W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Obowiązek informacyjny

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. poz. 953) oraz wprowadzeniem nowej identyfikacji wizualnej Ministerstwa wynikającej z połączenia resortu Kultury i Dziedzictwa Narodowego z resortem Sportu, przedstawiamy aktualne wytyczne dotyczące obowiązku informacyjnego.

 1. Do podstawowych obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów dla podmiotów realizujących zadanie finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych należą:

1. umieszczenie tablicy informacyjnej – w przypadku realizacji zadań w zakresie:

a. infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej śródlądowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesyłowej lub komunalnej,

b. prac budowlanych,

c. zakupu środków trwałych;

Tablica informacyjna zawiera:

 1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych;
 3. rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu;
 4. nazwę zadania.

Tablica informacyjna może zawierać informację o wartościach finansowania lub dofinansowania zadania i o całkowitej wartości zadania. W przypadku zamieszczenia na tablicy informacyjnej wartości finansowania lub dofinansowania zadania i całkowitej wartości zadania, za każdym razem, gdy wartości te ulegną zmianie, tablicę informacyjną należy niezwłocznie wymienić, tak aby wartości na niej przedstawione zachowywały aktualność.

2. umieszczenie plakatu informacyjnego – w przypadku realizacji projektów:

a. badawczo-rozwojowych o charakterze wdrożeniowym, rozwojowym, badawczym lub naukowym,

b. edukacyjnych – realizowanych w formie debaty, konferencji, seminarium, lekcji, warsztatu lub wykładu,

c. społecznych – obejmujących przedsięwzięcia kulturalne, wydawnicze, sportowe, socjalne, wychowawcze lub profilaktyczne oraz działania z zakresu opieki nad zabytkami i ochrony dziedzictwa narodowego;

Plakat informacyjny zawiera:

 1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych;
 3. rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu;
 4. nazwę zadania;
 5. wartość finansowania lub dofinansowania i całkowitą wartość zadania.

3. zamieszczenie informacji na stronie internetowej (o ile ją posiada).

Informacja na stronie internetowej zawiera co najmniej:

 1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych;
 3. rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu;
 4. nazwę zadania;
 5. wartość finansowania lub dofinansowania i całkowitą wartość zadania;
 6. krótki opis zadania.

Wzory tablic informacyjnych i plakatów informacyjnych w formie edytowalnych plików cyfrowych, a także pliki cyfrowe z wizerunkiem barw Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej, wraz ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi ich wykonania, zostały udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem https://www.gov.pl/premier/dzialania-informacyjne.

 1. Do podstawowych obowiązków wynikających z wytycznych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie obowiązku informacyjnego dla jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi KDNiS należą:

1. umieszczanie na wszystkich trwałych efektach rzeczowych powstałych w wyniku realizacji zadań oraz materiałach reklamowych i informacyjnych dotyczących realizowanych zadań, np.: strony internetowe, plakaty, publikacje, programy,  katalogi, zaproszenia, informacje prasowe, i inne:

a. zapisu: „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu”

b.  logotypu MKDNiS

c. w przypadku inwestycji infrastrukturalnych oznaczenia dokonuje się w postaci tablic informacyjnych bądź banerów zawierających informacje a. i b.

2. Wszystkie wytyczne w zakresie poprawnego wykorzystania logotypu, jak i wykonania tablic, określa szczegółowo księga znaku MKDNiS, udostępniona na stronie resortu – https://www.gov.pl/web/kulturaisport/logotypy.

3. Wszystkie projekty graficzne z wykorzystaniem logotypu MKDNiS muszą być przesyłane, z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem przed realizacją, do akceptacji Ministerstwa na adres logotyp@kulturaisport.gov.pl.

4. W uzasadnionych przypadkach Minister może odstąpić od wymogu stosowania logotypu MKDNiS na wniosek instytucji.

Uprzejmie informujemy o bezwzględnej konieczności stosowania powyższych obowiązków w zakresie oznaczania finansowanych projektów. Obowiązuje zarówno stosowanie wytycznych zawartych w wymienionym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r., jak i wytycznych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy jednoczesnym zaznaczeniu, iż są one stosowane równolegle. Oznaczenia MKDNiS nie mogą być stosowane pomiędzy oznaczeniami wynikającymi z rozporządzenia (podobnie w przypadku tablic informacyjnych, na których nie wolno  zawierać innych dodatkowych informacji i elementów graficznych, takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac – dotyczy tablic z oznaczeniami państwowymi jak i tablic z oznaczeniami MKDNiS).

Jednocześnie informujemy, iż obowiązek informacyjny wynikający z dofinansowania ze środków europejskich nie zwalnia ze stosowania obowiązków zawartych w rozporządzeniu oraz wytycznych MKDNiS.

{"register":{"columns":[]}}