W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przekraczanie polskiej granicy przez cudzoziemców przyjeżdżających do polski w celach gospodarczych

13.10.2021

W dn. 16 października 2021 r. wejdą w życie ułatwienia dla obcokrajowców podróżujących w celach biznesowych do Polski.

Panorama Warszawy

Z dniem 16 października 2021 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. 2020 poz. 435, z późn. zm.; dalej – rozporządzenie MSWiA). Zgodnie z tymi zmianami dotychczasowy zapis §3 ust. 2 pkt 21 rozporządzenia MSWiA przyjmuje następujące brzemiennie: „cudzoziemcy przybywający do Rzeczypospolitej Polskiej w celach gospodarczych na pisemne zaproszenie zawierające wskazanie celu gospodarczego, wystawione  przez podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej tych okoliczności”.

 

 

Tym samym od dnia 16 października 2021 r. przekraczanie polskiej granicy będzie możliwe na podstawie pisemnego zaproszenia ze strony polskich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (i przy spełnieniu innych warunków przewidzianych obowiązującym w Polsce prawem). Obywatele Meksyku, Kostaryki oraz innych krajów zwolnionych z obowiązku wizowego mogą podróżować do Polski na podstawie ww. zaproszenie. Obywatele krajów, które są objęte ruchem wizowym przy przyjazdach do Polski, od dnia 16 października 2021 r. mogą składać wnioski wizowe w polskich placówkach konsularnych na podstawie ww. zaproszenia.

 

Zaleca się, aby powyższe zaproszenie miało formę pisma sporządzonego na papierze firmowym danego podmiotu, zawierało w treści wyraźne wskazanie gospodarczego celu wizyty, dane osoby / osób zapraszanych (m.in. imię i nazwisko, numer paszportu) oraz termin planowanego pobytu w Polsce, a także było opatrzone podpisem upoważnionej osoby oraz pieczątką firmową. Zaleca się również, aby do zaproszenia dołączyć aktualną kopię / wydruk z wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na temat polskiego podmiotu zapraszającego. Zaproszenia, które będą ukazywane poza granicami Polski – np. pracownikom linii lotniczych lub funkcjonariuszom migracyjnym – powinny zostać sporządzone w języku angielskim lub innym, który będzie zrozumiały dla ww. osób.

 

Powyższe rozwiązania nie dotyczą cudzoziemców przyjeżdżających do Polski w celach gospodarczych, którzy na mocy wcześniejszych przepisów mogli przekraczać polską granicę. Przepisy w tym zakresie nie ulegają zmianie. W szczególności dotyczy to m.in.:

  • obywateli wybranych krajów: Gruzja, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia, Tajlandia, Republika Korei, Tunezja, Australia, Izrael, USA, Turcja* (§3 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia MSWiA);
  • obywateli państw członkowskich UE oraz państw członkowskich EFTA: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria (§3 ust. 2 pkt 10 rozporządzenia MSWiA);
  • obywateli Wielkiej Brytanii (§3 ust. 2 pkt 10 rozporządzenia MSWiA);
  • zawodowych kierowców (§3 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia MSWiA);
  • cudzoziemców posiadających pozwolenie na pracę w Polsce lub pełniących funkcję w organach podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Gospodarczego (§3 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia MSWiA).

Powyższe rozwiązania nie obejmują również cudzoziemców przyjeżdżających do Polski z innego państwa strefy Schengen, niezależnie od charakteru ich podróży. W celu uzyskania szczegółowej informacji zalecane jest zapoznanie się z aktualnymi zapisami rozporządzenia MSWiA.

 

Zwracamy uwagę, że powyższe zmiany dotyczą jedynie procedur związanych z przekraczaniem granicy państwowej Polski. Nie zmieniają one dotychczasowych przepisów sanitarnych, obowiązujących na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021, poz. 861, z późn. zm.). Tym samym utrzymany jest obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny przez cudzoziemca po przyjeździe do Polski, z wyjątkiem sytuacji zwolnienia z obowiązku odbycia takiej kwarantanny, przewidzianych w ww. rozporządzeniu (np. potwierdzonego faktu zaszczepienia danego cudzoziemca szczepionką przeciw Covid-19, dopuszczoną do stosowania przez Europejską Agencję Leków). Należy także mieć na uwadze, że w przypadku podróży z Meksyku lub Kostaryki do Polski przez inne lotniska położone w innych krajach strefy Schengen (m.in. Amsterdam, Frankfurt, Madryt, Paryż) to nadal służby migracyjne tych krajów są kompetentne w zakresie odprawy paszportowej i podjęcia decyzji o umożliwieniu obcokrajowcowi przekroczenia granicy Schengen i dalszej podróży do miejsca docelowego.

 

*     Obywatele tych krajów, w przypadku przyjazdu do Polski w celach gospodarczych, powinni na prośbę funkcjonariusza Straży Granicznej RP również okazać dokumenty potwierdzające cel gospodarczy ich wizyty (np. zaproszenie ze strony polskiego podmiotu).

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}