W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

PA Culture

                               

 

STRATEGIA UE DLA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) określona została jako pierwsza strategia makroregionalna UE o charakterze wewnątrzunijnym. SUE RMB została zatwierdzona w 2009 roku przez Radę Europejską, a jej głównym inicjatorem był Parlament Europejski.

Istotą Strategii jest współpraca na wielu poziomach: rządowym, regionalnym i lokalnym, z udziałem świata nauki, ośrodków badawczych, akademickich, struktur regionalnych, instytucji zarządzających programami operacyjnymi, a także sektora prywatnego. SUE RMB jest realizowana w oparciu o środki w ramach istniejących instrumentów finansowych UE, środki pochodzące z budżetów narodowych oraz środki pochodzące z międzynarodowych instytucji finansowych.

Implementację Strategii oparto na Planie Działania, zawierającym Obszary Tematyczne i Działania Horyzontalne. Plan Działania SUE RMB opiera się na trzech nadrzędnych celach: ochrona morza, rozwój połączeń w regionie, wzrost dobrobytu (Save the Sea, Connect the Region, Increase Prosperity). 

Polska pełni rolę koordynatora trzech Obszarów Tematycznych SUE RMB:
1. Biogeny  – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wspólnie z Finlandią;
2. Innowacje  – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z Estonią i Finlandią;
3. Kultura – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspólnie z Niemcami (Land Szlezwik-Holsztyn).

Więcej na stronie: https://www.balticsea-region-strategy.eu/

OBSZAR TEMATYCZNY KULTURA SUE RMB

Obszar Tematyczny Kultura SUE RMB jest jednym z 13 priorytetów Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. W 2012 roku przeprowadzono rewizję Planu Działania SUE RMB. W jej wyniku w lutym 2013 r. ogłoszono zrewidowany Plan Działania Strategii, poszerzony o dodatkowe dwa Obszary, w tym Obszar Priorytetowy Kultura. W czerwcu 2015 r. zakończyła się kolejna rewizja Planu Działania Strategii, w skutek czego, dotychczasowe Obszary Priorytetowe zostały przemianowane na Obszary Tematyczne.

W Polsce koordynacją Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego zajmuje się Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jako Narodowy Koordynator. Koordynatorami Obszaru Tematycznego Kultura SUE RMB od 2015 r. jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości, Spraw Europejskich, Ochrony Konsumenckiej i Równości Landu Szlezwik-Holsztyn (Ministry of Justice, European Affairs, Consumer Protection and Equality of Land Scheswig-Holstein). Wsparcie w implementacji założeń zapewnia ARS BALTICA oraz Nordycka Rada Ministrów i ministerstwa kultury państw z regionu Morza Bałtyckiego.

PARTNERZY

Sieć ARS BALTICA wspiera współpracę kulturalną w regionie Morza Bałtyckiego i poza nim, opowiada się za znaczeniem sztuki i kultury na poziomie politycznym oraz promuje życie kulturalne wokół Morza Bałtyckiego. ARS BALTICA powstała z inicjatywy ministerstw kultury regionu Morza Bałtyckiego w 1991 roku. Utrzymuje ścisłe kontakty z Radą Państw Morza Bałtyckiego (RPMB). W ramach Obszaru Tematycznego ARS BALTICA odpowiada głównie za komunikację za pośrednictwem strony internetowej i mediów społecznościowych oraz wspiera ścisłą współpracę z podmiotami kultury w regionie.

Więcej na stronie: www.arsbaltica.net

Nordycka Rada Ministrów działa jako forum współpracy między krajami skandynawskimi od 1971 r. Wspiera koordynatorów Obszaru Tematycznego Kultura w kwestiach politycznych i projektowych.

Więcej na stronie: www.norden.org

GRUPA STERUJĄCA

Grupa sterująca Obszaru Tematycznego Kultura dąży do tego, aby jego działania były zgodne z interesami całego regionu. Składa się z przedstawicieli ministerstw kultury państw regionu Morza Bałtyckiego oraz odpowiednich organizacji RMB zajmujących się sprawami kulturalnymi. Przyczynia się do podejmowania decyzji dotyczących dalszego rozwoju Obszaru Tematycznego Kultura, jego celów, projektów, współpracy i zasad przewodnich.

W skład Grupy Sterującej wchodzą członkowie następujących instytucji:

Ministerstwo Kultury Danii

Ministerstwo Kultury Estonii

Ministerstwo Edukacji i Kultury Finlandii

Ministerstwo Kultury Łotwy

Ministerstwo Kultury Litwy

Ministerstwo Kultury Szwecji

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich, Ochrony Konsumenckiej i Równości Landu Szlezwik-Holsztyn

Ministerstwa kultury z krajów niebędących członkami RMB spoza UE są również mile widziane jako członkowie Grupy Sterującej.

ARS BALTICA - Inicjatywa dla kultury

Baltic Development Forum (BDF)

Subregionalna Organizacja Współpracy Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC)

Rada Państw Morza Bałtyckiego (CBSS)

Grupa Monitorująca Dziedzictwo Kulturowe w Państwach Morza Bałtyckiego (BRHC)

Nordycka Rada Ministrów (NCM)

Partnerstwo na rzecz kultury w ramach wymiaru północnego (NDPC) - jako obserwator

Związek Miast Bałtyckich (UBC)

SUE RMB Obszar Tematyczny Edukacja

SUE RMB Obszar Tematyczny Turystyka

Koordynator Obszaru Tematycznego Kultura Polska: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynator Obszaru Tematycznego Kultura Szlezwik-Holsztyn: Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich, Ochrony Konsumenckiej i Równości Landu Szlezwik-Holsztyn

DZIAŁANIA I PROJEKTY FLAGOWE

Celem Obszaru Tematycznego Kultura jest wzmacnianie współpracy kulturalnej w regionie Morza Bałtyckiego, chcąc zarazem przyczynić się do wzrostu gospodarczego w regionie.

Region Morza Bałtyckiego ma niezwykle różnorodne i atrakcyjne życie kulturalne oraz dziedzictwo kulturowe o dużej wartości. Przemysł kreatywny i sektor kultury przyczyniają się do 4,2% europejskiego PKB. Konieczne jest promowanie kultury RMB i przemysłów kreatywnych oraz przedstawienie RMB, jako wspólnego regionu kulturowego w celu jak najlepszego wykorzystania tych aktywów. Kultura, w tym przemysły kreatywne, sztuka i związane z regionem dziedzictwo kulturowe są źródłami wspólnej tożsamości i wspólnych wartości. Wykorzystanie tych skarbów zwiększy zaangażowanie regionu w SUE RMB i spójność terytorialną. Uznanie kultury jako źródła kreatywności i innowacji poprzez integrację sektora kreatywnego i kulturalnego w SUE RMB zwiększy jednocześnie jego potencjał wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Obszar Tematyczny Kultura skupia się na promowaniu i pokazaniu kultury i przemysłu kreatywnego RMB, zachowaniu i prezentacji dziedzictwa kulturowego oraz na usprawnianiu i ułatwianiu współpracy kulturalnej w regionie Morza Bałtyckiego. W ten sposób Obszar Tematyczny Kultura SUE RMB przyczynia się do realizacji następujących celów strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego:

1. Łączenie ludzi w regionie

2. Wzmacnianie konkurencyjności

3. Realizacja założeń strategii Europa 2020

Obszar Tematyczny Kultura dąży do realizacji powyższych celów poprzez projekty flagowe i zadania wpisujące się w następujące działania:

Promocja sektorów kultury i kreatywnych, pobudzanie przedsiębiorczości w sektorach kreatywnych
Przemysły kultury i kreatywne zaczynają być postrzegane jako jedne z kluczowych sił napędzających gospodarkę. Zyskują również rolę w rozwoju regionu Morza Bałtyckiego, który to już teraz jest uznawany za światowego lidera w niektórych obszarach sektorów kreatywnych. Celem tego działania jest wzmocnienie kompetencji sektorów w regionie poprzez makroregionalną kooperację. Współpraca w sektorach kreatywnych krajów regionu Morza Bałtyckiego, wymiana idei, wiedzy i doświadczeń pomoże w rozwijaniu kreatywnego potencjału w całym regionie i przyczyni się do jego szybszego i bardziej spójnego rozwoju ekonomicznego.

Promocja i prezentacja regionu Morza Bałtyckiego poprzez wpływ kultury na rozwój innowacji społecznych;
Celem działania jest prezentowanie różnorodności, jakości oraz atrakcyjności kultury i sztuki w regionie Morza Bałtyckiego. Wspieranie wymiany kulturalnej i współpracy ma silny wpływ nie tylko na samą kulturę, ale i na promocję regionu Morza Bałtyckiego jako regionu bogatego i atrakcyjnego. Ponadregionalna promocja wyróżniających się wydarzeń, jak na przykład festiwale artystyczne, ma na celu wzmocnienie międzynarodowej świadomości o kreatywnym i kulturalnym profilu regionu Morza Bałtyckiego oraz jego możliwościach. Działania promujące kulturę jako czynnik napędzający społeczną innowację i zrównoważony rozwój będą wzmacniać społeczeństwa obywatelskie oraz ich instytucje.

Zachowywanie i prezentowanie dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego oraz wzmacnianie wspólnej tożsamości kulturowej
Celem działania jest umożliwienie zrównoważonego, międzysektorowego zarządzania dziedzictwem kulturowym w regionie, promocja dziedzictwa w społeczeństwach i zapewnianie dostępu do jego dóbr. Dziedzictwo kulturowe regionu ma wysoką wartość niematerialną oraz znaczącą wartość dla gospodarki, w kontekście całościowej atrakcyjności regionu zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Działanie ma na celu wspieranie międzynarodowych projektów związanych ze wspólnym dziedzictwem kulturowym, tradycjami i historią regionu. To te właśnie elementy mają towarzyszyć zapoznawaniu się z bogactwem krajów bałtyckich i mogą stanowić inspirację dla sektorów kulturalnych i kreatywnych, takich jak sektor filmowy czy sektor gier. Celem działania jest maksymalizacja społecznej i ekonomicznej wartości dziedzictwa kulturowego poprzez innowacyjne i atrakcyjne prezentowanie dziedzictwa.

Stworzenie efektywnych ram współpracy kulturalnej w regionie Morza Bałtyckiego
Działanie to ma na celu wzmocnienie i integrację regionu Morza Bałtyckiego w kontekście polityki kulturalnej. Połączone siły i uważny dialog mają szansę rozwinąć współpracę kulturową, przyczynić się do rozwoju regionalnego i zwiększyć poczucie jedności w regionie.

Celem projektów flagowych jest pokazanie rozwoju SUE RMB, mogą służyć jako przykłady pożądanych działań w konkretnych obszarach. Projekt może być wpisany jedynie w jeden obszar tematyczny lub działanie o charakterze horyzontalnym. Projekt flagowy musi też spełniać trzy kluczowe kryteria: makroregionalny zasięg, realizacja celów i wskaźników SUE RMB oraz spójność z działaniem wybranego obszaru tematycznego lub działania horyzontalnego.

Projekty flagowe Obszaru Tematycznego Kultura: Baltic Game Industry, Baltic Sea History Project, Baltic House, Balticlab, BSR Integrated Heritage Management, Creative Ports, Cross Fab, Cross Motion, Culturability, Maritime Heritage Atlas, Think Tank Transbaltic, Art Line, Co2ol Bricks.

Więcej informacji na: http://www.eusbsr-culture.eu/

KONTAKT

Departament Współpracy z Zagranicą
dwz@mkidn.gov.pl
+48 (22) 421 02 40