W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka

Logo programu "Razem bezpieczniej"

O Programie

Przyjęty Uchwałą nr 6 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2018 roku (M.P. z 2018 r. poz. 167) Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020, jest kontynuacją Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 oraz Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” na lata 2007–2015”.

Do koordynacji i monitorowania realizacji Programu został powołany Międzyresortowy Zespół ds. Programu powołany Zarządzeniem nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. 
(M.P. z 2018 r. poz. 282). W jego skład wchodzą przedstawiciele ministrów właściwych do spraw oświaty i wychowania, transportu, rodziny, zabezpieczenia społecznego, zdrowia, kultury fizycznej, sprawiedliwości, a także przedstawiciele: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Komendanta Głównego Straży Granicznej.
Program ma charakter interdyscyplinarny i opiera się na współpracy pomiędzy organami administracji rządowej, samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, w zakresie głównego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Cel ten jest realizowany przez cztery cele szczegółowe:

  • bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,
  • bezpieczne przejścia dla pieszych,
  • przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,
  • edukacja dla bezpieczeństwa.

W ramach Programu wspierane są przede wszystkim kompleksowe przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem działań na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, przemocy, narkomanii, ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych oraz poprawiające infrastrukturę służącą zapewnieniu bezpieczeństwa, w szczególności w ramach lokalnych systemów bezpieczeństwa.
Działania z tego zakresu prowadzone są w gminach i powiatach na terenie całego kraju (zgodnie z założeniami udział jednostek samorządu terytorialnego odbywa się na zasadzie dobrowolności). Realizacja projektów poprzedzana jest diagnozą, oceną możliwości ich wdrożenia przez wnioskodawców oraz określeniem zakresu zadań wpisujących się w obszary (cele szczegółowe) Programu. Projekty złożone przez wnioskodawców w ramach naboru wniosków, są weryfikowane przez właściwe instytucje odpowiedzialne za ocenę i wybór projektów do dofinansowania. 

Do dofinansowania wybierane są projekty, które spełniają kryteria określone na kolejnych etapach oceny i w sposób najbardziej efektywny pozwolą na osiągnięcie celów założonych w Programie. Cele szczegółowe Programu finansowane są w ramach dotacji i realizowane przez:

  1. jednostki samorządu terytorialnego, które zawarły z wojewodą porozumienia administracyjne,
  2. organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieprowadzące działalności gospodarczej, które zawarły z wojewodą umowy cywilnoprawne.

Materiały

Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020”
2018​_2020​_Razem​_bezpieczniej​_im​_Wladyslawa​_Stasiaka.pdf 0.79MB

Realizacja Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 w 2020 roku

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 został zakończony.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że w roku 2020 na realizację „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” w budżecie państwa została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 6.000.000 złotych, którą w całości rozdysponowano na realizację projektów w poszczególnych województwach wyłącznie w celu szczegółowym Programu pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych”. 

W ramach tegorocznego naboru wojewodowie przekazali do MSWiA 314 lokalnych propozycji projektów profilaktyczno-prewencyjnych, które zaproponowały gminy i powiaty w kontekście bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Po ocenie merytorycznej, Międzyresortowy Zespół ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020 wyłonił 68 projektów, które otrzymały dofinansowanie. Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt mogła wynieść maksymalnie 100 tys. zł.
Poniżej wykaz projektów dofinansowanych z rezerwy celowej budżetu państwa zabezpieczonej na realizację Programu w 2020 roku.

Materiały

Lista projektów dofinansowanych z rezerwy celowej budżetu państwa w 2020 r.
lista​_projektow​_dofinansowanych​_z​_rezerwy​_celowej​_budzetu​_panstwa​_2020.DOC 0.14MB

Sprawozdania/ewaluacje

W ramach Programu Razem bezpieczniej przygotowywane są coroczne raporty z realizacji programu oraz raporty z badań ewaluacyjnych.

Raport z realizacji programu jest dokumentem przygotowywanym przez koordynatora Programu na podstawie informacji sporządzanych przez wojewodów, służby mundurowe oraz MSWiA, które to podmioty czynnie biorą udział w realizacji celów Programu. 
Sprawozdania z realizacji programu muszą być zaakceptowane i przyjęte przez Radę Ministrów. 

Raport z badań ewaluacyjnych w zakresie efektów Programu jest natomiast przygotowywany przez zewnętrzne, niezależne ośrodki badawcze. 

Materiały

Raport postępu realizacji w 2019 r. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
raport​_postepu​_realizacji​_w​_2019​_r​_programu​_ograniczania​_przestepczosci​_i​_aspolecznych​_zachowan​_Razem​_bezpieczniej​_im​_Wladysława​_Stasiaka​_na​_lata​_2018-2020.DOCX 0.49MB
Załącznik do Raportu postępu realizacji w 2019 r. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2019​_zalacznik​_do​_raportu.DOCX 0.23MB