W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Litwa: nowe zasady wjazdu i tranzytu

30.10.2020

Osoby przyjeżdżające z Polski na Litwę podlegają obowiązkowi poddania się 10-dniowej kwarantannie w zadeklarowanym przez siebie miejscu. Z obowiązku podania się 10-dniowej kwarantannie są zwolnione niektóre kategorie osób (szczegóły poniżej) oraz osoby, które POSIADAJĄ NEGATYWNY WYNIK TESTU na obecność Covid-19 WYKONANY 48h PRZEZ WJAZDEM. Test można również wykonać na Litwie - do momentu uzyskania negatywnego wyniku obowiązuje Państwa kwarantanna.

Koronawirus Litwa

 

Kto może wjechać na Litwę?
 • Wszyscy obywatele Litwy z dowolnego kraju;
 • Cudzoziemcy z krajów UE/EOG (czyli również POLSKI), Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Andory, Monako, San Marino i Watykanu;
 • Cudzoziemcy z krajów trzecich - tylko osoby, które spełniają warunki przewidziane w punkcie 3.3. Uchwały Rządu Republiki Litewskiej nr. 152 z dn. 26 lutego br. z późniejszymi zmianami.

12 czerwca 2020 r. władze litewskie zakończyły tymczasową kontrolę graniczną na granicy lądowej z Polską. Funkcjonariusze Straży Granicznej mogą jednak dokonywać wybiórczej kontroli (należy wówczas okazać dokument tożsamości, dowód rejestracyjny pojazdu, prawo jazdy, ubezpieczenie OC). 14 września 2020 r. Litwa zniosła kontrole na wewnętrznych granicach UE dla mieszkańców strefy Schengen w portach morskich i na lotniskach.

Każda osoba przybywająca na Litwę, powinna zarejestrować się na stronie Litewskiego Narodowego Centrum Ochrony Zdrowia Publicznego wypełniając ankietę dostępną w języku angielskim: https://keleiviams.nvsc.lt/en/form w której wskazuje adres, pod którym będzie odbywana samoizolacja.

Uwaga: osoby przybywające na Litwę transportem lotniczym, morskim i rejsowym lądowym powinny tę ankietę wypełnić przed wylotem/wyjazdem na Litwę, gdyż przed wejściem do samolotu/promu/autobusu będą proszone o okazanie potwierdzenia rejestracji tz. QR kodu.

Podróżnym udającym się tranzytem przez Litwę transportem lotniczym/morskim/autobusowym zalecamy wcześniejszy kontakt z przewoźnikiem w celu uzyskania informacji o możliwych dodatkowych wymaganiach, wynikających z polityki prowadzonej przez poszczególnych przewoźników. 

Kto podlega 10-dniowej samoizolacji od dnia wjazdu na Litwę?

 

Obowiązek kwarantanny obejmuje podróżnych przybywających wszystkimi środkami transportu z krajów wciągniętych przez Litwę na listę krajów najbardziej dotkniętych koronawirusem, czyli krajów oznaczonych na mapie - przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób - kolorem czerwonym oraz szarym.
Mapę krajów znajdą Państwo tutaj.

Polska została oznaczona na mapie kolorem czerwonym i jest uznawana za obszar podwyższonego ryzyka.

Osoby te będą podlegać obowiązkowi poddania się 10-dniowej samoizolacji w zadeklarowanym przez siebie w ankiecie miejscu. Kwarantanna NIE OBOWIĄZUJE osoby, które POSIADAJĄ NEGATYWNY WYNIK TESTU na obecność Covid-19 WYKONANY 48h PRZEZ WJAZDEM. Test można również wykonać na Litwie - do momentu uzyskania negatywnego wyniku obowiązuje Państwa kwarantanna. 

Wykaz wybranych placówek w Wilnie, w których można wykonać test na Covid-19.

Cudzoziemcy i obywatele Republiki Litewskiej mieszkający lub pracujący za granicą mogą opuścić Republikę Litewską przed upływem 10-dniowego okresu izolacji. Należy co najmniej 24 godziny przed wyjazdem powiadomić Litewskie Narodowe Centrum Ochrony Zdrowia Publicznego o planowanej dacie i godzinie wyjazdu, wypełniając ankietę dostępną na stronie https://nvsc.lrv.lt/notification

Poszczególne grupy osób będą zwolnione z obowiązku poddania się 14-dniowej kwarantannie po przyjeździe na Litwę. Patrz poniżej.

Kto będzie zwolniony z kwarantanny? 

 

Zgodnie z zarządzeniami Ministra Zdrowia RL nr. V-352 z dn. 12 marca br. z późniejszymi zmianami obowiązek 10-dniowej kwarantanny nie dotyczy:

 • pracowników lub osób samozatrudnionych, wykonujących zawody o krytycznym znaczeniu, pracowników przygranicznych i pracowników delegowanych, a także pracowników sezonowych, jak to jest określone w Komunikacie Komisji 2020/C 102 I/03 „Wytyczne dotyczące korzystania ze swobodnego przepływu pracowników podczas pandemii COVID-19“.  Do kategorii pracowników lub osób samozatrudnionych, wykonujących zawody o krytycznym znaczeniu są zaliczani: 
  • personel ochrony zdrowia, w tym personel paramedyczny;
  • pracownicy opieki osobistej w usługach zdrowotnych, w tym pracownicy opieki nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi i osobami starszymi;
  • naukowcy w przemyśle związanym ze zdrowiem;
  • pracownicy w przemyśle farmaceutycznym i sektorze wyrobów medycznych;
  • pracownicy zaangażowani w dostawę towarów, zwłaszcza w łańcuch dostaw leków, materiałów medycznych, wyrobów medycznych i środków ochrony indywidualnej, w tym w ich montaż i konserwację; 
  • specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych;
  • technicy do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pozostali technicy zajmujący się podstawową konserwacją sprzętu;
  • specjaliści z zakresu inżynierii, tacy jak technicy energetycy, inżynierowie i technicy elektrycy;
  • osoby pracujące nad infrastrukturą krytyczną i nad inną infrastrukturą podstawową;
  • średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych (w tym technicy elektrowni wodnych);
  • pracownicy usług ochrony;
  •  strażacy/policjanci/strażnicy więzienni/pracownicy ochrony mienia i osób/personel zajmujący się ochroną ludności;
  • pracownicy zajmujący się produkcją żywności i przetwórstwem spożywczym oraz pokrewni robotnicy przemysłowi i pracownicy obsługi;
  • operatorzy maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego i pokrewni (w tym operator produkcji żywności);
  •  pracownicy transportu, w szczególności:
   • kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i motocykli (motocyklistom tylko podczas przewożenia materiałów medycznych, urządzeń medycznych lub środków ochrony osobistej), kierowcy samochodów ciężarowych, kierowcy autobusów  (włącznie z motorniczymi tramwajów) oraz kierowcy karetek, w tym kierowcy świadczący pomoc w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz kierowcy transportujący repatriowanych z innego państwa członkowskiego do miejsca pochodzenia; 
   • piloci linii lotniczych;
   • maszyniści; inspektorzy wagonów, personel techniczny warsztatów obsługi, jak również personel zarządczy infrastruktury uczestniczący w zarządzaniu ruchem i alokacji zdolności przepustowej;;
   • pracownicy żeglugi morskiej i śródlądowej;
  • rybacy;
  • personel instytucji publicznych, w tym organizacji międzynarodowych, pełniący funkcję krytyczną.
 • pracowników transportu lub dostawców usług transportowych, w tym kierowców samochodów ciężarowych, przewożących towary przeznaczone na dany obszar oraz kierowców pojazdów, jadących tranzytem;
 • pacjentów podróżujących z ważnych powodów medycznych;
 • uczniów, studentów i stażystów, podróżujących codziennie za granicę;
 • osób podróżujących z ważnych powodów rodzinnych lub biznesowych;
 • dyplomatów, personelu organizacji międzynarodowych oraz osób zaproszonych przez organizacje międzynarodowe, których fizyczna obecność jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania tych organizacji, personelu  wojskowego i funkcjonariuszy policji, a także pracowników, świadczących  pomoc humanitarną i pełniącego swoje funkcje personelu, zajmującego się ochroną ludności; 
 • podróżnych, udających się tranzytem;
 • marynarzy;
 • dziennikarzy wykonujących swoje obowiązki służbowe;
 • sportowców zawodowych, instruktorów sportowych, sportowego personelu medycznego, którzy przyjeżdżają w celu wzięcia udziału w międzynarodowych zawodach, dla których ustanowiono i zatwierdzono odrębne międzynarodowe przepisy dotyczące postępowania w przypadku choroby COVID-19 (zakażenia koronawirusem);
 • powracających z Białorusi obywateli Litwy – nauczycieli, którzy nauczają języka litewskiego w szkołach na Białorusi, duchownych,, którzy wykonują pracę duszpasterską na Białorusi; 
 • osób, które mają wykonane badanie laboratoryjne na obecność choroby COVID-19 (zakażenie koronawirusem) nie starsze niż 48 godzin przed powrotem/przyjazdem do Republiki Litewskiej i uzyskali negatywną odpowiedź. Zaleca się, aby takie osoby ograniczały kontakty z innymi osobami w ciągu 10 dni od powrotu/przyjazdu do Republiki Litewskiej, nie zaleca się odwiedzania miejsc zbiorowych (imprez, sklepów, muzeów, punktów gastronomicznych itp.), osobom pracującym zaleca się  udać się tylko do pracy i domu. Podczas kontaktu z innymi osobami zaleca się zawsze przykrywać nos i usta (zakładać maseczki lub inne środki ochronne), zachować bezpieczną odległość  oraz stosować  inne ogólne środki bezpieczeństwa, zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19 (zakażeniu koronawirusem);  Test można również wykonać na Litwie - do momentu uzyskania negatywnego wyniku obowiązuje Państwa kwarantanna. Wykaz wybranych placówek w Wilnie, w których można wykonać test na Covid-19.
 • osób, które posiadają zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej stwierdzające, że dana osoba już chorowała na COVID-19 (zakażenie koronawirusem) nie wcześniej niż 3 miesiące przed powrotem/przybyciem na terytorium Republiki Litewskiej.  
Kiedy osoba poddana kwarantannie może opuścić miejsce izolacji?

 

Osoba mająca kontakt z osobą zakażaną, bądź osoba, która wróciła z zagranicy, może opuścić miejsce izolacji - informując o planowanej dacie i godzinie wyjazdu nie później niż 24h przed planowanym opuszczeniem miejsca izolacji Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego (należy wypełnić ankietę dostępną na stronie https://nvsc.lrv.lt/permit) - w następujących przypadkach:

 • organizacja pogrzebu bliskiej osoby, przywiezienie zwłok oraz (lub) udział w ceremonii pogrzebowej/ pogrzebie bliskiej osoby (nie stosuje się obowiązku poinformowania NCZP w terminie nie później niż 24 h);
 • w celu udania się do przechodni na pobranie wymazu z nosogardzieli i gardła na badania laboratoryjne na obecność COVID-19 (infekcji koronawirusa) lub w celu skorzystania z opieki zdrowotnej;
 • gdy osoba przyjechała na Litwę w celu załatwienia spraw prawnych (dot. stanu cywilnego, notarialnych itd.) lub związanych ze studiami, osoba ta może udać się do miejsca w celu załatwienia spraw prawnych bądź związanych ze studiami.
 • udział w swoim weselu
 • sportowcom zawodowym, instruktorom sportowym, sportowemu personelowi medycznemu w celu wzięcia udziału w treningach sportowych, obozach treningowych, zawodach i udania się do instytucji związanych z ich działalnością sportową
 • cudzoziemcom przybywającym do Republiki Litewskiej ze szczególnych względów humanitarnych, za zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej, na umotywowany wniosek Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej w sprawie wjazdu tych cudzoziemców na terytorium Republiki Litewskiej, w celu udania się do miejsca niezbędnego do załatwienia spraw prawnych lub skorzystania z opieki zdrowotnej.
 • w celu udania się na ich zaproszenie do instytucji, placówek i organizacji państwowych lub w celu załatwienia w nich niezbędnych spraw;
   

Cudzoziemcy i obywatele Republiki Litewskiej mieszkający lub pracujący za granicą mogą opuścić Republikę Litewską przed upływem 10-dniowego okresu izolacji, informując Litewskie Narodowe Centrum Ochrony Zdrowia Publicznego o planowanej dacie i godzinie wyjazdu co najmniej 24 godziny przed wyjazdem.
Ankieta - https://nvsc.lrv.lt/notification

 

Tranzyt

Zgodnie z uchwałą Rządu Republiki Litewskiej nr. 152 z dn. 26 lutego br. z późniejszymi zmianami możliwy jest przejazd przez Litwę tranzytem, bez zbędnego zatrzymywania się. (Podczas przejazdu dozwolone są niezbędne postoje w tranzycie np. na tankowanie paliwa, potrzeby fizjologiczne.) 

Zgodnie z zarządzeniami Ministra Zdrowia RL nr. V-1680 z dn. 17 lipca br. z późniejszymi zmianami obowiązek 10-dniowej izolacji nie dotyczy osób, udających się przez Litwę tranzytem lądowym lub powietrznym/morskim.

W przypadku osób przejeżdżających tranzytem przez Litwę własnymi pojazdami rejestracja na stronie Litewskiego Narodowego Centrum Ochrony Zdrowia Publicznego nie jest konieczna. W przypadku osób udających się przez Litwę tranzytem transportem lotniczym i rejsowym lądowym powinny tę ankietę wypełnić przed wylotem/wyjazdem na Litwę, przed wejściem do samolotu/autobusu będą proszone o okazanie potwierdzenia rejestracji, tz. QR kodu.
Adres do ankiety: https://keleiviams.nvsc.lt/en/form.

W przypadku tranzytu przez Litwę „transportem kombinowanym”, czyli np. przylotu na Litwę samolotem z państw dotkniętych COVID-19 i chęcią kontynuacji podróży do Polski drogą lądową, środek transportu lądowego powinien być podstawiony (wynajęty samochód, opłacona usługa transportowa) pod sam terminal lotniska. Nie ma możliwości opuszczenia terminalu lotniska, w celu samodzielnego udania się np. na dworzec autobusowy. Niestety, prawo litewskie nie przewiduje zwolnień z kwarantanny dla osób (np. ob. RP), odbierających podróżnych z litewskich lotnisk swoim środkiem transportu, oprócz osób, które są zwolnione z kwarantanny zgodnie z zarządzeniami Ministra Zdrowia RL nr. V-352 z dn. 12 marca br. z późniejszymi zmianami (patrz. Kto będzie zwolniony z kwarantanny?).

Uwaga: Podróżnym udającym się tranzytem przez Litwę transportem lotniczym/morskim/autobusowym zalecamy wcześniejszy kontakt z przewoźnikiem w celu uzyskania informacji o możliwych dodatkowych wymaganiach, wynikających z polityki prowadzonej przez poszczególnych przewoźników. 

Zalecamy śledzenie informacji na stronach polskich placówek dyplomatycznych:

Zaleca się bezpośredni powrót z Białorusi do Polski. 

Zaleca się bezpośredni powrót z Obwodu Kaliningradzkiego do Polski.

Materiały

Wykaz wybranych placówek w Wilnie w których można wykonać test na Covid-19
Wykaz​_wybranych​_placówek​_w​_Wilnie​_w​_których​_można​_wykonać​_test​_na​_Covid-19.pdf 0.18MB