieszczeń i toalet.
  6. Wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami).
  7. W strefie zielonej nie ma limitu 150 osób.
  8. Strefa żółta - limit 100 osób
  9. Strefa czerwona - limit 100 osób

 

 1. Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia.
  1. Organizatorzy mają obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
  2. Rekomenduje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz www.gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

Załączniki – instrukcje dotyczące:

- dezynfekcji rąk https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

- prawidłowego zdejmowania maseczki https://www.gov.pl/web/gis/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke

- prawidłowego zdejmowania rękawiczek https://www.gov.pl/web/gis/koronawirus--jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice

- gospodarowanie odpadami https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/

Materiały

Zalecenia NIZP-PZH dotyczące działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-kanalizacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
ZALECENIA​_08052020.pdf 0.29MB