Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, ogłoszonego 30 listopada 2018 r. pn. „Realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa seniorów”

30 listopada 2018 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa seniorów” z dotacją w wysokości 150.000 zł dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Ogłoszenie konkursu zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i  na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Termin zgłaszania ofert realizacji wskazanego wyżej zadania publicznego upłynął w dniu 28 grudnia 2018 r.  

Zadanie obejmuje następujące działania:

 • przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej aktywności społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób najbliższych w reagowaniu na zagrożenia bezpieczeństwa osób starszych w miejscu publicznym i w miejscu swojego zamieszkania,
 • kształtowanie właściwych zachowań wobec zagrożeń na jakie narażony jest senior oraz uświadamianie seniorów o możliwościach zadbania o własne bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia (wykluczenie społeczne, przestępstwo, zatrucie czadem),
 • aktywizacja seniorów do działań w zakresie skutecznej pomocy sąsiedzkiej,
 • promowanie, za pośrednictwem środków masowego przekazu, zachowań osób z otoczenia seniora dotyczących właściwych reakcji przy udzieleniu pomocy i wsparcia,
 • wykorzystanie w kampanii zwycięskich spotów nagrodzonych w konkursie zorganizowanym przez MSWiA „Aktywny senior to bezpieczny senior”.


Komisja konkursowa, powołana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zebrała się w dniu 12 lutego 2019 r. i dokonała oceny 7 ofert zgłoszonych w odpowiedzi na konkurs. Dokonując oceny Członkowie Komisji brali pod uwagę przede wszystkim: zgodność oferty z wymaganiami określonymi w otwartym konkursie ofert, dotychczasowe doświadczenie organizacji oraz kalkulację środków przeznaczonych na realizację zadania. Do zdobycia było maksymalnie 600 punktów. Oferty uzyskały następującą punktację:

 1. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom “Nadzieja” – 300.
 2. Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku – 313.
 3. Stowarzyszenie POLSKA-ŚWIAT – 356.
 4. Podkarpackie  Stowarzyszenie  Głuchych w Rzeszowie – 339.
 5. Związek Harcerstwa Polskiego – 346.
 6. Fundacja 8 kobiet – 283.
 7. Ogólnopolska Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. – 357.

Do realizacji w 2019 roku zostały wybrane dwie oferty:

 1. oferta Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku, została wybrana do realizacji w całości;
 2. oferta Stowarzyszenia „POLSKA – ŚWIAT”, została wybrana do realizacji częściowej. 

14 lutego 2019 r. Pan Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptował wybór Komisji konkursowej. 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.02.2019 17:00
Osoba publikująca: Adam Nowakowski
Zmodyfikowano: 18.03.2019 14:54
Osoba modyfikująca: Adam Nowakowski