W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO – SAMOCHODU OSOBOWEGO HYUNDAI SONATA 2.0 GLS

11.06.2021

Ambasada RP w Kuala Lumpur

Na podstawie Ustawy z dnia 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 735) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 2004) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kuala Lumpur (zwana dalej „Sprzedającym” lub „organizatorem przetargu”) ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego – HYUNDAI SONATA 2.0 GLS.

 

 

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Ambasada RP w Kuala Lumpur

No. 10, Lorong Damai 9

55000 Kuala Lumpur

Malezja

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

2.1. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej w siedzibie Sprzedającego, o której mowa w pkt. 1 powyżej, w dniu 28.06.2021 r. o godz. 11:30 czasu lokalnego (Malezja).

2.2. Otwarcie ofert jest jawne.

2.3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwę oferenta, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny. Oferty otwierane są zgodnie z kolejnością wpływu do siedziby organizatora przetargu.

 

 

3. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego:
Przedmiotem sprzedaży jest  samochód osobowy w ilości 1 (jedna) sztuka wg poniższej specyfikacji:

 

Marka

Hyundai

Model

Sonata 2.0 GLS

Numer nadwozia

KMHEC41AMDA516202

Rodzaj pojazdu

Samochód osobowy

Rok produkcji

2012

Rodzaj nadwozia

Sedan

Liczba drzwi

4

Pojemność silnika

1998

Rodzaj silnika

Benzyna

Przebieg pojazdu

68 174 km

Nr rejestracyjny

30-101-DC

Rodzaj skrzyni biegów

Automatyczna

Kolor powłoki lakierniczej

Czarny

Wyposażenie

Klimatyzacja, radio fabryczne

Uwagi

Stan techniczny bardzo dobry; kierownica po prawej stronie

 

 

 

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:

Składnik majątku ruchomego będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie Sprzedającego, tj. pod adresem:

- No. 10, Lorong Damai 9, 55000 Kuala Lumpur, Malezja

- w dni robocze od poniedziałku do piątku od dnia 15.06.2021 r. do dnia 22.06. 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00 czasu lokalnego (Malezja), po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu z  Panią Anną Gryżniewską-Mikuś, tel. +60 12 645 19 50, e-mail: anna.gryzniewska-mikus@msz.gov.pl

 

 

 

5. Wysokość wadium oraz forma i termin jego wniesienia:

5.1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj. 3 960,00 RM (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt i 00/100 ringgitów malezyjskich).

  1. Wadium należy wpłacać gotówką w kasie Ambasady RP w Kuala Lumpur przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzeniem wpłaty wadium będzie kopia KP załączona do oferty.

5.3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, Sprzedający zwróci w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

5.4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

5.5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

 1. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza wynosi 39 600,00 RM (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset tysięcy i 00/100 ringgitów malezyjskich).

 

 1. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

 

7.1. Oferent składa ofertę na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

 

  1. Oferta pisemna złożona w przetargu powinna zawierać:
    1. imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, e-mail;

2) określony składnik majątku, na jaki złożona jest oferta, oferowaną cenę za składnik majątku ruchomego objętego przedmiotem przetargu (nie niższą niż cena wywoławcza);

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem przedmiotu przetargu;

4) w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis
z właściwego rejestru;

5) oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych.

 

  1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Cena oferowana nie może być niższa od ceny wywoławczej.

  

8.Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

  1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie.
  2. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

                Ambasada RP w Kuala Lumpur

    No. 10, Lorong Damai 9

      55000 Kuala Lumpur

         Malezja

  1. Na kopercie powinien znajdować się napis:  

„Oferta na zakup Hyundai Sonata”

  1. Oferty pisemne należy składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00 – 15:30, nie później niż do dnia 28.06.2021 r. do godz. 11:00 czasu lokalnego w siedzibie Sprzedającego.
  2. Złożoną ofertę potwierdza się niezwłocznie wpłaconym w gotówce w kasie Ambasady RP w Kuala Lumpur wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, tj. 3 960,00 RM (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt i 00/100 ringgitów malezyjskich).
  3. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 

9. Odrzucenie ofert:

  1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
   1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
   2. Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 powyżej, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
  2. Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.

 

   10. Inne informacje:

  1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik majątku ruchomego objętego przedmiotem przetargu. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza.
  2.  O wyniku postępowania oferenci zostaną powiadomieni w terminie 7 dni od daty otwarcia ofert poprzez zamieszczenie informacji o wyniku postępowania na stronie internetowej organizatora przetargu.
  3.  Oferent, który zaproponuje najwyższą cenę zostanie niezwłocznie poinformowany
   i zaproszony do podpisania umowy sprzedaży samochodu. Wpłacona przez niego kwota wadium zostanie zaliczona się na poczet ceny nabycia.
  4.  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty lub jej odrzuceniu.
  5.  Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zapłaty.
  6.  W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało taką samą cenę, Sprzedający postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, wyznaczając jednocześnie termin licytacji i zasady, w tym wysokość postąpienia.
  7.  Kryterium wyboru oferty – najwyższa cena.
  8.  Jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży  nie wpłaci na konto bankowe Sprzedającego zaoferowanej sumy, traci tym samym prawo nabycia samochodu będącego przedmiotem przetargu, zaś Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert.
  9.  Sprzedający nie wystawia faktury za zakupiony pojazd. Podstawą zapłaty i wydania przedmiotu sprzedaży będzie umowa sprzedaży, która zostanie zawarta w ciągu 14 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  10. Przeniesienie na nabywcę własności samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, w terminie określonym przez Sprzedającego, na podstawie podpisanej umowy sprzedaży i potwierdzenia zaksięgowania wpłaconej przez kupującego kwoty na konto bankowe Sprzedającego.
  11. Odbiór samochodu nastąpi pod adresem: No. 10, Lorong Damai 9, 55000 Kuala Lumpur, Malezja.
  12. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan pojazdu objętego przetargiem ani nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu. Z chwilą wydania przedmiotu przetargu na nabywcę przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z nabytym pojazdem.
  13. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zakupem przedmiotu przetargu ponosi nabywca. Nabywca, przystępując do przetargu, wyraża zgodę i zobowiązuje się do opłacenia wszelkich podatków i opłat wymaganych przez władze Malezji, Polski i/lub innego kraju, do którego pojazd trafi po sprzedaży.
  14. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia tego przetargu bez wybrania którejkolwiek
   z ofert, bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

                Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych/klauzulą informacyjną dotyczącą RODO

Załącznik nr 3 – Dokumentacja fotograficzna pojazdu

 

 

Materiały

FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik​_nr​_1​_formularz​_ofertowy.pdf 0.35MB
KLAUZULA INFORMACYJNA
załącznik​_nr​_2​_Klauzula​_informacyjna​_​_art​_13​_RODO.pdf 0.19MB
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Załącznik​_nr​_3​_dokumentacja​_fotograficzna​_Hyundai​_Sonata.pdf 0.24MB