W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nabór na projekty własne wojewodów w ramach Programu „Niepodległa”

07.04.2021

Do 5 maja wojewodowie mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w Programie Wieloletnim „Niepodległa” (priorytet 2, schemat 2C). Budżet programu wynosi 1 000 000 zł. Dofinansowanie można otrzymać na organizację wydarzeń kulturalnych, również online, nawiązujących do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz procesu odbudowy niepodległego państwa polskiego – kształtowania się nowych granic, walk o ich utrzymanie, tworzenia struktur państwowych i wszelkich przejawów życia społecznego w międzywojennej Polsce.

logo Niepodległa

Program wspiera inicjatywy, których realizacja przyczyni się do:

  • budowy pamięci zbiorowej Polaków, w której istotne miejsce zajmują doświadczenia regionalne i lokalne;
  • upowszechnienia w wymiarze ponadregionalnym zróżnicowanych doświadczeń związanych z procesem odzyskania niepodległości i budową niepodległego państwa polskiego;
  • budowy szerokich koalicji regionalnych z udziałem instytucji kultury (prowadzonych bądź współprowadzonych przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu) w celu realizacji wspólnych projektów kulturalnych o charakterze edukacyjnym. Wykaz instytucji kultury nadzorowanych przez Ministra stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru:

  • Wnioski można składać maksymalnie do środy, 5 maja. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się dostarczenie do MKDNiS jego wersji elektronicznej (podpisanej przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub w postaci skanu podpisanego formularza) za pośrednictwem platformy ePUAP.
  • W przypadku podjęcia współpracy z instytucją kultury podległą lub współprowadzoną przez Ministra, do wniosku należy również dołączyć podpisane przez Dyrektora danej instytucji kultury „Oświadczenie o woli współpracy”, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.
  • Wypełniony formularz wniosku należy przesłać także w wersji otwartej (dokument word) na adres: niepodlegla@kultura isport.gov.pl

Kryteria naboru dla wnioskodawców:

  • Jeden podmiot uprawniony może złożyć maksymalnie 1 wniosek w konkursie;
  • Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi 80 000 zł;
  • Realizacja projektu obejmuje wyłącznie rok 2021 (wszystkie środki muszą być wydatkowane do 31.12.2021 r.);
  • Nie ma obowiązku udziału w projekcie środków własnych wnioskodawcy. Dofinasowanie w ramach Programu może pokryć 100% kosztów projektu.

UWAGA! W projektach zgłaszanych w naborze należy wziąć pod uwagę wszelkie obowiązujące aktualnie ograniczenia związane ze stanem epidemii (np. dotyczące zakazu organizacji imprez, zamknięcia instytucji kultury dla publiczności) oraz przewidzieć możliwość zmiany charakteru działań w razie zaostrzenia lub złagodzenia obowiązujących przepisów. Zalecane są przede wszystkim działania w sferze wirtualnej oraz wszelkie inicjatywy wykluczające możliwość zgromadzeń i bezpośrednich kontaktów społecznych.

Materiały

Regulamin programu projektów własnych wojewodów (Priorytet 2 Schemat 2C) w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022
Regulamin.docx 0.05MB
Wykaz instytucji kultury prowadzonych lub współprowadzonych przez Ministra KDNiS – Załącznik nr 1
Załącznik​_nr​_1​_2C​_2021​_-​_Wykaz​_instytucji​_kultury​_MKDNiS.docx 0.02MB
Wykaz kosztów kwalifikowanych – Załącznik nr 2
Załącznik​_nr​_2​_2C​_2021​_-​_Wykaz​_kosztów​_kwalifikowanych.docx 0.02MB
Formularz wniosku – Załącznik nr 3
Załącznik​_nr​_3​_2C​_2021​_-​_Formularz​_wniosku.docx 0.02MB
Oświadczenie o woli współpracy – Załącznik nr 4
Załącznik​_nr​_4​_2C​_2021​_-​_Wzór​_Oświadczenia​_o​_woli​_współpracy.docx 0.01MB
Wzór Karty oceny – Załącznik nr 5
Załącznik​_nr​_5​_2C​_2021​_-​_Karta​_oceny.docx 0.01MB
Formularz sprawozdania – Załącznik nr 6
Załącznik​_nr​_6​_2C​_2021​_-​_Formularz​_Sprawozdania.xls 0.04MB
Treść Załącznika do uchwały Rady Ministrów nr 118/2018 z 21 sierpnia 2018 r. o ustanowieniu programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” – Załącznik nr 7.
Załącznik​_nr​_7​_-​_uchwała​_RM​_PW​_Niepodległa​_2018.pdf 3.29MB