W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Struktura i regulaminy

Zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa wielkopolskiego wykonują: Wojewoda Wielkopolski jako zwierzchnik zespolonej administracji rządowej, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Komendanci Powiatowi (Miejscy) Państwowej Straży Pożarnej.

Do zadań Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego, jako kierownika straży wojewódzkiej, działającego w imieniu Wojewody, należy:

 • kierowanie Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej,
 • opracowywanie planów ratowniczych na obszarze województwa,
 • organizowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w tym odwodów operacyjnych na obszarze województwa, dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa poprzez swoje stanowisko kierowania, a w szczególności dowodzenie działaniami ratowniczymi, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił powiatu,
 • kontrolowanie uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej,
 • kontrolowanie organów i jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej działających na obszarze województwa,
 • analizowanie stanu bezpieczeństwa województwa w zakresie zadań realizowanych przez Państwowa Straż Pożarną,
 • wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • współdziałanie z Zarządem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej,
 • wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu jest aparatem pomocniczym Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego.

Do zadań Komendy Wojewódzkiej należy realizowanie wszelkich czynności związanych z wykonywaniem zadań należących do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego, a w szczególności:

 • podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej oraz stanu bezpieczeństwa pożarowego województwa,
 • sporządzanie planów pracy, analiz, prognoz, ocen oraz sprawozdań z zakresu realizowanych zadań,
 • sporządzanie i opiniowanie aktów prawa miejscowego w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną,
 • współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w Komendzie Wojewódzkiej oraz innymi organizacjami i jednostkami organizacyjnymi,
 • załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy,
 • realizowanie zaleceń pokontrolnych,
 • realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych i przestrzegania zasad ochrony tajemnicy państwowej i służbowej,
 • prowadzenie instruktażu dla Komend Powiatowych (Miejskich) z zakresu realizowanych zadań, doradztwa technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wspierania inicjatyw społecznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,
 • prowadzenie kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,
 • realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego funkcji zastępcy przewodniczącego wojewódzkiego zespołu ds. ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.
SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w POZNANIU

Schemat struktury organizacyjnej KW PSP w Poznaniu
​​